Novinky ze školy – školní rok 2018/2019

Akce školy | Nabídka kroužků | Informace k volbě povolání | Školní prázdniny | Školní družina | Výlety Turistického kroužku |

Vodácký školní výlet 8. B na Berounku

Výlet začal 6. června na nádraží v Nezvěsticích. Autobusem jsme jeli do Dolan, kde jsme dostali veškeré vybavení. Nejdříve jsme si vyslechli instruktáž na téma vodácké vybavení, technika splouvání řeky a následně se pokoušeli o naši první jízdu. K večeru se nám podařilo úspěšně doplout do prvního kempu v Nadrybech. Okolo deváté večer se rozpršelo a některým z nás nateklo do stanů. Ale jelikož máme skvělého třídního a držíme při sobě, tak jsme vše zvládli. Ráno se pokračovalo do Liblína. Třetí den nás čekala návštěva zříceniny Krašov. Odpoledne postavení stanů v kempu U Mloka a jen si užívat u táboráku. Poslední den jsme dojeli do Zvíkovce a odtud nás čekala dlouhá cesta zpět domů. Celý výlet jsme si krásně užili.

Vodácký školní výlet 8. B na Berounku Vodácký školní výlet 8. B na Berounku

Anežka Baťková, 8. B
(25. 06. 2019)

Půdní vestavba – II. etapa

EU MMR

Obec Nezvěstice získala významnou dotaci na zkvalitnění výuky a bezbariérovost ZŠ Nezvěstice!

Obec Nezvěstice v  těchto dnech obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem „ Nezvěstice – Vybudování nástavby a přístavby ZŠ II. etapa – Půdní vestavba učebny přírodopisu a matematiky, učebny vaření, učebny informatiky včetně vybavení“ s reg. č.cz. 06. 2. 67/0. 0/0. 0/16_066/0009681.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách (přírodopis a matematika), rozvoj vzdělávání v digitálních technologiích a řemeslných oborech v souladu s podmínkami společného vzdělávání. Cílem projektu je vybudování a pořízení vybavení 4 odborných učeben. V půdní vestavbě vzniknou 2 nové odborné učebny. Učebna přírodopisu a matematiky a učebna vaření. Zároveň bude v půdní vestavbě vybudováno zázemí pro pedagogy přírodovědných předmětů. V 1. NP vznikne rekonstrukcí stávající učebny nová bezbariérová, vhodně prostorově uspořádaná učebna školních dílen se skladem dílen, keramickou dílnou s pecí a zázemím pro učitele. Pro zajištění bezbariérového vzdělávání v celém areálu školy bude stavební vyrovnání výškově rozdílných podlah budovy školy, včetně vybudování bezbariérového WC a šatny pro imobilní osobu v nových prostorách půdní vestavby. Dalším cílem projektu je zajištění vnitřní konektivity školy v souladu se Standardem konektivity včetně serverovny a umožnění bezproblémového využívání nejnovější ICT nejen v nové části půdní vestavby, ale v celé budově školy.

Celkové náklady projektu jsou 14,6 milionu Kč a poskytnutá dotace pro obec Nezvěstice resp. ZŠ Nezvěstice je 13,1 milionu Kč, což je 90% celkových nákladů projektu. 10% výše nákladů projektu, konkrétně 1,4 milionu Kč bude financovat z vlastních prostředků obec.

Finanční prostředky ve výši 90% celk. nákl. poskytla společně Evropská unie (85%) a Česká republika (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2. 4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) v  rámci 36. výzvy nositele ITI – Plzeň – SC 2. 4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V.

Více informací o projektu získáte u starosty obce Nezvěstice, pana Lukáše Karkoše tel.: +420 774 433 204, e-mail: ou@nezvestice.cz

Článek ke stažení v PDF

(20.06.2019)

Pozvánka pro budoucí šesťáky ze Šťáhlav a Chválenic

Zveme naše budoucí žáky 6. tříd a jejich rodiče z málotřídních škol ze Šťáhlav a Chválenic na prohlídku školy v pondělí 17. června od 15 hodin. Vaši budoucí třídní učitelé vám ukáží prostory školy, sportovní halu, učebny a zodpoví vaše případné dotazy. Sraz je v 15 hodin ve školní jídelně.

(10.06.2019)

Změna cen obědů od září

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám potravin jsme nuceni zvýšit cenu obědů o 2 Kč. Od nového školního roku tedy bude stát oběd v kategorii 7 – 10 let 28 Kč, pro kategorii 11 – 14 let 30 Kč a pro kategorii strávníků nad 15 let 32 Kč.

(10.06.2019)

