Základní škola Nezvěstice

ZŠ Nezvěstice
Nezvěstice čp. 69, 332 04 Nezvěstice
IČO: 75006774, Tel.: 377 891 178
E-mail: zsnezvestice@cbox.cz
Školní řád (.DOCX 88 kB)
e žákovská knížka ico Elektronická žákovská knížka
Pověřencem školy pro GDPR je ing. Milan Krabec, MBA, e-mail: milan.krabec@seznam.cz
 
Základní škola Nezvěstice

talíř Výber oběda online ze dvou jídel na www.strava.cz, aktuální jídelák ZŠ online - tisk

EDUROAM Elektronická žákovská knížka - dm Software VIP Škola online

Školní program

Novinky ze školy - školní rok 2021/2022

Seznamovací kurz šesťáků na Kobylce

Začátek školního roku je pro naši školu vždy ve znamení nově příchozích žáků do 6. tříd z okolních obcí. Vznikají nové třídní kolektivy a s tím spojená adaptace na nové spolužáky a prostředí.

Za účelem lepšího poznání dětí uspořádaly třídní učitelky Mgr. Jana Honzová (6. A), Mgr. Petra Pánková (6. B) a Mgr. Ivana Kružíková (6. C) ve dnech 6. – 7. září 2021 dvoudenní adaptační kurz v krásné krajině přírodního parku Horní Berounka.

Místo školy tak odjeli šesťáci autobusem do tábořiště Kobylka nedaleko Liblína, kde na ně čekal pestrý program plný týmových aktivit, vyrábění třídních vlajek či výlet na nedalekou zříceninu hradu Libštejn.

Počasí dětem přálo, a tak nic nebránilo tomu, aby si oba dva dny užívaly pospolu venku a využily nejen areál tábořiště, ale i krásného okolního prostředí.

Podle reakcí se všem dětem moc líbilo a díky dvoudennímu společnému soužití poznaly nejen své nové spolužáky, ale i nás - třídní učitelky.

Seznamovací kurz šesťáků na Kobylce Seznamovací kurz šesťáků na Kobylce Seznamovací kurz šesťáků na Kobylce Seznamovací kurz šesťáků na Kobylce Seznamovací kurz šesťáků na Kobylce Seznamovací kurz šesťáků na Kobylce Seznamovací kurz šesťáků na Kobylce Seznamovací kurz šesťáků na Kobylce Seznamovací kurz šesťáků na Kobylce

Mgr. Petr Pánková (třídní učitelka 6. B)

(17.09.2021)

První školní den

Ve středu 1. září se dveře naší školy otevřely pro 22 prvňáčků. V prostorách školní knihovny byli přivítáni milými slovy pana ředitele Mgr. Jana Skaláka, paní zástupkyně Mgr. Blanky Hachové, pana starosty Lukáše Karkoše a paní kronikářky Mgr. Marie Lindauerové. Přítomni byli také rodiče, kteří s dojetím a radostí sledovali slavnostní chvíli, kdy jejich žáček dostal medaili jako symbol přijetí do první třídy a zároveň jako vzpomínku na tento vzácný den. Atmosféru doplňoval hlasitý potlesk pro každé z dětí. Poté jsme se společně přesunuli do třídy, kde novopečení školáci poprvé usedli do lavic. Zde na ně čekaly nové učebnice, sešity a školní pomůcky, kterými si všichni s radostí naplnili aktovky. Na závěr jsme nezapomněli zadat domácí úkol. První školní hodina proběhla v přátelské a příjemné náladě a byla skvělým startem pro malé školáky, kteří tímto dnem započali svou dlouholetou školní docházku. Přejeme jim, aby pro ně všechny dny, které stráví v naší škole, byly tak veselé, jako ten první.

První školní den První školní den První školní den První školní den První školní den První školní den

Mgr. Klára Hachová, třídní učitelka 1. třídy

(07.09.2021)

Změna na pozici ředitele školy

Vážené kolegyně a kolegové, milí žáci, vážení rodiče,

život plyne a přináší různé změny, i já jsem se rozhodl jednu takovou udělat. K 31. červenci 2021 jsem ukončil své působení ve funkci ředitele školy.

Měl jsem tu čest spolu s Vámi nejprve jako učitel a poté třicet let jako ředitel přispívat k rozvoji naší školy, která patří k nejlépe hodnoceným v Plzeňském kraji.

Na léta strávená ve zdejší škole nejde zapomenout. Byli a jsou zde mnozí skvělí učitelé, na které jejich žáci vzpomínají s úctou a vděčností. Stejně tak tu jsou a byly i skvělé děti, kterým škola dala pevný základ pro jejich pozdější úspěšnou profesní kariéru.

Snažil jsem se vždy ve své práci skloubit pedagogické vedení se snahou vytvářet dobré materiální podmínky pro žáky i zaměstnance. Bylo mně proto ctí podílet se spolu s vedením obce na několika etapách rekonstrukce, po kterých je naše škola krásná, moderně vybavená a zároveň si uchovala svůj „genius loci“- duch místa.

Děkuji všem, kteří mi pomáhali zlepšovat práci školy v oblasti pedagogické, provozní, ekonomické i v oblasti kvalitního stravování. Zejména poslední rok a půl byl velmi náročný, provázely nás online hodiny a distanční výuka, společně jsme se museli naučit pracovat v online prostředí. Nakonec jsme to společnými silami zvládli. Velké poděkování patří především rodičům. Děkuji Vám za spolupráci a podporu!

Svému nástupci, Mgr. Janu Skalákovi, předávám školu, která má všechny předpoklady pro další rozvoj. Přeji mu mnoho úspěchů, vytrvalost a sílu zdolávat ne vždy jednoduché úkoly, které s vedením školy souvisejí.

Žákům přeji mnoho úspěchů ve školní práci a kolegům příjemnou spolupráci s novým panem ředitelem.

Mgr. Zdeněk Šafařík

(24.08.2021)

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 a screeningovému testování

Vážení rodiče, milí žáci!

Pevně věříme, že letošní školní rok nebude ovlivněn rozsáhlými proticovidovými opatřeními a výuka bude probíhat standardním způsobem. Těšíme se, že společně zvládneme nejen učivo, ale i vše ostatní, co chození do školy obnáší.

Zahájení školní roku proběhne ve středu 1. září 2021 ve třídách (od 7. 55 zhruba jednu vyučovací hodinu).

Každá osoba je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty.

Žáci 1. třídy počkají venku, paní učitelka třídní Mgr. Klára Hachová a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy. Rodiče (s respirátory a po použití dezinfekce) se mohou zúčastnit slavnostního zahájení. Prvňáčkové se první školní den nebudou testovat.

Žáci 6. ročníků, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy a ZŠ Chválenice, příp. nově přijatí žáci, počkají před vchodem a třídní učitelé si je tam cca v 7. 50 hodin vyzvednou. Seznamy žáků šestých tříd budou vyvěšeny u vchodu do školy od 26. srpna.

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9. 30 hodin (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9. 50 hodin (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy).

Přihlášky na obědy nových žáků přijímá vedoucí jídelny od 25. srpna do 1. září vždy od 8 hodin do 13 hodin (možno i telefonicky na čísle 377 891 201), ostatní strávníci jsou od 2. září automaticky přihlášeni. Přihlášku na stravování najdete ve složce Tiskopisy.

Jako každý rok bude možno pro žáky objednat sady sešitů – podrobnější informace budou sděleny 1. září.

Ve třídách proběhne preventivní screeningové testování antigenními testy Genrui. 1. září se otestují žáci 2. – 9. ročníků. Prvňáčkové budou poprvé testováni 2. září. Další testy (tentokráte všech ročníků) budou provedeny 6. září a 9. září. Preventivního testování se nemusí účastnit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 a také ti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Je nutné přinést potvrzení!

Pokud žák odmítne testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc, očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole – to se netýká osob s poruchou intelektu, poruchou autistického spektra nebo osob, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů (lékařsky doložených) nasazenu ochrannou pomůcku. Dále takový žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, zpívat a při konzumaci potravin a nápojů je povinen dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Uvědomujeme si komplikace spojené se současnou covidovou situací, ale věříme, že dodržování základních hygienických pravidel napomůže hladkému průběhu školního roku. Žádáme rodiče a zákonné zástupce o trpělivost a spolupráci.

Umístění tříd, třídnictví – 2021/2022

Třída 2020/21 Umístění v  bývalé třídě Třídní učitel Počet žáků
1. 5. B Mgr. Klára Hachová 23
2. 1. Mgr. Květoslava Brudnová 25
3. + ŠD IV. 2. Mgr. Anna Brabcová 23
4. 3. Mgr. Zdeňka Kloboučníková 26
5. A 4. A Mgr. Jaroslava Hrubá 19
5. B + ŠD III. 4. A Mgr. Sylva Hajžmanová 21
      137

6. A

Učebna M – Př, 9. A

Mgr. Jana Honzová

20
6. B Učebna Vv – Pv, 9. B Mgr. Petra Pánková 20
6. C 5. A Mgr. Ivana Kružíková 20
7. A 6. A Mgr. Romana Beránková 28
7. B 6. B Mgr. Ladislav Kotlár 28
8. A 8. A Mgr. Olga Bábíčková 19
8. B 7. B Mgr. Jana Doláková 21
8. C Učebna chemie – PV 7. C Mgr. Sandra Svobodová 24
9. A Stará jazykovka Mgr. Ivana Feifrlíková 15
9. B Učebna fyziky – PV 8. B

Mgr. Šárka Matuchová

21
      216
Celkem     353

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo)

přízemí: ŠD I., ŠD II., kancelář vedoucí jídelny, kabinet školní družiny

1. patro: 1., 2., 4., 6. C, 9. A (jazyková učebna I.), učebny ZUŠ

2. patro: 6. A (učebna M – Př – Hv), cvičná školní kuchyně

Budova 69 (hlavní budova)

přízemí: 3. (současně i ŠD III.), 5. A, 5. B (současně i ŠD IV.), nová dílna

přístavek: nekmenová učebna, třída MŠ

1. patro: 7. A, 7. B, 8. B, 8. A, nově vybavená počítačová učebna

2. patro: 6. B (učebna Vv), , 8. C (učebna chemie), 9. B (učebna fyziky), jazyková učebna II.

Přejeme všem úspěšný školní rok 2021/2022

(24.08.2021)

Novinky ze školy – školní rok 2020/2021

| Aktuální rozvrh hodin online pro 6. - 9. ročník |

Pasování prvňáků na čtenáře

Tento školní rok byl zvláště pro prvňáčky opravdu nelehký. Přímá výuka se střídala s výukou na dálku, děti se musely vypořádat se změnami režimu i ztíženými podmínkami pro učení. I přesto zvládly základy čtení, psaní i matematiky velmi dobře. A protože se všichni prvňáčci naučili úspěšně číst s porozuměním, mnozí z nich plynule a pohotově, zasloužili si být pasováni na čtenáře a stát se „rytíři řádu čtenářského“. Malá slavnost se uskutečnila 29. června ve školní knihovně. Děti přednesly několik tematických básniček, zazpívali písničku o rytířích a složili také čtenářský slib. Z rukou pana ředitele a paní zástupkyně obdrželi mladí čtenáři pamětní listy a čtenářské medaile, přišly jim poblahopřát i jejich vychovatelky ze školní družiny. Prvňáčci se tak společně důstojně rozloučili s náročným školním rokem a oslavili své úspěchy.

Pasování prvňáků na čtenáře Pasování prvňáků na čtenáře Pasování prvňáků na čtenáře Pasování prvňáků na čtenáře Pasování prvňáků na čtenáře Pasování prvňáků na čtenáře Pasování prvňáků na čtenáře Pasování prvňáků na čtenáře

Mgr. Květa Brudnová, třídní učitelka

(30.07.2021)

Posunutý termín schůzky pro rodiče budoucí 1. třídy – 17.6.

Plánovanou schůzku rodičů jsme posunuli o 14 dnů, a to z 3. června na 17. června od 16.30 hod. ve školní jídelně.

(15.06.2021)

Informace k provozu školy od 17. května

Od 17. května 2021 se Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR umožňuje osobní přítomnost všech žáků 1. i 2. stupně za podmínek dodržení opatření (chirurgické roušky, respirátory, testování, bez zpěvu a bez TV v tělocvičně). Končí tedy rotační výuka a všichni žáci se vyučují prezenčně.

Naše škola přejde téměř k běžnému provozu. Výuka bude probíhat podle rozvrhu tříd i ve smíšených skupinách, tělesná výchova bude probíhat venku, příp. při nepříznivém počasí na 1. st. náhradním programem ve třídě.

Organizace příchodu do školy

Vstup žáků do budovy (kromě dětí z ranní družiny):

Aby nedocházelo k nežádoucí kumulaci dětí v šatnách, jsou rozvrženy časy vstupu do školy takto:

Testování:

Školní družina

Bude v provozu v běžném režimu pro 1. – 5. ročník od 6.30 hod. do 16.00 hod. podle přihlášek žáků.

Stravování:

(13.05.2021)

Výsledek zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,
děkujeme, že jste se rozhodli zvolit pro své dítě naši školu. Mrzí nás, že v důsledku epidemiologické situace jste se svými dětmi nemohli přijít na tradiční zápis, který má význam jako určitý přechodový rituál a je to vždy slavnostní den pro předškoláka. Plánovanou schůzku rodičů jsme posunuli o 14 dnů, a to z 3. června na 17. června od 16.30 hod.

Jestliže je něco, co by Vás zajímalo, rádi Vám odpovíme mailem či telefonicky.

V budoucí 1. třídě, kterou povede Mgr. Klára Hachová, by mělo být po vyřízených odkladech školní docházky celkem 23 dětí.

Výsledek zápisu:

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

Ke stažení:

Výsledek zápisu 2021

(05.05.2021, aktualizováno 15.06.2021)

Informace k provozu školy od 3. května 2021

Od 3. května 2021 se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.

Týdenní rotace celých tříd 2. stupně:

Ve třídách 2. stupně se bude po týdnech střídat prezenční a distanční výuka. Od 3. května bude tedy na distanční výuku 2. stupně nový rozvrh, kde mohou být větší „mezery“ mezi jednotlivými hodinami.

Střídání prezenční a distanční výuky bude pokračovat i na 1. stupni. V každém týdnu tedy bude ve škole prezenčně vždy osm tříd z 1. a 2. stupně.

Online rozvrh:

Organizace příchodu do školy

Vstup žáků do budovy (kromě dětí z ranní družiny):

Aby nedocházelo k nežádoucí kumulaci dětí v šatnách, jsou rozvrženy časy vstupu do školy takto:

Testování:

Videonávod k postupu při testování:

Instruktážní leták: testovani-letak-singclean

Rady pro rodiče, žáky https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Přílohy ke stažení:

Základní režimová opatření:

Stravování:

(28.04.2021, aktualizováno 06.05.2021)

Žáci naší školy obdarovali nemocné děti

Na začátku dubna jsme se spolu s žáky 6.B rozhodli uspořádat sbírku již nepoužívaných hraček. Nápad vznikl doma při třídění plyšových postaviček s úmyslem věnovat je třeba do nemocnice nebo dětského domova. O tomto projektu jsem se podělil s žáky při online hodině a ti ho s nadšením podpořili. Podařilo se nám shromáždit různé hračky v takovém množství, že se stěží vešly do kufru auta.

Následně jsem kontaktoval MUDr. Alana Sutnara z vedení Stodské nemocnice, který zajistil předání hraček na dětská oddělení v nemocnicích v Rokycanech, Klatovech a Domažlicích. Věříme, že tento dobrý skutek udělal radost mnoha nemocným dětem, které zrovna nemohou být doma se svými rodiči. Tento projekt je samozřejmě možné kdykoliv zopakovat a zapojit do něj každého, kdo bude mít zájem uklidit si svůj dětský pokoj a hlavně udělat radost někomu dalšímu.

Žáci naší školy obdarovali nemocné děti Žáci naší školy obdarovali nemocné děti Žáci naší školy obdarovali nemocné děti

Mgr. Ladislav Kotlár, třídní učitel 6.B

(30.04.2021)

Třídní schůzky s rodiči online 20. dubna 2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se třídní schůzky s rodiči uskuteční online formou v úterý dne 20. dubna od 15.45 hod. a následně budou individuální konzultace od 16 do 18 hod.

Třídní schůzky se uskuteční online v aplikaci MS Teams. Třídní učitel založí novou třídní schůzku v rámci svého třídního týmu a tato schůzka se zobrazí stejně jako jiné v kalendáři žáka. Tímto způsobem se pod účtem žáka (rodič žádný účet nepotřebuje) bude moci rodič účastnit třídní schůzky. V rámci schůzky sdělí třídní učitel všeobecné informace, budou odpovězeny otázky týkající se průběhu školního roku, klasifikace a hodnocení v pololetí a další. Po skončení třídní schůzky (cca 16 hod.) budou následovat individuální konzultace od 16 do 18 hod. Rodiče mohou kontaktovat opět přes Teams (přes hovor či videohovor) individuálně bez přítomnosti ostatních třídního učitele nebo vyučující jednotlivých předmětů a probrat s nimi prospěch a chování žáka v daném předmětu. Pokud by se někomu nepodařilo s vyučujícím spojit, může ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu a případné další "online osobní" konzultace bude možné dohodnout na jiný termín.

Minividea (animovaný gif) s návodem, jak se do Teams připojit:

Konzultace
Konzultace
(kliknutím zvětšit)

Třídní schůzky
Třídní schůzky
(kliknutím zvětšit)

(13.04.2021, aktualizováno 17.04.2021)

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

(22.09.2020, aktualizováno 15.06.2021)

Návrat dětí do školy od 12. 4.

Vážení rodiče, milé děti,

vláda večer 6. 4. schválila umožnění osobní přítomnosti dětem a žákům ve škole. Výuka bude probíhat na 1. stupni rotačně a na 2. stupni bude pokračovat distančně.

Od pondělí 12. 4. nastupují 1., 3., 5. A  na prezenční výuku a třídy 2., 4. A, 4. B, 5. B pokračují v distanční výuce. Od 19. 4. nastupují prezenčně třídy 2., 4. A, 4. B, 5. B třídy 1., 3., 5. A přechází na distanční výuku.

Tímto způsobem bude rotační výuka probíhat do odvolání. Stejně jako na podzim je zakázán zpěv a tělesná výchova (nahrazena vycházkami).

Děkujeme za spolupráci a za pochopení, že není kapacitně ani organizačně možné vyhovět žádostem některých rodičů, aby všichni sourozenci na naší škole (21 sourozeneckých dvojic na 1. st.) chodili do školy ve stejném týdnu. Stávající rozdělení tříd bylo maximem možného.

Může také dojít k dílčím úpravám distančních i prezenčních rozvrhů z důvodu možného překrývání hodin některých pedagogů. O změně rozvrhu budete informování svými třídními učiteli.

Základní režimová opatření:

Testování:

Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Video 2 https://www.youtube.com/watch?v=2t--EcJQknc&t=3s

Instruktážní leták https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

Rady pro rodiče, žáky https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Ranní družina:

Odpolední družina:

Stravování:

Přílohy ke stažení:

Děkujem Vám za spolupráci a přejeme hodně zdraví a sil.

Mgr. Zdeněk Šafařík, ředitel školy

(07.04.2021, aktualizováno 08.04.2021)

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5.  května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro 
všechny formy vzdělávání na 4.  května 2021

pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
pro všechny obory vzdělání na 2.  června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
pro  všechny obory vzdělání na 3.  června 2021.

(17.03.2021)

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 1.4. - 30.4.2021

Na základě nových pokynů MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce aktualizujeme níže uvedené informace. Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne pouze formální část , která se koná bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Po skončení mimořádných opatření uspořádáme - pokud to situace dovolí - setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

K zápisu je nutné dodat (platí i pro děti s odloženou školní docházkou):

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + Zápisní list  (tiskopisy viz níže) + kopii rodného listu dítěte (buď v digitální podobě - sken, fotografie, nebo v papírové podobě – prostá kopie)

Období pro zasílání všech dokumentů k zápisu je od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Tyto dokumenty můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID schránky je gjwmpbr)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (ZŠ Nezvěstice, Nezvěstice 69, 332 04)
 4. osobním podáním – vhozením do schránky umístěné u vchodu do budovy ZŠ

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (udělení odkladu zahájení školní docházky) . 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími vyjádřeními, a to doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné ještě dodat:

a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC)

b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

c) ŽÁDOST O ODKLAD (viz tiskopisy níže)

Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky a nemají dosud Zprávu z vyšetření v PPP a Doporučení lékaře, doručí zatím pouze Žádost o odklad .

Obě doporučující vyjádření (PPP a lékař) je pak nutné dodatečně doručit škole nejpozději do 31. května 2021.

Po tomto datu bude na mail uvedený v zápisním listu zákonný zástupce informován o registračním čísle přiděleném dítěti. Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna obvyklým způsobem (na webu školy a dveřích ZŠ pod registračním číslem dítěte). Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Správnost údajů uvedených v Zápisním listu a v Žádosti o přijetí (zejména adresa trvalého pobytu) bude ověřena na schůzce rodičů 3. června, ev. podle situace později.

V případě, že bude více zájemců o přijetí, než je kapacita budoucí první třídy, budou přednostně přijati:

 1. Žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu pro 1. stupeň (Nezvěstice, Žákava, Milínov)
 2. Sourozenci stávajících žáků naší školy

Povinnost školní docházky mají děti, které do zahájení školního roku dovrší 6 let věku (narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) a děti starší s odloženou školní docházkou.  Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 roků od září 2021 do prosince 2021 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) a dále dítě, kterému bude 6 let od ledna 2022 do června 2022 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a navíc ještě odborného lékaře). Odborná vyjádření je nutné doložit nejpozději do 31. května.