Dětský den

V pátek 31. května jsme oslavili dětský den. Děti 1. stupně letos poznávaly nejrůznější místa v okolí (Kozel, Milínov, Radyně, Mariina skála, Kupecká stezka ve St. Plzenci), zasoutěžily si a každý dostal i drobnou odměnu.
2. stupeň oslavil dětský den formou soutěžení v přírodě na trase po malebném okolí Nezvěstic. Letos už poněkolikáté připravily obě deváté třídy zábavné soutěžní úkoly pro žáky z nižších tříd 2. stupně. Jednotlivé třídy vycházely od školy se svými třídními učiteli v desetiminutových intervalech a následovaly označenou trasu. Hlídky sestavené ze žáků devátých tříd čekaly na trase, seznamovaly zde mladší žáky se soutěžemi a bodovaly úspěšnost svých mladších spolužáků při jejich plnění. Děti prokazovaly pohybové schopnosti, rychlost a postřeh. Soutěžilo se ve slalomu s florbalovou hokejkou, ve střelbě míčem na fotbalovou branku, v hodu kroužky na cíl či v hodu s vodními balonky, nechyběly ani vědomostní kvízy, například z oboru světové historie, zeměpisných znalostí nebo kvíz týkající se železnice. Trasa měřila 4, 5 km a v příjemném počasí cesta rychle ubíhala.
„Nejtěžší bylo házení granátem na lahve,“ shodují se děti ze 6. A. „Házelo se levou rukou a bylo opravdu těžké se trefit.“
Všechny děti postupně se svými třídními učiteli dorazily do cíle, kde si při čekání na vyhlášení výsledků zahrály fotbal a další míčové hry.
„Máme štěstí, že nám tak krásně svítí sluníčko,“ pochvalovaly si v cíli dívky z 7. B. „Když se počasí takhle povede, tak se daří všechno, i plnit ty úkoly,“ dodávají k tomu, protože se jim opravdu při plnění úkolů dařilo. Nakonec se ukázalo, že 7. B získala nejvíc bodů ze všech tříd.
S průběhem celé akce byly spokojeny děti i učitelé. Deváťáci si zaslouží velkou pochvalu, protože celý program výborně připravili, úkoly nápaditě sestavili a všechno do detailu promysleli.
„Vždycky je dobré, když mají děti trochu pohybu v přírodě,“ říká třídní 9. A Ivana Kružíková. „Navíc spousta dětí ani neví, jak je to tady v okolí Nezvěstic hezké,“ dodává.
A jak to celé dopadlo? Nejvíc bodů získala a na prvním místě se umístila třída 7. B s třídní učitelkou Petrou Pánkovou. Druhá skončila 8. A s třídní Janou Honzovou a na třetí místo získala 8. B se svým třídním učitelem Ladislavem Kotlárem.
Vítězové se rozdělili o sladké ceny a všichni se mohou těšit na další ročníky.

Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den

Mgr. Romana Beránková

(10.06.2019)

ŘEDITELSKÉ VOLNO v červnu a září 2019

ŘEDITELSKÉ VOLNO
21., 27., 28. června 2019 (3 dny)
2. – 6. září 2019 (5 dnů)

V souladu s § 24 odst. 2. zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, je vyhlášeno rozhodnutím ředitele školy na ZŠ Nezvěstice ve dnech 21., 27., 28. června a 2. – 6. září ředitelské volno z organizačních důvodů (půdní vestavba školy).

Školní družina bude v provozu od 6.30 do 16.00 (pokud se přihlásí alespoň 8 dětí), mohou se přihlásit i děti 1. stupně, které nejsou přihlášeny do družiny k pravidelné docházce. Ve dnech ředitelského volna bude možno přihlásit oběd ve školní jídelně (výdej oběda 11.00 – 11.30 hod., cena oběda v době ŘV je bez příspěvku, tj. 63 Kč). Rodiče žáků vyznačí závazný zájem o družinu nebo oběd na lístečcích, které zájemci předají tř. učitelkám nejpozději do 10. června.

Výsledek přihlášek do družiny:

Rodiče o umístění dětí do družiny projevili dostatečný zájem, proto bude školní družina otevřena. V červnových dnech ředitelského volna bude otevřeno jedno oddělení družiny (zájem byl v počtu 10 – 14 dětí), pro zářijový týden budou v provozu dvě oddělení družiny (26 dětí). Stravování bude pro všechny přihlášené žáky rovněž zajištěno.

(22.05.2019, aktualizováno 12.06.2019)

Tiskopisy ke stažení

Byla vytvořena nová stránka Tiskopisy ke stažení, na které si můžete stáhnout potřebné žádosti ve formátu DOC a DOCX. Například mimo jiné žádosti o uvolnění žáka z vyučování.

(21.05.2019)

Regionální exkurze na Buben

V úterý 30. dubna jel celý šestý ročník na regionální exkurzi na hrad Buben. Měli jsme sraz před hasičárnou v 8 hodin. Přijel pro nás autobus a vyjeli jsme.
Nejdřív jsme zastavili kousek od hradu. Šli jsme chvíli po silnici a pak hned do lesa. Sbírali jsme dřevo a chrastí na oheň. Dříví jsme donesli až na hrad, větve byly mokré a ohni se moc nechtělo hořet. Opékali jsme si buřty. Když jsme si všichni dopekli, teprve pak se oheň rozhořel pořádně.
Na hradě byly dřevěné sochy, které se podobaly skřítkům. Z hradu jsme šli k mohutnému starému stromu. Dále po hrázi Hracholuské přehrady, kde byl malý krámek, v něm jsme si mohli koupit nanuky a limonádu. Když jsme dojedli a dopili, přijel pro nás autobus a odvezl nás do vsi Vranov, odkud jsme podél řeky Mže vyrazili na prohlídku předválečného opevnění. Byly to bunkry, které naši zem měly bránit proti útoku Německa. Prohlédli jsme si jich šest, a pak už jsme museli domů.
Myslím, že se to každému líbilo.

Anna Tůmová, 6. A

(15.05.2019)

Deváťáci poznávali důl ve Stříbře a naučnou stezku

30. dubna vyrazili deváťáci na exkurzi do Stříbra navštívit štolu Prokop. Odjez byl vlakem z Nezvěstic do Stříbra. Odtud jsme se všichni vydali pěšky po břehu Mže k hornickému skanzenu. Děti dostaly před vstupem do štoly přilby a oblékly svršky, protože ve štole je stálých 6°C. Pan průvodce si pro ně připravil pestrý a zajímavý výklad, při kterém si měly na vlastní kůži vyzkoušet, co všechno obnášela práce horníků. Nejprve se děti dozvěděly, jaké nerosty se ve Stříbře těžily. O něco fyzicky namáhavější práce je čekala při zkoušce dolování sfaleritu. Ve Stříbře se těžil hlavně galenit a později i sfalerit, tedy zinková a olověná ruda.
Všechny žáky překvapil fakt, že se ve Stříbře nikdy netěžilo stříbro. V dávných dobách si obyvatelé zaměňovali galenit s hroudou stříbra. V dole se žáci seznámili s metodami těžby a hornictví, navštívili křemenovou kavernu, viděli střelmistrovo stanoviště a odvětrávání dolu. Při zpáteční cestě ven ze štoly nám pan průvodce zhasl, ale žáci byli nadšeni a cestu ven všichni našli. Po opuštění skanzenu následovala procházka po naučné stezce podél Mže a k čistírně odpadních vod. Zde byla krátká zastávka a žáci se dozvěděli o tom, jak se čistí voda, než je navrácena do Mže. Den strávený v příjemném prostředí skanzenu rychle uběhl a všichni se tak vraceli obohaceni o nové poznatky, dovednosti i zážitky.

Mgr. Jana Honzová, tř. učitelka 8. A

(15.05.2019)

Cizokrajné chutě ve školní jídelně

Jídla typická pro evropské i neevropské země ochutnávají v těchto týdnech děti v naší školní jídelně. Speciality dětmi vybraných zemí jsou nabízeny jako druhá varianta obědů, a to vždy po dobu jednoho týdne. Děti si ve třídách samy odhlasovaly, které kuchyně by chtěly ochutnávat. Akci odstartoval 1. 4. týden italských jídel. Hned po něm následoval od 8. 4. týden jídel mexických.
„Italská a mexická kuchyně zaznamenala u dětí úspěch už při předchozí akci, která proběhla v zimě. Dětem natolik zachutnala pizza či tacos, že si tahle jídla přály k obědu znovu,“ říká o akci vedoucí školní jídelny Drahomíra Žáková. „K tacosu jsme s děvčaty z kuchyně přidaly například chilli con carne a také mexické špagety,“ dodává s úsměvem.
Tento týden ochutnávají děti ruská a ukrajinská jídla. V příštím týdnu, od 23. 4., proběhne týden srbské a chorvatské kuchyně a celou akci uzavře francouzský týden, na nějž se můžeme těšit na přelomu dubna a května.
„Původně měl být každé kuchyni věnován jen jeden den v týdnu, ale když jsme společně s kuchařkami daly dohromady všechny recepty, zjistily jsme, že by byla škoda neuvařit těch jídel víc,“ říká dále Drahomíra Žáková. „Spojily jsme své znalosti ohledně cizokrajných receptů. Každá z nás má vztah k některé zemi. Například kolegyně Olinka je Ukrajinka, takže recepty na holubce či na boršč pocházejí z jejích zdrojů. Ostatní recepty jsme vybraly na internetu,“ informuje dále a na závěr dodává: „Některá ta jídla vaříme vůbec poprvé v životě, ale za mě i za děvčata z kuchyně si troufám říct, že nás to opravdu baví. Zkrátka nás baví zkoušet nové a úspěch u dětí vždy potěší.“

(18.04.2019)

Ukliďme Nezvěstice

V ochranných rukavicích a s velikými plastovými pytli na odpadky oslavily děti Škaredou velikonoční středu. Celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ inspirovala děti k úklidu nejen okolí školy, ale i celé obce. Do akce se zapojili a ruku k dílu přiložili úplně všichni žáci školy.
„Nebylo lehké vybrat lokality k úklidu a rozdělit je mezi třídy,“ uvedla Klára Hachová, třídní učitelka 3. B, která několik dní před akcí projela na svém kole všechny části obce a okolí a vyhledala lokality, které pak byly třídám a jejich učitelům přiděleny. „Starší žáci z vyšších tříd dostali na starost vzdálenější části obce s náročným terénem, zatímco nejmenší děti uklízely v okolí školy a v centru obce,“ vysvětlila dále.
„Podívejte, kolik jsme toho tady vysbírali,“ zvedali chlapci z 8. B pyšně plné pytle odpadků do výšky. Někteří jejich spolužáci ještě stále šplhali po prudkém svahu a sbírali vše, co do přírody nepatří. Neméně náročný terén zdolávaly děti z 8. A i z obou devátých tříd.
„Našli jsme v křoví zrezivělou dopravní značku,“ pochlubili se kluci z 8. A.
Asi nejdál uklízela 9. A s třídní učitelkou Ivanou Kružíkovou. Dostali přidělenou oblast s lesíkem směrem k obci Milínov.
„Nejlepší na tom je, že můžeme jít na dvě hodiny ven a trochu se provětrat,“ radovala se Anička ze 6. A. „Aspoň si užijeme to krásné jarní počasí a ještě uděláme něco užitečného.“
Děti se vrátily s překvapivým množstvím sebraného odpadu. Dohromady nasbíraly 28 pytlů směsného odpadu a 25 pytlů odpadu plastového. Takové množství nikdo nečekal.
Nezvěstice jsou teď o něco čistší a krásnější a děti mají dobrý pocit, že udělaly něco pro svou obec, pro místo, kde žijí a chodí do školy. Pro úspěch se akce bude určitě opakovat i v příštích letech.

Ukliďme Nezvěstice Ukliďme Nezvěstice Ukliďme Nezvěstice Ukliďme Nezvěstice Ukliďme Nezvěstice Ukliďme Nezvěstice Ukliďme Nezvěstice Ukliďme Nezvěstice Ukliďme Nezvěstice

Mgr. Romana Beránková

(18.04.2019)