Podle počtu dětí s trvalým bydlištěm v našem školském obvodu můžeme předpokládat, že bude jedna početnější první třída. Pokud bude vyšší počet odkladů, můžeme přijmout i děti z jiných školských obvodů.

Ke stažení:

(05.03.2021, aktualizováno 10.03.2021)

Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu je plánovaný březnový lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku zrušen.

(16.12.2020, aktualizováno 05.03.2021)

Informace o provozu školy od 1. března 2021

Vážení rodiče, z rozhodnutí vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. 3. 2021 uzavírají 1. a 2. ročníky základních škol. Komplexní text krizového opatření vlády, které se týká škol a školských zařízení, naleznete zde https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM.

Nové změny v provozu škol jsou na https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna.

OŠETŘOVNÉ:

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

VÝUKA:

Od 1. 3. 2021 přechází na distanční výuku také 1. a 2. ročník, tedy celá škola. Rozvrh on-line hodin 2. st. je zveřejněn níže.

STRAVOVÁNÍ:

Školní jídelna není do 19.3. v provozu vzhledem k vysoké nemocnosti kuchařek, od 22. března opět zajišťuje obědy pro zaměstnance a žáky na distanční výuce.

(01.03.2021, aktualizováno 17.03.2021)

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

Termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté studium: 12. + 13. 4. 2021
Termíny jednotné zkoušky pro šestileté a osmileté studium: 14. + 15. 4. 2021
Náhradní termíny: 12. + 13. 5. 2021
Termíny školní přijímací zkoušky na maturitní obory: 12. – 28. 4. 2021

Změny v přijímacím řízení oproti loňským rokům (účinné od 5. 1. 2021)

Pro 9. ročník – maturitní obory (čtyřleté)

1) ředitel SŠ může stanovit, že se jednotná přijímací zkouška nekoná – místo ní se koná školní přijímací zkouška – ta se pak musí konat v jiný den než v termínech jednotné přijímací zkoušky

2) ředitel SŠ může stanovit, že se konají jednotná přijímací zkouška i školní přijímací zkouška – pokud se obě konají prezenční formou, realizují se obě zkoušky v jeden den (to neplatí, pokud se školní přijímací zkouška koná distančně)

3) ředitel SŠ může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak uvádí školský zákon (60 %, resp. 40 % u gymn. se sport. přípravou) – tuto informaci musí uvést ve vyhlášených kritériích přijímacího řízení

4) pokud počet uchazečů na SŠ bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, může ředitel nejpozději do 8. března 2021 rozhodnout, že se nekoná ani jednotná přijímací zkouška, ani školní přijímací zkouška – tuto informaci musí uvést do kritérií pro přijímání na SŠ a zveřejnit na internetových stránkách školy

5) pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal aspoň jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal jen jednu přihlášku do oboru vzdělávání, kde se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a v níž se jednotná přijímací zkouška koná

6) ředitel SŠ v případě čtyřletých oborů vzdělání ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021

Pro 5. a 7. ročník – víceletá gymnázia

1) upravuje se pouze povinnost stanovit školní přijímací zkoušku na stejný den jako jednotná přijímací zkouška (pokud se na škole konají oba typy zkoušek)

Dříve než odešlete přihlášku:

 • zápisový lístek se bude vydávat do rukou zákonného zástupce od 22. do 26. února od 7.30 do 16 hod. (u ekonomky školy, po 15 hod. u družinářky I. Huňáčkové)

V případě nejasností se obraťte na výchovnou poradkyni (ivana.feifrlikova@seznam.cz) nebo na vedení školy. Pro zájemce pořádáme i níže uvedenou online informační schůzku:

Dne 9. února 2021 se koná online konzultační schůzka výchovné poradkyně, na které rodičům, příp. žákům může poradit v otázkách volby povolání, přijímacího řízení, podání přihlášek apod.

Pro zájemce z 5. roč. bude k dispozici v čase 16.30 – 17.00 hod. , pro zájemce z 9., příp. nižšího ročníku v čase 17.00 – 18.00 hodin. Obě schůzky se uskuteční v prostředí MS Teams, kam se rodiče mohou přihlásit prostřednictvím účtů svých dětí. Schůzka se uskuteční v týmu s názvem PŘIJÍMAČKY.

(28.01.2021)

Kontakt na administrátora školy pro MS Teams

Pokud byste potřebovali vygenerovat nové heslo nebo měli s aplikací problémy, kontaktujte prosím mailem našeho administrátora Jakuba Pála – E-mail: administrator@zsnezvestice.onmicrosoft.com

(26.01.2021)

Výuka a provoz školy od 4. ledna do 30. dubna 2021

Informace k závěru 1. pololetí

Hodnocení žáků

Hodnocení všech žáků proběhne klasifikací (známkou), příp. slovním hodnocením u žáků, kteří je mají povolené na základě žádosti rodičů.

Vydání výpisu z vysvědčení

1. – 2. ročník
Předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí proběhne ve čtvrtek 28. ledna 2021 během 4. vyučovací hodiny.

3. – 9. ročník
Žáci nebudou ve škole přítomni. Jejich klasifikace bude přístupná od 28. 1. 2021 ve Škole Online od 12 hod. Třídnické hodiny se zhodnocením chování a prospěchu proběhnou 28. 1., a sice na 1. st. v rámci poslední online hodiny a na 2. st. od 11.40 hod. Předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí proběhne nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná jejich osobní přítomnosti ve škole.

Pololetní prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. Žáci 1. a 2. ročníku zůstávají doma, školní družina ani jídelna nebude v provozu. V tento den nebude probíhat ani distanční výuka ve 3. – 9. třídách.

Výuka od 8. února 2021

Organizace školního vyučování od 8. 2. 2021 zatím není stanovena. V médiích jste již jistě zaznamenali předběžné, ale zatím neoficiální informace k návratu dětí do škol. Jakmile bude vše potvrzeno ze strany ministerstva školství, budeme vás informovat. Sledujte naše webové stránky i zprávy ve ŠkoleOnline.

*****

Do neděle 3. ledna jsou vánoční prázdniny, výuka začíná v pondělí 4. ledna a bude probíhat takto:

Třídy 1. a 2. ročníku – prezenční výuka

Ostatní třídy (3. až 9. ročník) – distanční výuka

Prezenční výuka 1. a 2. ročníku:

 • prezenční výuka probíhá ve škole za dodržení stanovených hygienických podmínek
 • ranní i odpolední družina je v provozu v obvyklých časech, žáci 1. roč. budou rozděleni do dvou oddělení, stejně tak žáci 2. ročníku
 • povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole platí pro všechny žáky i zaměstnance (rouškami žáky vybavují rodiče, prosíme, aby všichni žáci měli s sebou také náhradní roušku a sáček na odkládání roušky)
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • všichni žáci těchto tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, mají automaticky přihlášené obědy od 4. 1. 2021, pokud tedy žák na oběd nepůjde, je třeba oběd odhlásit
 • vstup třetích osob do školy je možný jen v nezbytně nutných případech za dodržení hygienických pravidel a pouze s tím, že je omezen kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

Pro distanční výuku (3. až 9. ročník) budou platit stejná pravidla jako při listopadové distanční výuce, bude tedy probíhat s pomocí Školy OnLine a MS Teams takto:

 • On-line hodiny (synchronní výuka) probíhají v prostředí Teams.
 • 3. - 5. ročník se řídí on-line rozvrhem v rozsahu 2-3 hodiny denně, který stanoví třídní učitelky včetně zahájení výuky, nejčastěji od 8,30 hod.
 • 6. - 9. ročník má rozvrh upravený v rozsahu 3-4 hodiny denně. Začátky hodin na 2. stupni probíhají ve stejných časech jako při prezenční výuce, tj. 1. hod. - 7,55 hod., 2. hod. - 8,50 hod., 3. hod. - 9,50 hod., 4. hod. - 10,45 hod. Rozvrh – viz níže
 • v ostatních hodinách je zadávána výuka asynchronní, žáci pracují samostatně na zadaných úkolech, vypracovaná zadání odevzdávají vyučujícím podle pokynů, vyučující jim poskytují zpětnou vazbu.
 • Vypracované úkoly a zadání odevzdávají žáci podle pokynů vyučujících ve Škole OnLine, případně podle pokynů vyučujících jiným způsobem.
 • Práci žáka v rámci distanční výuky může vyučující hodnotit.
 • Výjimečně jsou v době distanční výuky možné prezenční individuální konzultace ve škole, o jejich organizaci rozhoduje ředitel školy na základě vzdělávacích potřeb žáka.
 • Nadále platí možnost zapůjčení notebooku pro žáky školy, žádost zašlete na email zsnezvestice@cbox.cz, příp. telefonicky na tel. 377 891 178 nebo 602 178 505

Připomínáme, že distanční výuka je pro žáky povinná, s ohledem na své podmínky se jí musí účastnit. Pokud se účastnit nemohou např. pro nemoc nebo návštěvu lékaře, je třeba tuto neúčast omluvit jako nepřítomnost ve škole. 

Stravování

Všichni žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají automaticky odhlášené obědy, pokud mají zájem o obědy ve školní jídelně, je třeba se ke stravování od 4. ledna přihlásit u vedoucí jídelny Drahomíry Žákové na tel. 377 891 201 nebo 728 885 049.

Jídelní lístek je upraven pouze na jedno jídlo a výdej do plastových nádob nebo přinesených jídlonosičů bude probíhat od 11:30 do 13:30 hodin u rampy kuchyně za dodržení hygienických opatření (roušky, rozestupy). Oběd může vyzvednout kdokoliv, kdo nemá nařízenou karanténu.

Přejeme všem našim žákům, jejich rodinám a všem ostatním příznivcům školy do nového roku 2021 pevné zdraví, štěstí, pohodu a dostatek sil a optimismu.

(28.12.2020, aktualizováno 23.04.2021)

MŠMT vyhlásilo dny volna 21., 22. prosince

Dny 21. a 22. prosinec 2020 jsou vyhlášeny MŠMT jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy dle vyjádření ministra školství prodlužuje volno, které souvisí s vánočními svátky. Žáci mají usnesením vlády ČR ze dne 14. 12. zakázánu osobní přítomnost, žádná výuka a ani školní družina v tyto dny z výše uvedených důvodů nemůže probíhat. Rodiče dětí do deseti let věku budou po tyto dny moci čerpat ošetřovné. Pokud rodiče budou žádat o ošetření člena rodiny, škola nevystavuje potvrzení, je třeba vyplnit Žádost o ošetřovné, kterou stáhnete na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m Poslední školní den před prázdninami je tedy pátek 18. 12., tento den bude probíhat dle standardně nastavených rozvrhů. Proběhne i vánoční posezení s třídním učitelem v některé z koncových hodin. Na dny volna v pondělí a úterý doporučujeme žákům případné doplnění svých úkolů z distanční výuky a rozvíjení čtenářství samostatným čtením oblíbené knihy.