Zápis do první třídy 9. dubna 2019

K zápisu do 1. ročníku se 9. dubna 2019 dostavilo 34 dětí, přijato bylo 22 dětí podle předem daných kritérií (spádový obvod školy, starší sourozenec ve škole), 6 dětí nebylo přijato (jiný školský obvod) a dalších 6 rodičů žáků zvažuje odklad školní docházky a ti by měli doložit co nejdříve, nejpozději do 31. května dvě příslušná doporučující vyjádření, a to odborného lékaře nebo klinického psychologa a také školského poradenského zařízení.
Budeme mít tedy jednu, pravděpodobně početnější třídu. Naplněnost třídy bude záviset na počtu odkladů školní docházky.
Již podruhé jsme dali možnost rodičům zarezervovat si přesný čas zápisu a učebnu. Zápis tak v příjemné a přátelské atmosféře ve třech učebnách 1. patra od 14 hod. do 18 hod. naprosto plynule a nikdo nemusel čekat.
Děti byly velice šikovné, měly připravené pěkné básničky, písničky, jako venkovské děti skvěle poznávaly domácí zvířata a jejich mláďata a dobře se orientovaly v geometrických tvarech i barvách. Domů si jako upomínku na svůj slavnostní den odnesly pamětní listy, omalovánky s fotografií své budoucí školy i řadu drobných dárků od sponzorů, SRPŠ i ze školní družiny.
Stejně jako loni měli někteří předškoláci špatnou výslovnost a je velice důležité, aby rodiče nepodceňovali tento problém a docházeli s dítětem na nápravu řeči. I pokud jsou vady na hranici srozumitelnosti, měl by roční odklad k nápravě řeči stačit. Dítě s větším handicapem výslovnosti totiž obvykle mívá v začátcích školní docházky potíže jak s nácvikem čtení a psaní, tak i v kolektivu spolužáků.
Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. tříd se bude konat v úterý 4. června od 16.30 hodin v budově školy. Na schůzce bude vedle tř. učitelky 1. roč. přítomna i vedoucí vychovatelka. Rodiče se dozvědí všechny bližší informace včetně seznamu školních potřeb, které by měli pořídit a těch, které koupí škola.

Výsledek zápisu ke stažení v XLS:

Vysledek – zapisu – 2019 + č. 26

Zápis do první třídy 9. dubna 2019 Zápis do první třídy 9. dubna 2019 Zápis do první třídy 9. dubna 2019 Zápis do první třídy 9. dubna 2019 Zápis do první třídy 9. dubna 2019 Zápis do první třídy 9. dubna 2019 Zápis do první třídy 9. dubna 2019 Zápis do první třídy 9. dubna 2019 Zápis do první třídy 9. dubna 2019 Zápis do první třídy 9. dubna 2019 Zápis do první třídy 9. dubna 2019 Zápis do první třídy 9. dubna 2019

(11.04.2019, aktualizováno 30.04.2019)

Vůně dálek – námořník ve škole

Přímo mezi piráty přenesla žáky šestého ročníku poutavá beseda. Tu připravil pro děti námořník a spisovatel Jiří Frank.
Jako podklady mu posloužily zkušenosti a artefakty z jeho četných cest po Karibiku.
„Četl jsem od Jiřího Franka knížku Mezi piráty a měl jsem to přečtené za dva dny,“ pochlubil se Marek ze 6. B.
„Piráti měli dost drsný život. Po téhle přednášce tedy myslím, že pirátem bych se stát nechtěl. Spoustu jich popravili,“ dodal k tomu Markův spolužák.
Na žáky sedmého ročníku pak také čekala zajímavá beseda. Pro ně si Jiří Frank připravil povídání na téma Galapágy a rovníkový křest.
„Když námořník poprvé překračuje na lodi rovník, čeká jej úplně jiný křest, než běžné cestující, kteří jedou třeba na dovolenou,“ vyprávěl Jiří Frank poutavě. „Běžné cestující při přeplutí rovníku trochu postříkají šlehačkou a pak se jim ještě omluví. Ale pravý námořník je pomazán neuvěřitelně zapáchajícími věcmi, například zkaženými vajíčky a pak je napnut na dřevěnou desku, kde je zkoušen, kolik toho vydrží,“ pokračovalo vyprávění a děti z námořníka nespouštěly oči.
Povídání o křtu pak vystřídaly barevné snímky živočichů z Galapág.
Beseda měla velký úspěch a všichni společně doufáme, že Jiří Frank nebyl v nezvěstické škole besedovat naposledy.
Mgr. Romana Beránková

(08.04.2019)

Zdravé zoubky

Ve středu 27. března 2019 k nám do školy zavítali studenti lékařské fakulty s programem firmy Curaprox -Dental Prevention pro oblast dentální hygieny. Tento program byl připraven pro všechny žáky prvního stupně. Studenti nejdříve krátkým rozhovorem otázkami zjišťovali, co již děti o zubní hygieně a samotných zubech vědí, zda navštěvují zubaře a na krátkém pohádkovém příběhu předvedli, čím zoubkům prospíváme a co jim naopak škodí. Děti si přinesly svůj zubní kartáček a podle instrukcí předvedly správné čištění zubů a jak tedy předcházet zubnímu kazu. Také se dozvěděly, z jakých částí se zub skládá a jak správně o celý chrup pečovat. Na závěr špatně vyčištěné zoubky označila kouzelná modrá vodička, kterou dobrovolníkům studenti aplikovali do úst. Myslím, že program byl pro děti velmi přínosný, protože mnoho rodin dentální hygienu zanedbává, ba dokonce vůbec neřeší. A přiznejme si, kdo z nás chodí k zubaři rád….?!

Zdravé zoubky Zdravé zoubky Zdravé zoubky Zdravé zoubky Zdravé zoubky Zdravé zoubky Zdravé zoubky Zdravé zoubky Zdravé zoubky Zdravé zoubky

Dis. Andrea Větrovcová, asistentka pedagoga

(08.04.2019)

Třeťáci poznávali vesmír

V pondělí 25. dubna žáci obou 3. tříd navštívili Techmania Science Center v Plzni. Hlavním programem byl edukační film v 3D Planetáriu s názvem Země, Měsíc a Slunce. Základní informace a zákonitosti vesmíru znají žáci již z učiva prvouky. Projekce filmu v sále se speciálně rozloženým promítacím plátnem a polohovacími sedadly však hravě a především názorně přiblíží dětem skutečnost, a dokáže tak lépe utvořit představu o pohybu naší planety a dalších těles ve vesmíru. Malí diváci se také dozvěděli, proč se střídají roční období, jak fungují sluneční hodiny a jaké jsou fáze Měsíce. Zajímavostí byla ukázka souhvězdí, která můžeme během roku pozorovat na noční obloze, a jak se noční obloha v průběhu roku mění. Celý program provázela postava kojota a veškeré informace byly dětem předány zábavnou formou.
Po zhlédnutí filmu dostali žáci spoustu času na prozkoumání expozice Vesmír, která obsahuje dvacet sedm interaktivních exponátů. Ty srozumitelně představují fyzikální a astrofyzikální jevy. Společně jsme vyzkoušeli, kolik bychom vážili na jiných planetách, jak vznikají krátery na Měsíci po dopadu jiných těles nebo jak vypadá řez Země a Slunce. Prohlédli jsme si skafandr i vesmírné sondy. Děti vše objevovaly, zkoumaly a zkoušely s nadšením.
Po zbytek času si děti mohly volně procházet další expozice v hlavní budově. Nejvíce nás zaujaly exponáty Člověk a zvíře, kde jsme mohli porovnat schopnosti zvířat a lidí, např. délku skoku, postřeh, rychlost nebo zrak a sluch. V expozici Pod hladinou jsme si zase vyzkoušeli útěk z potápějící se lodi, vyzvedávání potopených předmětů nebo jak vzniká vodní vír.
Exkurze byla skvělým doplněním k učivu prvouky a žáci si dopoledne v Techmanii užili naplno. 

Třeťáci poznávali vesmír Třeťáci poznávali vesmír Třeťáci poznávali vesmír Třeťáci poznávali vesmír

(08.04.2019)

Zápis dětí do první třídy 9.4.2019, 14-18 hod.

Zápis dětí do první třídy 9.4.2018, 14-18 hod.

pro základní vzdělávání pro spádovou oblast Základní školy Nezvěstice proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v úterý 9.  dubna 2019 od 14.00 do 18.00 h.

Zápis bude probíhat v 1. patře budovy (nad školními družinami) v současné 3. A, 3. B a 1. třídě. Pod tímto textem si můžete stáhnout zápisní list, žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a žádost o odklad PŠD, vytisknout si je a již předem doma vyplnit. V případě, že bude více zájemců o přijetí, než je kapacita budoucí první třídy, budou přednostně přijati:

  1. Žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu pro 1. stupeň (Nezvěstice, Žákava, Milínov)
  2. Sourozenci stávajících žáků naší školy

Povinně se k zápisu dostaví děti, které do zahájení školního roku dovrší 6 let věku (narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) a děti starší s odloženou školní docházkou.  
Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 roků od září 2019 do prosince 2019 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) a dále dítě, kterému bude 6 let od ledna 2020 do června 2020 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a navíc ještě odborného lékaře). Odborná vyjádření je nutné doložit nejpozději do 31.  května.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími vyjádřeními, a to doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  
Pokud rodiče mají pochybnosti o zralosti dítěte a jeho úspěšném vstupu do 1. třídy, je vhodné se domluvit s předstihem se školským poradenským zařízením na vyšetření dítěte a doporučující vyjádření (+ vyjádření odborného lékaře) již přinést k zápisu spolu s žádostí o odklad. Obě doporučující vyjádření je třeba doložit nejpozději do 31.  května 2019.

Podle počtu dětí s trvalým bydlištěm v našem školském obvodu můžeme předpokládat, že bude jedna početná první třída. Pokud bude vyšší počet odkladů, můžeme přijmout i děti z jiných školských obvodů.

Co je nutné u zápisu k základnímu vzdělávání doložit:

Zápis by měl být příjemnou společenskou událostí pro všechny strany. Není nutné se s dítětem nijak připravovat, nic nacvičovat. Pokud se při zápisu některému z dětí nepovede dobře, bude nemocné, nebo jen ne ve své kondici, není problém si během celého dubna dohodnout náhradní termín.

Těšíme se na společné setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Pro rodiče a žáky, kteří chtějí ještě před zápisem poznat prostředí školy, nabízíme možnost prohlídky budovy a tříd v pondělí 25. března v 15 hodin.

(13.03.2019)

Divadelní představení v angličtině mělo úspěch

Co se všechno semele, když jeden z bratrů sní v lese otrávenou houbu, o níž se domníval, že je stoprocentně jedlá?
Nejedná se o opravdový příběh, ale o námět divadelního představení v anglickém jazyce, které pro žáky základních a středních škol pořádá Divadelní centrum ve spolupráci s učiteli anglického jazyka.
V jednoduchých, avšak neobyčejně nápaditých kulisách sehráli angličtináři pro žáky představení s názvem Jack and Jones. Scéna se rychle měnila, les se měnil v město, benzínová čerpací stanice zase v koncertní pódium. Hra respektovala americké tradice (jízda na typické motorce, koncert pod širým nebem či roztleskávačky). Angličtina zněla v podání účinkujících jasně, srozumitelně a jednoduše, takže význam vět pochopilo celé publikum. Důkazem toho byly živé reakce žáků.
14. února si toto představení užili i žáci devátých tříd naší školy. „Nám se to celkově líbilo, protože jsme všemu rozuměli a nebyla to nuda. Scéna se pořád měnila a nechyběl tam ani smysl pro humor,“ shrnula za všechny Lucka z 9. B. „Taky se nám líbilo, že ve hře byly krátké české vstupy, ve kterých nás bohyně cizích jazyků seznámila se slovní zásobou, kterou budeme potřebovat,“ dodává k tomu Radim z 9. A.
Představením to však nekončí. Divadelní centrum poskytlo školám výukové materiály týkající se hry, a to jak gramatické, tak i lexikální pro rozšíření slovní zásoby, takže deváťáci se v následujících hodinách ke svému divadelnímu zážitku ještě vrátí.