(16.12.2020, aktualizováno 28.12.2020)

Výuka plavání 3., 4. ročník

Pokud to umožní epidemiologická situace, bude probíhat ve 3. a 4. ročníku v rámci vyučování předmětu tělesná výchova kurz základního (3. roč.) a rozšiřujícího (4. roč.) plaveckého výcviku v pěti drahách bazénu na Lochotíně. Instruktory budou učitelé plavecké školy.

Výuku hradí škola, dopravu rodiče, MŠMT již zrušilo rozvojové programy na úhradu dopravy.

Termín:

20. dubna – 22. června 2021– úterý od 10.00 hod. do 11.30 hod. – 10 dvouhodinových lekcí, tj. 20 hodin

(16.12.2020)

Provoz školy a výuka od 30.11.2020

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády se od 30. listopadu obnovuje provoz škol. Toto rozhodnutí vítáme a na děti se velice těšíme. Veškeré prostory školy a tříd jsou připravené na provoz (dezinfekce je na všech důležitých místech ve škole, zároveň bude dopoledne probíhat desinfekce exponovaných míst).

Podle rozhodnutí MŠMT přechází k prezenční výuce celý 1. stupeň a 9. ročník, žáci 6., 7. a 8. ročníku budou mít od tohoto dne střídavou (rotační) výuku distanční a prezenční.

Provoz školy tedy bude  v týdnu od 30.11. do 4.12. organizován takto:

Výuka

 • 1. stupeň – prezenční výuka
 • 6.B,7.B, 8.B – prezenční výuka
 • 9.A, 9.B – prezenční výuka
 • 6.A,7.A,7.C,8.A – distanční výuka

Pokud vláda neprovede další změnu v provozu škol, bude v následujícím týdnu od 7. 12. do 11. 12. organizována střídavá výuka tak, že prezenční výuka bude probíhat v 6.A, 7.A, 7.C a 8.A, distanční výuka v 6.B, 7.B a 8.B. Žáci 9. ročníku by měli mít prezenční výuku i v tomto týdnu, jich se střídání netýká.

Rozvrh

Žáci na prezenční výuce mají stálý rozvrh jako v běžném provozu školy. Drobné změny se mohou týkat některých hodin tak, aby byla dodržena homogenita tříd.

Žáci na distanční výuce se budou vzdělávat podle on-line „covidového“ rozvrhu.

Na rozdíl od předchozího období mohou být jednotlivé online hodiny s většími přestávkami, neboť učitelé budou zajišťovat jak prezenční, tak i distanční výuku v různých třídách.

Povinností žáka je se v daných hodinách on-line připojit k výuce z domova. On-line výuka je pouze jedna část vzdělávání. Druhou částí je vypracování výukových materiálů a zasílání zpět dle pokynů učitele prostřednictvím Školy Online.

On-line výuka bude sloužit k upřesnění látky, výkladu nové látky apod. Neznamená to tedy, že se žáci budou vzdělávat pouze podle upraveného rozvrhu v on-line výuce s učitelem, ale budou i samostatně vypracovávat zadané výukové materiály ve Škole Online. V případě nepřítomnosti žáka na on-line výuce bude třídní učitel vyžadovat omluvení a zdůvodnění absence žáka od zákonného zástupce.

Online rozvrh 6.A, 7.A, 7.C, 8.A na období 14. prosince - 18. prosince 2020

Online rozvrh 6.B, 7.B, 8.B na období 7. prosince - 11. prosince 2020

Organizace příchodu do školy

Vstup žáků do budovy (kromě dětí z ranní družiny):

Aby nedocházelo k nežádoucí velké kumulaci dětí v šatnách, jsou rozvrženy časy vstupu do školy takto:

 • 7:35 - 1., 2., 3. ročník
 • 7:40 – 4., 5. ročník
 • 7:45 – 6., 7. ročník
 • 7:50 – 8., 9. ročník

Opatření platná při prezenční výuce

 • všechny osoby ve škole používají po celou dobu pobytu ve škole roušky
 • ve škole je zajištěno intenzivní větrání
 • zvýšená hygiena rukou - mytí, dezinfekce – při vstupu do školy, jídelny, do jiné učebny apod.
 • udržování odstupu od dalších osob (v rámci možností)
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • do odvolání jsou zrušeny zájmové kroužky
 • ve větší míře zařazení aktivit venku 
 • vyšší standardy úklidu a potřebná dezinfekce povrchů

Školní družina

V oddělení školní družiny mohou být pouze žáci stejné třídy, ev. stejného ročníku. Abychom zajistili provoz družiny pro co největší počet dětí, navýšili jsme počet oddělení jak ranní, tak i odpolední družiny. Vypomohou nám asistentky pedagoga. Pro žáky 4. a 5. ročníku nemůžeme bohužel ranní školní družinu z kapacitních důvodů zajistit, totéž platí pro odpolední družinu pro žáky 5. ročníku.

 • školní družina funguje v homogenních skupinách
 • ranní družina pro 1.,2. a 3. ročník
 • odpolední družina pro 1.,2.,3. ročník, 4.A, 4.B (počet žáků ve 4. roč. neumožňuje spojení v rámci ročníku)
 • uplatnění pravidel pro prezenční výuku

Školní jídelna

 • stravování probíhá při dodržení stanovených pravidel (menší počet osob, omezení kontaktu různých tříd, organizace vydávání, rozmístění stolů, dezinfekce a hygiena apod.)
 • obědy jsou všem žákům, kteří se pravidelně stravují ve ŠJ, automaticky „přihlášené“ od 30. 11. – 22. 12. 2020.
 • žákům 6.-8.ročníku, kteří se budou střídat po týdnu (výuka ve škole a distanční výuka doma), budou obědy odhlášené v týdnu distanční výuky
 • žáci na distanční výuce se mohou přihlásit ke stravování nejpozději do 8.00 v pondělí 30. 11., jinak mají oběd odhlášen
 • žákům na distanční výuce je oběd, pokud si ho přihlásili, vydáván do plastových nádob v době 11,00-13,45 hod.

Vážení rodiče,

snažíme se zajistit výuku, která bude co nejméně negativně ovlivněna stávající situací, zároveň ale chceme chránit zdraví žáků, zaměstnanců školy i jejich rodinných příslušníků. Neobejdeme se bez Vaší pomoci. Žádáme Vás tedy o spolupráci při zajištění provozu školy a také ve snaze minimalizovat šíření nemoci covid-19 ve škole, a to zejména v následujícím:

 • v případě žáků 6., 7. a 8. ročníku sledujte v rozvrhu žáka nastavení střídavé výuky pro daný týden (prezenční nebo distanční)
 • vybavte své dítě při prezenční výuce rouškou, sáčkem na její odkládání (při jídle) a také dostatečným množstvím náhradních roušek (zejména při delším pobytu dítěte ve škole a v družině)
 • vybavte dítě teplejším oblečením, aby nenastydlo, neboť intenzivní větrání je nezbytné i při nízkých venkovních teplotách
 • počítejte s delším a častějším pobytem dětí venku (např. vycházky místo tělocviku, pobyt venku v rámci družiny), přizpůsobte tomu výběr oblečení a obuvi
 • při výskytu příznaků akutního infekčního onemocnění nebo v případě podezření na výskyt onemocnění covid-19 u dítěte nebo v jeho blízkém okolí ponechte dítě v domácím léčení

Přílohy ke stažení:

V případě dotazů a upřesnění nás neváhejte kontaktovat. Přejeme vám všem klid do následujících dní, zdraví a dobrou náladu.

Vedení školy

(25.11.2020, aktualizováno 11.12.2020)

Informace k plánovanému otevření školy od 18. 11. 2020 pro první a druhou třídu

Ve středu 18. 11. se otevře škola pro žáky 1. a 2. tříd. Moc se na ně těšíme a vše připravujeme. Bude možné využít družinu, školní jídelnu. Rozvrh může být upraven vzhledem k tomu, že je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Stravovat se budou moci všichni žáci a zaměstnanci. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Žáci prvních a druhých tříd budou automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud se nebudou chtít stravovat, je potřeba si obědy odhlásit do 16. 11. 2020 do 13:00 hod. u ved. jídelny D. Žákové, tel. 377 891 201, 728 885 049.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd – viz info níže Školní jídelna.

(13.11.2020)

Zrušení třídních schůzek

Vážení rodiče,
vzhledem ke špatné epidemiologické situaci a nouzovému stavu rušíme prezenční třídní schůzky a konzultace 19.11. 2020. Potřebné informace Vám třídní učitelé budou průběžně sdělovat mailem (viz Kontakty) nebo telefonicky, stejně tak i vy kontaktujte v případě potřeby kohokoliv z vyučujících či vedení školy. Pokud potřebujete osobně probrat důležité záležitosti, lze si v neodkladných záležitostech domluvit i osobní schůzku.

(13.11.2020)

Online objednávka z Klubu čtenářů

Vzhledem k tomu, že od 14. 10. 2020 jsou zavřené školy, nebylo možné žákům předat tradiční nabídky z Klubu čtenářů včetně vánočního katalogu z nakladatelství Albatros a Fragment. S ohledem na vývoj situace se nakladatelství rozhodla, že vytištěné katalogy zašlou do škol až po úplném otevření prvních stupňů. Pokud tento termín nastane až v prosinci, rozešlou katalogy až začátkem ledna.

Je však možnost si objednat knihy přímo na e-shopu www.albatrosmedia.cz, kde však mohou být ceny u některých titulů odlišné než v katalogu. Se slevovým kódem KMCVANOCE20 budou mít rodiče na e-shopu slevu 20 % a poštovné zdarma při objednávce nad 499 Kč. Slevový kód je platný do 10. 12. 2020.

Katalogy je možné stáhnout na webové stránce www.kmc.cz, kde je najdete v hlavním menu v sekci Ke stažení.

(13.11.2020)

Distanční výuka od 23.11.2020 - aktualizováno

Hlavní komunikační platformou v období distančního vzdělávání je webová aplikace Škola OnLine. Nachází se zde přehled zadaných a splněných úkolů, jejich hodnocení a je tu prostor pro komunikaci mezi učiteli, žáky a zákonnými zástupci.
Proto je nutné ji pravidelně sledovat.

On-line výuka probíhá v prostředí MS Teams. Každý žák je členem jednoho týmu (tým ~ třída, kanály v týmu ~předměty). Organizátory on-line hodin jsou vyučující jednotlivých předmětů, kteří zahajují setkání týmu a stanoví vhodná komunikační pravidla pro zajištění nerušeného průběhu on-line výuky (např. ztlumené mikrofony, hlášení se o slovo, vypnutá kamera apod.). Týmy slouží pouze pro komunikaci v rámci on-line hodin a všichni účastníci jsou povinni se řídit základními pravidly internetové etikety. Pokud žáci chatují v MS Teams, pak výhradně s učitelem v souvislosti s výukou, není dovoleno vkládání jakýchkoli příspěvků, které nesouvisí s vyučováním.  Stejně jako ve Škole OnLine, tak i  v prostředí MS Teams je možné odevzdávat úkoly nebo sdílet výukové materiály.