Mgr. Romana Beránková, učitelka angličtiny

(13.03.2019)

Exkurze do Temelína a krokodýlí zoo

Ve čtvrtek 7. února 2019 se uskutečnila exkurze devátých tříd do jaderné elektrárny Temelín a krokodýlí farmy v Protivíně.

Prvně jsme se po dlouhé jízdě stavěli v Temelíně, kde jsme měli možnost vidět ho jen zvenku, ovšem vše potřebné jsme zjistili a dozvěděli se v infocentru. To vše z bezpečnostních důvodů.

Během prezentace nám byl popsán areál a jeho hlavní části, princip elektrárny a její okruhy. Dozvěděli jsme se hlavní výhody jaderné energetiky a informace o bezpečnostních prvcích a ochraně před nehodami. Třešničkou na dortu pak byly informace týkající se například monstrózní váhy chladících věží a tak podobně.
Po cestě zpět jsme se stavěli v krokodýlí farmě. Tam jsme byli překvapeni, kolik krokodýlů zde chovají. Tato zoo jako jediná chová vzácný druh gaviála sundského a krokodýla mořského a několik dalších méně vzácných druhů. Po cestě zpět jsme zastavovali v McDonald's v Písku, kde se všichni najedli a pak následovala cesta zpět do školy. Výlet se povedl, byl naučný a zábavný.

Lešek Semelka, 9. A

(13.03.2019)

Portál testových úloh zdarma pro žáky školy

Naše škola již sedmým rokem umožňuje svým učitelům, žákům, jejich rodičům a přátelům využívat portál www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.). Dále je možné využít znalostní testy z českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, dopravní výchovy, různé kvízy a dotazníky. Jedná se o on-line testy dostupné z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si děti mohou uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Kromě aktualizovaných a nových formulářů jsou od školního roku 2018/19 připraveny zcela nové oblasti – Specifické poruchy učení (testy) a Specifické poruchy učení (pracovní listy). Novinkou v první uvedené oblasti je možnost, pokud žák v testu chybuje, zobrazit svou i správnou odpověď, čímž získá zpětnou vazbu. Novinkou minulých dvou let jsou testy na téma Finanční gramotnost a Ochrana člověka za mimořádných situací. Žáci vyšších ročníků mohou navíc využít jedinečný on – line Test volby povolání usnadňující rozhodování o další studijní a profesní dráze.
Portál mohou děti využívat doma zdarma do konce února 2020 bez jakéhokoliv časového omezení.
Přístupová jména a hesla pro přístup do portálu obdrželi žáci od svých třídních učitelů před jarními prázdninami.
Přejeme všem dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

(22.02.2019)

Lyžařský výcvik VII. A

Na lyžařský výcvik jsme se všichni těšili. Je to dobrý nápad zařadit do výuky týdenní kurz na horách.
Dne 6. ledna ráno nás rodiče dopravili k naší škole, kde na nás čekal učitel tělocviku s paní instruktorkou. Rozloučili jsme se s rodiči a autobus se vydal směrem na Prahu. Pokračovali jsme pak dále na Jičín. Cesta rychle ubíhala, bavili jsme se se spolužáky a občas pozorovali krajinu. Ta se začala po určité době měnit. V duchu jsem ji obdivoval. Takovou zimu v naší nadmořské výšce moc nevídáme. Blížili jsme se k cíli naší cesty. Konečně jsme byli v Krkonoších, přibližně 6 km od Pece pod Sněžkou. Dojeli jsme k menšímu horskému penzionu U Karla.
Majitel nás přivítal a ubytoval. Uložili jsme si věci, poobědvali a vyrazili na sjezdovku. Rozdělili jsme se do dvou družstev a začali s výcvikem. Sněhu bylo dost, a tak jsme si to užili.
Po návratu jsme si odpočinuli, navečeřeli se a seznámili se s programem dalších dnů. Ten byl vždy zajímavý, po snídani následoval dopolední výcvik na sjezdovce penzionu, pak jsme obědvali, krátce si odpočinuli a nastoupili na odpolední lyžování. Večer probíhaly přednášky o bezpečnosti na horách, správném vybavení lyžařů a poskytnutí první pomoci při zranění.
V úterý jsme jeli skibusem do Pece pod Sněžkou na nákupy. Obtěžkáni lahvemi s pitím a různými pochoutkami jsme se vraceli zpět do našeho penzionu.
Ve středu jsme si vyjeli do skiarerálu v Peci pod Sněžkou, abychom si na sjezdovkách různé obtížnosti vyzkoušeli to, co jsme se už naučili. Projeli jsme si všechny sjezdovky. Skvělý výlet nám tam trochu pokazil menší úraz naší spolužačky. Bylo nám jí líto, ale podle dřívějších instrukcí pana učitele jsme se o ni uměli postarat a poskytnout jí pomoc do příjezdu členů Horské služby. Odpoledne už jsme byli na ubytovně zase všichni spolu.
Ve čtvrtek jsme opět jezdili na sjezdovce i mimo ni. Sami jsme si zvolili trasu a zkoušeli jsme i malé skoky na lyžích. Moc nás to bavilo a litovali jsme, že to bylo poslední lyžování.
V pátek dopoledne jsme si ještě vyšli na delší procházku a pomalu jsme se loučili s horami. Byl to hezký týden, hodně jsme se toho naučili a sblížili se se spolužáky. Už nyní se těšíme na další akce naší školy.