Distanční vzdělávání je dle školského zákona pro žáky povinné. Neúčast žáka při plánované on-line hodině je evidována jako absence. Její omlouvání se řídí školním řádem dle stejných pravidel jako v době prezenční výuky. V období distanční výuky omlouvají absenci žáka jeho zákonní zástupci prostřednictvím svého e-mailu nebo zprávou ve Škole OnLine (z účtu zákonného zástupce) na adresu třídního učitele.

Distanční vzdělávání probíhá kombinováním synchronní a asynchronní výuky. Synchronní on-line výuka na 1. stupni by neměla trvat déle než 1 - 2 hodiny a na 2. stupni by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny.

Distanční výuka probíhá ve všech vyučovacích předmětech s ohledem na jejich týdenní hodinovou dotaci.

Rozvrh

1.-5. ročník se řídí rozvrhem, který stanovily paní učitelky. Od 3., příp. 2. ročníku probíhá online výuka přes MS Teams, v 1. roč. podle doporučení tř. učitelky může probíhat na příp. jednodušší platformě, např. Skype. Začátek výuky stanovuje tř. učitelka, nejčastěji v 8,30 hod.

6. - 9. ročník má rozvrhy upravené, aby rozsah on-line výuky byl 13-15 hodin týdně. Jsou v něm částečně obsaženy i předměty výchovného charakteru, neboť o ně děti přišly již na jaře. Pro vzdělávání mají nezastupitelný přínos. Začátky on-line vyučování na 2.st. probíhají ve stejných časech jako při prezenční výuce, tj.1 . hod.-7,55 hod., 2. hod. -8,50 hod., 3. hod. -9,50 hod., 4. hod.10,45 hod.

Učitelé mohou žákům (např. v 9. ročníku) nabídnout konzultační hodiny nad rámec těchto základních rozvrhů.

Děti pracují podle zadání učitelů i off-line (asynchronní výuka). Distanční výuka je povinná (jak on-line, tak off-line). Bude hodnocena. Je potřebné, aby si žáci sami do rozvrhů doplnili hodiny, v nichž budou pracovat na zadaných úkolech a nenechávali je na pozdější dobu. Úkoly se budou hromadit, je potřebné mít v práci systém.

Nemá-li žák připojení, pracuje podle zadání na Škole Online, případně je možné domluvit prostřednictvím třídních učitelů předání vytištěných pracovních listů. Potřebnou techniku mají dle zjištění třídních učitelů všichni žáci, některým dětem škola zapůjčila notebooky.

Pokud se žák nebude zúčastňovat distanční výuky, bude přezkoušen z celého obsahu učiva na konci pololetí. 

Chválíme žáky za aktivní přístup k on-line výuce. Rodičům děkujeme za jejich podporu.

On-line rozvrh 2. stupně na období 23. - 27. listopadu 2020 - AKTUALIZOVÁNO

Doporučení rodičům pro on-line výuku

Velice si ceníme Vaší spolupráce při on-line výuce

Vážení rodiče,

Prosíme Vás, abyste při on-line výuce dodržovali naše doporučení:

 • pomozte dítěti s připojením, pokud můžete
 • pomozte dítěti s orientací v prostředí Microsoft Teams
 • pomozte dítěti s časovým harmonogramem činností během týdne
 • buďte trpěliví při nezdarech s připojením na naší i Vaší straně
 • veďte děti k vlastní odpovědnosti za učení a k samostatnosti
 • do on-line hodiny prosíme nevstupujte, není možné s Vámi navazovat komunikaci při výuce žáků
 • při on-line výuce nechte dítě pracovat v klidném prostředí

Děkujeme za součinnost.

ČSSZ

Informace k ošetřovnému

Školní jídelna

Po dobu distanční výuky žáků od 2. 11. do odvolání bude školní jídelna zajišťovat závodní stravování pro zaměstnance, žáky MŠ i obědy pro cizí strávníky.

Všem žákům budou obědy automaticky odhlášeny na celé období distanční výuky, ale školní stravování pro žáky i nadále nabízíme, a to formou výdeje celého oběda do jednorázových plastových nádob, cena oběda zůstává stále stejná dle věkových kategorií.

Jídelní lístek je upraven pouze na jedno jídlo (bez výběru) a výdej bude probíhat od 11:30 do 12:30 hodin u rampy jídelny za dodržení hygienických opatření (roušky, rozestupy). Oběd může vyzvednout kdokoliv, kdo nemá nařízenou karanténu.

Žáci, kteří budou mít zájem o obědy během distanční výuky od 2. 11. do odvolání, musí provést přihlášení telefonicky u vedoucí ŠJ Drahomíry Žákové tel.: 377 891 201, 728 885 049.

(30.10.2020, aktualizováno 13.11.2020)

Uzavření škol od 14.10.2020

Od středy 14. října jsou pro žáky uzavřeny základní školy i školní družiny. Bude probíhat distanční výuka všech předmětů prostřednictvím Školy online, u starších dětí s využitím MS Teams v hlavních předmětech. Žák by měl mít denně max. 3 hodiny přímé online výuky, na 1. st. max. 2 hodiny. Konkrétní informace o výuce jednotlivých předmětů, výukové materiály, zadání úkolů budou k dispozici ve Škole online na žákovském účtu. Termíny plánovaných online setkání sdělí žákům třídní učitelé.

Opatření vlády ČR

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-od-stredy-zprisni-preventivni-opatreni--posle-ochranne-pomucky-invalidnim-duchodcum-184111/

OČR

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. viz. https://www.mpsv.cz/osetrovne

Stravování

Všichni stravující se žáci mají automaticky odhlášený oběd. Kdo by však měl zájem, může si jídlo odebrat v rámci školního stravování (za dotovanou cenu). V takovém případě je nutné přihlásit obědy u vedoucí jídelny telefonicky na celé období nejpozději ve středu 14.10. do 8 hod. - tel. 377 891 201. Stravování by proběhlo za dodržení hygienických podmínek ve školní jídelně od 11.30 do 12.30 hod.

(13.10.2020)

Důležitá sdělení

Organizace výuky od 12. října 2020

Týden od 12. do 16. 10. - distanční výuka pro 6.B, 7.B, 8.B, 9.B
6.A, 7.A, 7.C, 8.A, 9.A docházejí do školy

Týden od 19. do 23. 10. - distanční výuka pro 6.A, 7.A, 7.C, 8.A, 9.A
6.B, 7.B, 8.B, 9.B docházejí do školy

26. – 30. 10. – podzimní prázdniny
Vzhledem k mimořádné situaci se rozhodnutím vlády prodlužují podzimní prázdniny i na dny 26. a 27.10., to je i na pondělí a úterý.

Distanční výuka

Pro distanční výuku budeme stejně jako na jaře využívat Školu online přes účty žáků ( přes ně je možné např. zasílat řešení úkolů). Je nutné, aby všichni byli zaregistrováni. Opakovaně jsme dětem toto připomínali.

Pro přímou online výuku budeme nově využívat jednotnou platformu Microsoft Teams. Tato výuka nebude kopírovat běžný školní rozvrh, bude probíhat nejprve v rozsahu několika hodin týdně podle speciálního online rozvrhu, který dostanou žáci od tř. učitelů. Nejdříve proběhnou virtuální třídnické hodiny pro seznámení s prostředím, dotazy dětí apod. Jako pomoc zveřejníme na webu náš jednoduchý žákovský manuál, je možné využít i videa pro ovládání MS Teams na www.youtube.

Žáci, kteří budou mít dálkovou výuku v příštím týdnu, již dostali své přihlašovací údaje a vyzkoušeli si v hodině práci s platformou. Přihlašovací údaje do MS Teams budou propojeny s účty žáků ve Škole online, ale zatím stále čekáme na realizaci tohoto propojení. Poté děti uvidí online hodiny v rozvrhu a budou se moci přímo připojit.

Manuály ke stažení:

Činnost zájmových kroužků pozastavena

Z důvodu nařízení vlády je činnost zájmových kroužků pozastavena do odvolání.

Stravování v době distanční výuky

Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají automaticky odhlášený oběd. Kdo by však měl zájem, může si jídlo odebrat v rámci školního stravování (za dotovanou cenu). V takovém případě je nutné přihlásit obědy u vedoucí jídelny telefonicky nejpozději v pondělí do 8 hod. - tel. 377 891 201. Výdej obědů v jednorázových plastových nádobách pro tyto žáky by probíhal od 10,45 hod. do 11,15 hod. u rampy jídelny .

1. stupeň a školní družina

Pokračují ve stejném režimu jako doposud.

Informace MŠMT – www.msmt.cz

Sada opatření pro školy od 12. do 23. října 2020

(09.10.2020, aktualizováno 13.10.2020)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2020/2021

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům
i rodičům výchovný poradce pro 1. a  2.  stupeň p. uč. Ivana Feifrlíková (konzultační hodiny v úterý 14,30 – 15, 30 hod. po telefonické domluvě).

Doporučujeme dětem i rodičům využít Dny otevřených dveří na středních školách a učilištích, nejlépe tak poznáte prostředí školy, pro vaše dotazy budou k dispozici vyučující – viz níže v příloze Dny otevřených dveří 2020/21.

Níže v příloze je také informační brožura „Čím budu? s přehledem oborů SŠ PK pro školní rok 2021/22 po provedených závěrečných úpravách. Zde jsou veškeré velmi podrobné informace o středních školách v Plzeňském kraji.

Připravované akce

Vzhledem ke špatné zdravotní a hygienické situaci se účast žáků naší školy na mimoškolních akcích, besedách a přednáškách v letošním školním roce omezí na minimum.

říjen - listopad 2020 pro žáky 9. ročníků (vybraní zájemci) testy profesní orientace – ve spolupráci s PPP Plzeň - zajišťuje Mgr. H. Strejčková - pokud dovolí epidemiologická situace

Žákům v 9. třídě budou k dispozici publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ 2021 / 2022 – Přehled středních škol Plzeňského kraje (poskytne Úřad práce v Plzni) – od 12. listopadu je možnost si Atlas vyzvednou po domluvě ve škole.

Na nástěnce v druhém patře budovy jsou vyvěšeny všechny informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Již několik let slouží informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA) dostupný na webových stránkách www.infoabsolvent.cz jako důležitý informační zdroj. Důležitou součástí informačního systému ISA je i kompletní a podrobná vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol, která je každoročně aktualizována. Je zde možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením.  

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.

S cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol a jejich rodičům, co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj, vznikl portál „Studuj v Plzeňském kraji“ – www.studujvpk.cz

Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život.

Pro technické obory je vhodné využít webový portál www.technikaaremeslo.cz

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí odkaz www.scio.cz – pro žáky ZŠ a rodiče.

Další zdroje:

www.budoucnostprofesi.cz
(provozovatel: Národní vzdělávací fond, o. p. s. – Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání)

www.edu.cz
(provozovatel: ústav pro informace ve vzdělávání – příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

www.infoabsolvent.cz – viz podrobnější informace výše
(provozovatel:Národní ústav odborného vzdělávání – NUOV)

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5.  třídy)

  Termín
Odevzdání přihlášek řediteli střední školy
nejpozději do
1. 3. 2021
Uchazeči o studium na uměleckých školách
s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku
řediteli střední školy nejpozději do
30. 11. 2020

Termíny konání prvního kola v přijímacím řízení:
(aktualizováno k 15.03.2021)

  Termín
Denní forma studia bez talentové zkoušky
4-leté studium
6-leté a 8-leté studium

Náhradní termíny
1. termín 3. 5. 2021
2. termín 4. 5. 2021
1. termín 5. 5. 2021
2. termín 6. 5. 2021
1. termín 2. 6. 2021
2. termín 3. 6. 2021
Denní forma studia s talentovou zkouškou
v prvním kole
Gymnázium se sportovní přípravou
2. 1. – 15. 1. 2021

2. 1. – 15. 2. 2021
Talentové zkoušky na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2021
 • Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka k přihlášce ke studiu se přikládá na žádost ředitele střední školy nebo učiliště.
 • Žákům, kteří se hlásí na vojenské školy, zdravotní potvrzení zajišťuje vojenská správa.

V souvislosti s postupem při ochraně osobních dat upozorňujeme, že podle zákona č. 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím se nepožaduje na přihlášce uvedení údaje o národnosti – vyplnění tohoto údaje je dobrovolné.

Další podrobnější informace

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí – li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


Zápisový lístek bude škola vydávat zákonným zástupcům proti podpisu od 22.února do 26. února 2020 v době od 7.30 hod. do 16 hod. u ekonomky školy (pokud by byla nepřítomna, vydá jej vychovatelka 1. odd. školní družiny Ilona Huňáčková).

Další informace na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/podani-zapisoveho-listku-na-stredni-skolu

Výsledky přijímacích zkoušek

Přijetí lze podle novely školského zákona uchazečům oznámit pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Způsob doručení rozhodnutí

Do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

Přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby).

Musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den).

Musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Není již nutné písemné vyhotovení rozhodnutí doručovat uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

U nepřijatých uchazečů se nic nemění, rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou, úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Dokumenty ke stažení:

(06.11.2020, aktualizováno 15.03.2021)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2020/21

od 5. 10. 2020

Letošní nabídku zájmových kroužků bohužel značně zredukovala hygienická opatření ve školách a zejména požadavek na homogenní skupiny. Proto jsou kroužky organizovány pouze v rámci třídy, příp. ročníku nebo oddělení družiny tak, aby se děti z různých ročníků nemísily. Výjimkou je pouze kroužek Technických dílen, neboť zde je možné dodržet při omezeném počtu (max. 10) náležité rozestupy.

Pro starší žáky, kteří mají zájem o témata související s technikou, otevíráme ve spolupráci s místní firmou DFH Haus s. r.  o. kroužek Technické dílny.  Žáci budou pracovat v nové moderní školní dílně, přes praktickou zkušenost a zároveň zábavné prvky mají možnost objevit své sklony a nadání pro techniku a řemeslo, zejména pro práci se dřevem. Materiální i personální náklady zajišťuje firma a pro děti je tedy zdarma.  Vedoucími kroužku budou střídavě dva pracovníci firmy.

  5
11.40 – 12.25
6
12.35 – 13.20
7
13.30 – 14.15
8
14.15 – 15.00
Po Deskové hry
Matuchová
ŠD II – 1. roč.
     
Deskové hry
Huňáčková
ŠD I – 1. roč.
  Pohybové hry
Kotlár
5. roč.
 
Út Pohybové hry Matuchová
ŠD II – 1. roč.
     
St Výtvarný II.  
Brabcová
2. tř.
Výtvarný II.  
Brabcová
2. tř.
Pohybové hry
Kotlár
4. roč.
Pohybové hry
Kotlár
3. roč.
Deskové hry
Horníková
ŠD 2. roč.
  Angličtina 5. B
K. Hachová
 
    Technické dílny
Vopalecký – ext. 6. – 9. roč.
Vávra
Technické dílny
Vopalecký – ext. 6. – 9. roč.
Vávra
Čt     Šití a ruční práce
Hachová K. 5. B
Šití a ruční práce
Hachová K. 5. B
  Výtvarný I.
Hrubá
4. A
Výtvarný I.
Hrubá
4. A
 
      Tvořílci
Hradecká
ŠD IV – 4. roč. (14 – 14.45)

Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici na nástěnce u jídelny. Podepsané přihlášky odevzdají děti vedoucím kroužků (u keramického kroužku a technických dílen do schránky u jídelny) do 30. září. Cena pro jednotlivé kroužky je na pololetí, tj.  od října 2020 do ledna 2021. Pokud se žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. na jiný kroužek přihlásit. Minimální počet dětí pro kroužek je 10, při menším počtu kroužek nebude otevřen.

Níže je uveden poplatek za kroužek na období říjen 2020 – leden 2021, který bude inkasován ze školní online pokladny. Podmínkou účasti na kroužku je dostatečná záloha v pokladně.

Pro nedostatečný zájem se neuskuteční nabízený kroužek keramický.

Poplatek za 1. pololetí činí:

Název kroužku/ hodin týdně Cílová skupina Vedoucí Poplatek
Pohybové hry (1 hod.) školní družina
ŠD II.
Ivana Matuchová V rámci školní družiny zdarma
Tvořílci (1 hod.) školní družina
ŠD III.
Bc.  Soňa Hradecká V rámci školní družiny zdarma
Deskové hry (1 hod.) – 3 skupiny školní družina
ŠD I., II., IV.
Ivana Matuchová
Iva Horníková
Ilona Huňáčková
V rámci školní družiny zdarma
Pohybové hry (1 hod.) 3. roč. Mgr.  Ladislav Kotlár 300
Pohybové hry (1 hod.) 4. roč. Mgr.  Ladislav Kotlár 300
Pohybové hry (1 hod.) 5. roč. Mgr.  Ladislav Kotlár 300
Angličtina (1. hod.) 5. B Mgr. Klára Hachová 300
Výtvarný I. (2 hod.) 4. A Mgr.  Jaroslava Hrubá 800
Výtvarný II. (2 hod.) 2. roč. Mgr.  Anna Brabcová 800
Šití a ruční práce (2 hod.) 5. B Mgr.  Klára Hachová 700
Technické dílny (2 hod.) 6. – 9. roč. Vopalecký – ext. zdarma

(22.09.2020, aktualizováno 02.10.2020)

Výuka plavání 3., 4. A, B

V letošním školním roce budou mít výcvik třídy 3. třída (základní) a 4. A, B (rozšiřující) – 62 dětí.
Výuku hradí škola, dopravu rodiče, příp. bude hrazena, pokud bude úspěšná naše žádost o dotaci na MŠMT.
Plavecké lekce budou probíhat v bazénu na Lochotíně v následujících termínech:
20. dubna – 22. června – úterý od 10.00 hod. do 11.30 hod. – 10 dvouhodinových lekcí, tj. 20 hodin

(22.09.2020)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Na pondělí 26. října a úterý 27. října vyhlásilo MŠMT dny volna. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Mimořádným rozhodnutím MŠMT jsou v základních školách vyhlášeny pondělí 26. října a úterý 27. října jako dny volna.

 • Na pondělí 21. prosince a úterý 22. prosince vyhlásilo MŠMT dny volna. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
 • Jarní prázdniny jsou pro okres PM stanoveny od 8. března do 14. března 2021.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.
 • Hlavní prázdninbudou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách během školního roku 2020/2021

Provoz ŠD bude pouze o podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách, a to při minimálním počtu 10 přihlášených dětí.
V období vánočních a jarních prázdnin je ŠD mimo provoz.

(22.09.2020, aktualizováno 09.10.2020)

Adaptační kurz šesťáků v Liblíně

Seznamovací kurz pro šesté ročníky proběhl letos formou dvoudenního výletu na Liblín ve dnech 10. – 11. září. Cílem pobytu bylo bližší vzájemné poznání žáků nově utvořených šestých tříd, neboť se v nich sešly děti ze ZŠ Nezvěstice, Šťáhlavy a Chválenice. Také třídní učitelé v netradičním prostředí mohli poznat z jiné stránky své nové žáky.

Všichni se ubytovali v tábořišti Kobylka v dolním Liblíně rozprostírajícím se na břehu líně tekoucí řeky Berounky. Po vodácké sezoně bylo tábořiště téměř bez dalších hostů, a tak celý penzion vybavený čtyřlůžkovými pokoji byl k dispozici jen žákům dvou šestých tříd a jejich třídním učitelům Mgr. Ladislavu Kotlárovi a Mgr. Romaně Beránkové. Jako třetí pedagogický dozor se kurzu zúčastnila Mgr. Jana Honzová.
Krátká dešťová přeháňka po příjezdu nepokazila náladu žáků ani učitelů. Seznamovací hra proběhla pod střechou velikého dřevěného altánu umístěného nad budovou penzionu. Děti utvořily dvojice a trojice. Jejich úkolem bylo sdělit si navzájem informace o sobě a následně prezentačním způsobem představit ostatním kamarády ze své skupinky. Odpoledne se nebe pomalu vyjasnilo. Od té chvíle počasí kurzu přálo.
Odpolední výlet do Liblína s hrou „Vyměň předmět“ proběhl rovněž úspěšně a další hry se odbývaly už opět v tábořišti v okolí penzionu. V rámci her si třídy vytvořily své vlastní vlajky.
Ve znamení slunečného počasí proběhl následující den výlet na 4 km vzdálenou zříceninu hradu Libštejn. Poslední řízek na cestu z restaurace v tábořišti, kde se děti po dobu kurzu stravovaly, a už se nastupovalo do autobusu na cestu zpět do Nezvěstic. Zbývá jen dodat, že všechny děti, jež se kurzu zúčastnily, se po celou dobu chovaly vzorně a z jejich reakcí bylo patrné, že si pobyt užily a že si zde našly spoustu nových kamarádů. „Jsem moc ráda, že jsme jeli zrovna do Liblína, bylo to tam krásné,“ řekla za své spolužáky Meda Loukotová ze 6. A a dodala k tomu: „Na ty dva úžasné dny budeme všichni vzpomínat a navíc se teď už všichni známe. Doufám, že ještě nějaký takový kurz zažijeme.“

Adaptační kurz šesťáků v Liblíně Adaptační kurz šesťáků v Liblíně Adaptační kurz šesťáků v Liblíně Adaptační kurz šesťáků v Liblíně Adaptační kurz šesťáků v Liblíně Adaptační kurz šesťáků v Liblíně Adaptační kurz šesťáků v Liblíně

(22.09.2020)

Povinné roušky i ve třídách na II. stupni

Od pátku 18. 9. 2020 je z rozhodnutí MZČR platná povinnost nošení roušek i při výuce na 2. stupni ZŠ.