Filip Štětina, 7. A

(21.02.2019)

Lyžařský výcvik, tentokrát z pohledu VII. B

Naše třída 7. B se sešla v neděli 13. ledna před hasičárnou a čekalo se na autobus, který sice měl mírné zpoždění oproti původnímu plánu, ale oproti tomu, jak dlouho se čeká na autobus v Nepálu, kde se na něj čeká minimálně týden, nebylo toto nic. Naložili jsme si věci a vydali se na cestu. V autobusu vládla příjemná atmosféra a tak nám cesta ubíhala celkem rychle. První a zároveň jediná zastávka byla na benzínové pumpě, kde jsme si mohli něco koupit. Asi po hodině a půl jsme konečně dojeli do Velké Úpy, přesněji do penzionu U Karla. Vyložili jsme si věci, dostali polévku k obědu a asi po půl hodině jsme se vydali na sjezdovku. Tam proběhlo rozřazení do dvou týmů – ti, co umí lyžovat (družstvo 2) a ti, co neumí (družstvo 1). Výcvik toto odpoledne byl hlavně o tom, abychom dokázali co nejbezpečněji sjet sjezdovku.
Druhý den 2. družstvo trénovalo zavřený snožný oblouk.
V úterý čekala na družstvo první velká změna. Jeho členové poprvé totiž lyžovali na velké sjezdovce. Členové 2. družstva pak trénovali různé triky, jako např. padající list. Ten spočívá v tom, že popředu dojedete na jednu stranu sjezdovky a pozadu na druhou.
Odpoledne jsme se všichni vypravili skibusem do Pece pod Sněžkou, kde jsme měli možnost cokoli nakoupit. Zpět do penzionu se šlo pěšky. Museli jsme jít bohužel cestou lesem, kde bylo kolem 50 cm sněhu.
Ve středu jelo pár dobrovolných „odvážlivců“ opět skibusem do Pece, tentokrát ale i s lyžemi. Tam jsme strávili celý den.
Ve čtvrtek se 1. družstvo zdokonalovalo ve sjezdech a 2. družstvo trénovalo krátký snožný oblouk. To je přesný opak zavřeného, takže jezdíte krátké oblouky.
Odpoledne probíhaly závody. Šlo o to, doběhnout v přezkáčích na určené místo, na kterém ležely zpřeházené lyže. Lyže bylo potřeba co nejrychleji najít, zapnout si je a sjet dolů. Družstvo, ve kterém se prostřídali všichni členové, vyhrálo. Večer proběhlo vyhlášení vítězů a zhodnocení celého kurzu.
V pátek ráno byl asi nejlepší budíček: „Vstávej, nebo ti sním snídani!“ Během dopoledne jsme vše museli sbalit, naložit do autobusu a jet domů.
Jelikož se nikomu ze 7. B nic nestalo, tak byl tento LVK opravdu báječný.

David Nekola, 7. B

(21.03.2019)

Informace školní družiny

Informace školní družiny jsou nově na samostatné stránce Školní družina.

(17.01.2019)

Soutěž o nejlepší „vánoční“ třídu

Dne 21. prosince 2018 proběhla na naší škole soutěž o nejlepší vánoční výzdobu tříd. Všichni se celý prosinec snažili. Stříhali, malovali, lepili, zdobili nástěnky, okna a v neposlední řadě i vánoční smrčky. Soutěže se zúčastnil 1. i 2. stupeň.
Hodnotili sami žáci – většinou zástupci školního parlamentu i zaměstnanci školy. Bodování nebylo vůbec jednoduché. Celá komise se shodla na tom, že předvánoční úprava v jednotlivých učebnách je každým rokem lepší. I tentokrát byla úroveň vyšší než v předchozích letech. Všechny třídy byly krásně nazdobené, za což si zaslouží velikou pochvalu.

Výsledky byly tedy následující:
1. stupeň
1. místo – 2. A
2. místo – 4.
3. místo – 5. B
4. místo – 3. A

2. stupeň
1. místo – 7. B
2. místo – 6. B
3. místo – 8. A
4. místo – 9. B

Prvním čtyřem nejlépe vyzdobeným třídám patří srdečná gratulace a určitě je potěšila i drobná odměna.

Soutěž o nejlepší „vánoční“ třídu Soutěž o nejlepší „vánoční“ třídu Soutěž o nejlepší „vánoční“ třídu Soutěž o nejlepší „vánoční“ třídu Soutěž o nejlepší „vánoční“ třídu Soutěž o nejlepší „vánoční“ třídu Soutěž o nejlepší „vánoční“ třídu Soutěž o nejlepší „vánoční“ třídu

Mgr. Ivana Feifrlíková

(17.11.2019)

Výlety Turistického kroužku

Podzimní výlety turistického kroužku

Nový školní rok zahájil náš turistický kroužek druhou říjnovou neděli výletem na hrad Radyně. K němu jsme se vypravili ze Šťáhlav. V okolí Radyně jsme prošli Skalní stezkou a nakonec vystoupili až na věž samotného hradu, odkud jsme si užili krásný výhled do podzimní krajiny.
Další říjnová výprava nás zavedla do Březiny. Zde jsme zamířili nejprve k zámku a zámeckému parku, původnímu sídlu hraběte Sternberga. Prohlédli jsme si oboru s lesní zvěří i park se stoletými stromy. Poté jsme vystoupali na blízký vrch, kde lze stále najít pozůstatky jednoho z nejvýznamnějších slovanských hradišť v západních Čechách.
 Listopad nám přichystal chladné, ale slunečné počasí a my jsme si ho vyrazili užít do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Podnikli jsme výstup na vrch Žďár u Rokycan a pokochali se barevnou podzimní přírodou.
O týden jsme později vyrazili do okolí Milínova a zříceniny hradu Lopata. Po cestě jsme navštívili vyhlídku Mariina skála, objevovali studánky a posedy a dokonce se svezli na koni.

Podzimní výlety turistického kroužku - Lopata Podzimní výlety turistického kroužku - Lopata Podzimní výlety turistického kroužku - Lopata Podzimní výlety turistického kroužku - Žďár Podzimní výlety turistického kroužku - Žďár Podzimní výlety turistického kroužku - Žďár class= Podzimní výlety turistického kroužku - Žďár Podzimní výlety turistického kroužku - Březina Podzimní výlety turistického kroužku - Březina Podzimní výlety turistického kroužku - Březina Podzimní výlety turistického kroužku - Březina Podzimní výlety turistického kroužku - Radyně Podzimní výlety turistického kroužku - Radyně Podzimní výlety turistického kroužku - Radyně

Mgr. Květa Brudnová, vedoucí kroužku

(17.11.2019)

Zimní výpravy turistického kroužku

Během zimních měsíců jsme navštěvovali přírodní i historické zajímavosti v  blízkém okolí. Vydali jsme se na zříceninu hradu Vlčtejn a na zámek Kozel. Vyšplhali jsme se na Sedleckou skálu.