(17.09.2020)

Informace k podmínkám výuky a provozu školy, školní jídelny a družiny v souvislosti s pandemií Covid – 19

Vážení rodiče, milí žáci,

než začnete číst přehled pokynů a opatření, která současná situace vyžaduje, rád bych vás ujistil o tom, že se budeme ze všech sil snažit na jedné straně ochránit žáky i zaměstnance školy před případnou nákazou ( což samozřejmě není možné na 100 %), na druhé straně však budeme používat zdravý rozum a neuděláme ze školy nedobytnou tvrz. Je nám jasné, že žáci se nechodí do školy pouze vzdělávat, ale chtějí být i se svými vrstevníky a kamarády.

Proto velice prosím vás, rodiče, abyste i vy doma svým dětem vysvětlili nutnost určitých opatření a důležitost jejich dodržování. Měli bychom společně vést děti k tomu, že dodržováním určitých pravidel chráníme nejen druhé, ale i sebe. Samozřejmě se může stát, že některá nyní vydaná opatření se časem ukážou jako nefunkční nebo zbytečná. Pokud budete mít ten pocit, obraťte se na mě nebo na paní zástupkyni a určitě můžeme příslušné věci projednat.

Opatření, která uvádíme, vycházejí z Manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19“ a z „Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021“, vydaného Českou školní inspekcí. Oba dokumenty mají doporučující charakter, proto si je škola může uzpůsobit svým podmínkám. Dokumenty jsou k dispozici na www.msmt.cz

Mgr. Zdeněk Šafařík, ředitel školy

Organizační opatření

 • Budova školy bude otevřena běžně jako v loňském roce od 6.30. Žáci budou do budovy vstupovat sami, bez doprovodu. Vzhledem k tomu, že stavební firma bude pracovat na fasádě školy, je nutné dbát na bezpečnost. Lešení je ohrazené , provoz školy nebude tímto omezen
 • Výuka bude ve všech třídách začínat dle rozvrhu, tedy v 7,55 hod. Dohled na chodbách bude dbát na to, aby se žáci zbytečně nemísili s žáky z jiných tříd a většinu času trávili ve své třídě se svými spolužáky
 • Zákonní zástupci budou mít vstup do školy omezen, na děti mohou čekat před budovou. Do školy by měli vstupovat pouze na základě předchozího objednání nebo k vyřízení nutných úředních záležitostí.

Hygienická opatření

 • Žáci a zaměstnanci nemají povinnost nosit roušku v prostorách školy, ostatní osoby při vstupu do budovy školy použijí desinfekci rukou a po celou dobu své přítomnosti budou mít zakrytá ústa a nos. Při změně stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (oranžový semafor), bude povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy zavedena i pro žáky a zaměstnance.
 • Rouška tedy povinná není. Doporučujeme však, aby děti s sebou v sáčku roušku měly, např. pro případ zhoršení zdravotního stavu dítěte či spolužáka. Nošení roušek samozřejmě přizpůsobíme aktuálnímu pokynu Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice (dále jen MZ a KHS). Domníváme se, že při dodržování základních hygienických pravidel opravdu není nutné mít roušku nasazenu, naopak by to mohlo někomu způsobit i komplikace. Pro případ nutnosti je škola vybavena rouškami, jejichž ušití zajistily paní kuchařky a uklízečky
 • Velice žádáme rodiče o to, aby do školy posílali jen děti zdravé. Škola nepožaduje potvrzení o bezinfekčnosti a teplotu bychom měřili jen v případě podezření na respirační onemocnění. To, že do školy přijdou pouze děti zdravé, je základní odpovědností zákonných zástupců
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky onemocnění. Pokud se příznaky vyskytnou, škola postupuje následujícími způsoby:

a) Příznaky (zvýšená teplota nad 37° C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu) jsou patrné již při příchodu žáka do školy a žák má s sebou zákonného zástupce (přichází v úvahu u mladších žáků) – žák nebude mít do školy přístup a zákonný zástupce si ho odvede

b) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, ale zákonný zástupce není přítomen – škola tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci a vyzve ho, aby si dítě vyzvedl. Do příchodu zákonného zástupce bude žák pod dohledem zaměstnance školy čekat v izolační místnosti

c) Příznaky se vyskytnou až v průběhu přítomnosti žáka ve škole – bude vyzván k nasazení roušky, odveden do izolační místnosti, kde vyčká pod dohledem zaměstnance školy příchodu zákonného zástupce

 • Ve všech případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte
 • Škola sama KHS nekontaktuje, to je v kompetenci lékaře
 • Pokud má žák chronické obtíže – alergii apod. (dlouhotrvající rýma, kašel apod.), může do školy chodit, ale musí se prokázat potvrzením, že netrpí infekčním onemocněním
 • Vzhledem k výše uvedeným opatřením je nutné, aby zákonný zástupce byl v kontaktu se školou, poskytl škole (třídnímu učiteli) platné telefonní číslo či mailovou adresu a na případný kontakt ze strany školy reagoval
  • Při vstupu do budovy použije každý žák připravenou dezinfekci, denně s sebou nosí papírové kapesníky
  • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
   nedodržování je důvodem ke kázeňskému postihu
  • Vyučující budou dbát na častější větrání učeben
  • Každá učebna i WC jsou vybaveny umyvadlem s tekoucí teplou vodou, jednorázovými ručníky, mýdlem a dezinfekcí na ruce
  • Učitelé budou vést žáky k tomu, aby si často myli ruce
  • Bude kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí
  • ( kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, splachovadla, baterie u umyvadel, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce) . Učebny , kde se žáci střídají , budou průběžně dezinfikovány. Ve všech učebnách jsou koše s víkem, žáci by měli používat jednorázové kapesníky, které po použití odhodí do koše.
  • Pohyb žáků v budově školy bude omezen – na chodbách se pohybují pouze při přechodu do jiné učebny nebo při odchodu na WC, budeme minimalizovat stěhování tříd na jednotlivé předměty, ale vyloučit ho nelze – např. dělení tříd na jazyky, výtvarnou výchovu, nutnost odborné učebny apod.

Hygienické pomůcky, jimiž škola disponuje

 • Dezinfekční prostředky
 • Stojany s dezinfekcí
 • Mýdla
 • Gely
 • Bezkontaktní teploměry
 • Roušky (počítáme s tím, že žáci budou mít své, ale zásobu máme)
 • Štíty

Provoz školní jídelny

 • Žákům bude vyhrazen celý prostor jídelny v souvislosti s rozvrhem, čili od 11.30 do cca 13.45
 • Cizí strávníci si jídlo vyzvedávají do jídlonosičů mimo prostor jídelny
 • Nelze při počtu 16 tříd zajistit oddělené stravování jednotlivých tříd, jídelna ani není tak veliká, abychom ji mohli rozdělit na jednotlivé sektory. Nástupy na oběd jsme alespoň tedy podle možností upravili tak, aby byly rovnoměrněji rozložené počty strávníků
 • Veškeré jídlo a příbory budou žákům vydávány zaměstnankyněmi kuchyně, samoobsluha nebude do odvolání realizována ( s výjimkou samoobslužného odběru salátů z chladicího boxu)
 • Žáci se budou v jídelně zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou
 • Před vchodem do jídelny strávníci použijí dezinfekci, bude k dispozici mýdlo, dezinfekce na ruce, umyvadla s teplou vodou a jednorázové ručníky

Provoz školní družiny

 • Provoz ŠD zůstane neomezen, škola se bude snažit vytvořit jednotlivá oddělení tak, aby byla tvořena žáky jedné třídy, příp. dvěma neměnnými třídami
 • Podrobnější informace budou sděleny vychovatelkami ŠD

Postup při výskytu onemocnění Covid – 19 u žáka nebo zaměstnance školy

 • Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená plošně či jen pro dané území
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci žáky a jejich zákonné zástupce
 • Pokud bude z důvodu karantény či jiných opatření znemožněna přítomnost ve škole více než polovině žáků třídy, škola poskytne vzdělání těmto žákům distančním způsobem. Dle novely školského zákona jsou žáci povinni se distanční výuky účastnit. Ostatní žáci se účastní dále běžné výuky prezenční.
 • O uzavření školy rozhoduje KHS
 • V případě nepřítomnosti žáků z jiných důvodů než z výše uvedených (běžné onemocnění, rodinné důvody apod.) škola nemá povinnost distanční výuku realizovat

Opatření k výuce v souvislosti s Covid – 19

 • V průběhu měsíce září budou učitelé jednotlivých předmětů mapovat situaci v úrovni znalostí. Rozhodně se nebude jednat o testování a známkování, hlavním účelem je sjednotit znalosti, abychom mohli ve výuce pokračovat dále. Případné známkování by mělo mít jen motivační charakter
 • Učebnice se budou vydávat pro příslušný ročník dle situace, předpokládáme, že v průběhu září nebo počátkem října
 • Vzhledem k tomu, že v průběhu školního roku může dojít v souvislosti s opatřeními proti Covid – 19 k prolínání distanční a prezenční výuky, budeme kromě klasického hodnocení používat i hodnocení formativní ( např. slovní hodnocení ).
 • Pokud při distanční výuce bude přímá online výuka , budeme využívat jednotnou platformu MS Teams. Žáci i učitelé dostanou přihlašovací údaje a zároveň jsme pro ně připravili manuály k instalaci a používání.
 • Adaptační kurz pro 6. ročník se koná od 10. do 11. září v Liblíně. Bližší informace podají třídní učitelé formou letáku a přihlášky. Prosíme rodiče, aby nejpozději do 3. 9. sdělili třídním učitelům, zda své dítě na kurz přihlásí či nikoliv. Kurz se bude konat pouze v případě, že se účastní nejméně 90% žáků každé třídy, jinak pozbývá poslání adaptačního kurzu smysl.
 • Lyžařský kurz pro 7. roč. máme naplánován (1. skupina 10. – 15. 1. 2021, 2. skupina 17. – 22. 1. 2021 – Krkonoše), stejně tak plavecký kurz pro 3. a 4. roč. (20. dubna – 22. června – 10 úterních dvouhodinových lekcí – Lochotín), ale samozřejmě budeme muset vycházet z aktuální situace a doporučení kompetentních orgánů
(31.08.2020, aktualizováno 01.09.2020)

Informace pro rodiče prvňáčků

Organizace prvního dne školy

Prvňáčci se shromáždí cca v 7,50 hod. hodin před budovou školy. Tam si děti vyzvedne tř.učitelka a asistentka pedagoga. Vstup rodičů bude umožněn , abyste mohli být přítomni vstupu dětí do školního života, příp. si je vyfotografovali apod., ale vzhledem k aktuální situaci výhradně s rouškou a pouze na část hodiny - do cca 8,20. V současné situaci není vhodná přítomnost malých sourozenců.

První den bude vyučování trvat přibližně  do 8,40 hodin. Žáci nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky, přinesou si jen aktovky.

Provoz školní družiny celý týden navazuje na konec vyučování 1. třídy.

Další informace

První týden budou mít děti vyučování zkrácené, aby si postupně zvykly na nové prostředí. Ve středu, čtvrtek a v pátek se učí  tři vyučovací hodiny ( do 10.35 hod. ). Dále vyučování probíhá dle rozvrhu .

Osobní kontakt s třídní učitelkou je možný po vyučování nebo po telefonické domluvě. Během výuky není možné vyučující kontaktovat.

Třídní aktiv se koná ve čtvrtek 24. září od 16 hod. ve třídě.

Všeobecné informace

Přehled zvonění

1. hod. 7.55 – 8.40
2. hod. 8.50 – 9.35, 9.35 – 9.50 (velká přestávka)
3. hod. 9.50 – 10.35
4. hod.10.45 – 11.30

Příchod do školy 

7.35 – 7.45 hod. ( pokud žák nenavštěvuje školní družinu )

V prvních 14 dnech bude v cca 7.45 děti před školou vyzvedávat asistentka pedagoga a odvede děti do tříd

Děti, které navštěvují ranní družinu, dovede v prvních 14 dnech do družiny dospělá osoba, děti počkají před vnitřními dveřmi. Později už to určitě šikovní prvňáčci zvládnou sami.

Uvolňování žáka ze školy v průběhu školního roku

a) na 1-5 dní žáka uvolňuje třídní učitel
b) na 6 a více dní – uvolňuje ředitel školy (písemnou žádost předat třídnímu učiteli, formulář na webových stránkách)
c) uvolnění dítěte z výuky – z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka příslušný vyučující (rodiče si osobně vyzvednou své dítě ve třídě se souhlasem tř.učitelky)  

Důležité informace z webu školy

Na webu školy se prosím seznamte s těmito informacemi (oddíl Novinky ze školy) :

Informace pro strávníky školní jídelny (info z 24.8.2020)

Pokyny k registraci rodičů do Školní online pokladny (info z 19.6.2020). Registrace bude možná po překlopení do nového školního roku

Dopis rodičům - mobily a jiná zařízení – zákaz používání mobilů (info z 9.1.2020)

Pravidla pro vstup do školy (info z 9.1.2020)

Elektronická žákovská knížka (info z 27.8.2019)

Školní řád

(31.08.2020)

Informace pro rodiče žáků 6.roč. z Chválenic a Šťáhlav

Organizační informace

Žáci zatím neznají prostředí školy, a proto počkají před vchodem a třídní učitelé si je tam cca v 7,45 hod. vyzvednou. Seznam žáků 6. A, B je vyvěšen od 25. srpna u vchodu školy a na vývěsce obce Šťáhlavy.

Žáci ze ZŠ Chválenice jsou zařazeni do třídy 6.A

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí 1. září v 9.00 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.15 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy) od hasičské zbrojnice

Žáci obdrží přístupové údaje do elektronické žákovské knížky pro sebe i své rodiče. Doporučujeme prostudovat uživatelskou příručku pro žáky a rodiče. Jako doplněk elektronické ŽK budou mít žáci informační deník, do kterého budou rodiče písemně omlouvat nepřítomnost a budou se tam zapisovat některé další informace, např. o společných akcích třídy apod.

Sešity pro školní rok si žáci (ZŠ Chválenice, Šťáhlavy) v případě zájmu objednali přes svou školu již v červnu, 1. září je dostanou

Pomůcky na výtvarnou výchovu sdělí p. učitelka žákům při hodině výtvarné výchovy. Čtvrtky na kreslení a další potřeby zakoupí škola hromadně v září, úhrada (cca 100 Kč) bude odečtena ze zálohy složené do školní online pokladny

Pracovní sešity škola zakoupí během září, úhrada proběhne přes školní online pokladnu.

Důležité informace z webu školy

Na webu školy se prosím seznamte s těmito informacemi (oddíl Novinky ze školy) :

Informace pro strávníky školní jídelny (info z 24.8.2020)

Pokyny k registraci rodičů do Školní online pokladny (info z 19.6.2020). Registrace bude možná po překlopení do nového školního roku

Dopis rodičům- mobily a jiná zařízení – zákaz používání mobilů (info z 9.1.2020)

Pravidla pro vstup do školy (info z 9.1.2020)

Elektronická žákovská knížka (info z 27.8.2019)

Školní řád

(31.08.2020)

Informace k zahájení školního roku 2020/21

Zahájení školního roku proběhne v úterý 1. září 2020 ve třídách (od 7.55 zhruba jednu vyuč. hodinu).

Žáci 1. třídy – počkají venku, p. uč. třídní Mgr. K. Brudnová a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy (1. patro, č.dv.58). O možné přítomnosti rodičů ve třídě (určitě s rouškami) rozhodne ředitel školy v pondělí 31.8.2020 dle aktuální situace. V tento ten bude toto rozhodnutí zveřejněno na webových stránkách.
Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy a ZŠ Chválenice, příp. nově přijatí žáci, počkají před vchodem a třídní učitelé si je tam cca v 7.50 hod. vyzvednou. Seznam žáků 6. A, B bude vyvěšen od 25. srpna u vchodu školy a na vývěsce obce Šťáhlavy.

Žáci ze ZŠ Chválenice jsou zařazeni do třídy 6.A.

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.00 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.15 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy) od hasičské zbrojnice.

Učebnice – výměna učebnic bude provedena v průběhu září. Stávající učebnice děti využijí k opakování a procvičení učiva.

Přihlášky na obědy nových žáků přijímá vedoucí jídelny od 25. srpna do 1. září vždy od 8 hod. do 13 hod. (možno i telefonicky na čísle 377 891 201), ostatní strávníci jsou od středy 2.září automaticky přihlášeni. Na úterý 1. září je možné si oběd také přihlásit, výdej bude od 11,30 do 12 hod.

Umístění tříd, třídnictví – 2020/2021

Třída 2020/21 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Počet žáků
1. 5. Mgr. Květoslava Brudnová 25
2. + ŠD III. 1. Mgr. Anna Brabcová 25
3. 2. Mgr. Lad. Königsmarková 24
4.A 3.A Mgr. Jaroslava Hrubá 18
4.B + ŠD IV. 3.B Mgr. Sylva Hajžmanová 20
5.A 4.A Mgr. Zděnka Kloboučníková 23
5.B 4.B Mgr. Klára Hachová 21
      156
 6.A  6.C ( 1.p., č.dv.78 )  Mgr. Romana Beránková 28 
6.B 9.B ( 1.p., č.dv.75 ) Mgr. Ladislav Kotlár 28
7.A učebna, č.dv.89 Mgr. Olga Bábíčková 18
7.B 6.B Mgr. Jana Doláková 22
7.C 9.A ( učebna chemie,2.p.) Mgr. Sandra Svobodová 24
8.A 7.A Mgr. Jan Skalák 17
8.B 7.B ( učebna fyziky, 2.p.) Mgr. Šárka Matuchová 20
9.A 8.A Mgr. Ivana Feifrlíková 29
9.B 8.B ( učebna Vv, 2.p.) Mgr. Petra Pánková 23
      209
Celkem     365

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo) 
přízemí: ŠD I., ŠD II., kancelář vedoucí jídelny, kabinet školní družiny
1. patro: 1.,3., 5. A, 5. B, jazyková učebna I., učebny ZUŠ

2. patro: 9.A (učebna M-Př-Hv), cvičná školní kuchyně

Budova 69 (hlavní budova) 
přízemí: 2. (současně i ŠD III.), 4. A, 4. B (současně i ŠD IV.), nová dílna

přístavek : 7.A , třída MŠ
1. patro: 6.A, 6.B, 7.B, 8. A, nově vybavená počítačová učebna

2. patro: 7.C ( učebna chemie), 8. B (učebna fyziky), 9. B (učebna Vv), jazyková učebna II.

Přejeme všem úspěšný školní rok 2020/2021

(24.08.2020)

Informace pro strávníky školní jídelny

Školní kuchyně byla v rámci první půdní vestavby školy rekonstruována, nabízí všem strávníkům možnost výběru ze dvou jídel. Ve dnech 2.-4. září 2020 bude jedno jídlo.

Výběr jídla se bude provádět na portálu www.strava.cz – zadávejte číslo zařízení 3343, nejlépe je provést výběr vždy na nadcházející celý týden. Každý strávník, který má přihlášený oběd, má automaticky nastaveno jídlo č. 1, pokud chce jídlo č. 2, musí si ho objednat přes výše uvedený portál.

Jestliže by někdo zapomněl zadat výběr jídel, bude automaticky vydáno jídlo č. 1. Pokud si jídlo č. 2 zvolí méně než 20 strávníků, bude všem automaticky nastaveno jídlo č. 1.

Výběr se provádí 3 dny předem (např. na čtvrtek je možné vybrat jídlo nejpozději v pondělí).

Pokud nemá někdo možnost připojení k internetu, může si výběr jídla objednat u vedoucí školní jídelny (377 891 201), ale opět pouze 3 dny předem. Po tomto termínu nebude možné již číslo jídla změnit.

Důležité upozornění:

Každý nový strávník musí provést registraci na portálu www.strava.czje tedy nutné vyzvednout si u vedoucí jídelny přihlašovací údaje (jméno a heslo). Většina současných strávníků si již dříve údaje u vedoucí jídelny vyzvedla a odhlašovala přes něj obědy. Pokud však někdo portál nevyužíval a heslo zapomněl, zavolá vedoucí jídelny.

V případě nemoci nebo z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů se odhlašování a přihlašování obědů provádí na portálu nejpozději den předem do 14 hod., pouze ve výjimečných případech na daný den osobně nebo telefonicky do 8 hodin ráno.

Všichni strávníci musí nosit s sebou na oběd kartu nebo čip, aby kuchařka při výdeji viděla na čtecím zařízení číslo objednaného jídla. Pokud někdo výjimečně zapomene, pak si ráno do 8 hod. musí u vedoucí jídelny vyzvednout tzv. náhradní stravenku. Bez ní nemůže být oběd vydán.

Žádáme rodiče, aby si zařídili souhlas s inkasem tak, aby proběhla včas úhrada za obědy, a to vždy nejpozději do 20. dne v měsíci (úhrada se provádí zpětně, tedy poprvé v říjnu za obědy odebrané v měsíci září).

Drahomíra Žáková, vedoucí školní jídelny

(24.08.2020)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |


Nahoru