Na cestách jsme obhlédli zamrzlé hladiny rybníků, zahřáli se u ohýnků nebo při dovádění ve sněhu. V  březnu jsme na stejných místech již vyhřívali na sluníčku a pozorovali první jarní proměny přírody.

Nechyběl ani oblíbený výlet za koupáním v rokycanském bazénu.

Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku Zimní výpravy turistického kroužku

(20.06.2019)

Jarní a letní výpravy turistického kroužku

Příchod jara jsme oslavili výletem na zámek Nebílovy. Cestou jsme si užívali sluníčka a zelené přírody. Při prohlídce jsme obdivovali povedenou rekonstrukci zámeckých interiérů a na zámeckém nádvoří se prošli po farmářském jarmarku.

Velikonoční výprava nás zavedla do brdských lesů na vrch Marásek. Cestou jsme poznávali jarní květiny a z  vrcholku skály jsme si pak slavnostně hodili velikonoční vajíčka.

Rašící buky nás vylákaly do přírodního parku Chýlava. Prohlédli jsme si ždíreckou ZOO – výstavku dřevěných soch zvířat – a pokračovali pod korunami zelených listnáčů přes Bukovou horu do Srb.

Další zajímavá místa jsme poznali na trase mezi Ejpovicemi a Rokycany. Prozkoumali jsme ejpovické vodní tunely, prošli se kolem nádrže Klabava a vystoupali na Vršíček, jemuž dominuje kaple Navštívení P. Marie. Odsud jsme přepluli moře zeleného ječmene až do Oseku a prohlédli si zříceninu letohrádku Kamýk.

Naše poslední letošní výprava mířila do Žihle, kde jsme si užili příjemnou cestu lesem lemovanou obřími balvany a viklany.

Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku Jarní a letní výpravy turistického kroužku

(20.06.2019)

Vánoční tvoření s dětmi a rodiči ve 4. třídě

20. prosince v podvečer se 4. třída proměnila v předvánoční tvořivou dílnu. Do ní zamířili děti i se svými rodiči, aby si vyrobili vánoční dekoraci vycházející ze staré tradice našich předků – vánoční poleno – a také si společně užili sváteční atmosféru.
V místnosti brzy zavládl čilý ruch a všichni přítomní se zručností, umem i fantazií vytvořili krásná polínka.
Nechybělo ani seznámení se s původem této tradice (první zmínky o vánočním polenu se objevují v 6. století) a zvyky, které se k ní vážou. Všichni si tak domů odnesli kouzelné polínko, které jim zajistí v novém roce hojnost a ochranu.
Naše předvánoční setkání jsme završili společným zpíváním a hraním u hrnečku dobrého čaje.

Vánoční tvoření s dětmi a rodiči ve 4. třídě Vánoční tvoření s dětmi a rodiči ve 4. třídě Vánoční tvoření s dětmi a rodiči ve 4. třídě Vánoční tvoření s dětmi a rodiči ve 4. třídě Vánoční tvoření s dětmi a rodiči ve 4. třídě Vánoční tvoření s dětmi a rodiči ve 4. třídě

(17.11.2019)

Čertí škola ve 2. B

čertíkI letos se 5. prosince celá naše třída proměnila v čertí školu, která byla plná čertů a čertic. Rozvrh hodin byl také čertovský. Abychom si mohli zahrát na čerty, museli jsme se dostat do pekla. Naučili jsme se pravé čertovské zaříkadlo, které nás do pekla přeneslo hned. Potom už začala výuka. První hodina válení, následovala hodina brblání, škrabání a kouzlení, museli jsme také přikládat pod kotel. Učili jsme se po čertovsku hlásit o slovo a dostat se z pekelce do pekelce. Čertíci se také vydali do světa lidí a sčítali jejich hříchy. Nejpůvabnější výpravu čertů do světa lidí jsme zažili tehdy, když čerti měli za úkol na zemi sebrat všechna ošklivá a smradlavá slova a přinést je do pekla, abychom s nimi mohli přiložit do kotle.
Protože se všichni čerti při hodinách pěkně váleli, škrabali a brblali, dostali čertovské osvědčení a něco dobrého na zub.

Čertí škola ve 2. B Čertí škola ve 2. B Čertí škola ve 2. B Čertí škola ve 2. B

Mgr. Zdeňka Hiclová, tř. učitelka

(27.12.2018)

Vánoční pečení

Vanilka z čerstvě pečeného cukroví provoněla školní chodby dvakrát, a to vždy ve středu. Přesně v tyto dny totiž v rámci pracovního vyučování tvoří dívky ze šestých tříd své první kulinářské výtvory. Jako každý rok, i letos si šesťačky vyzkoušely v čase předvánočních příprav pečení vánočního cukroví.
„My se už strašně moc těšíme na nadílku i na vánoční prázdniny a teď budeme mít i svoje vlastní vánoční cukroví,“ radovaly se dívky ze 6. B. „Nejlepší je, jak to tady krásně voní. To se pak člověk těší ještě víc,“ dodala k tomu Hanka Jiříková.
Všechna děvčata si přinesla svá vlastní vykrajovátka, a tak vznikaly nejrůznější tvary. Vánoční stromečky, hvězdičky, sněhuláčci i pan Perníček z animovaného filmu Shrek. A aby bylo vše podtrženo tou pravou vánoční atmosférou, povídaly si dívky při pečení o tom, jak u nich doma probíhají vánoční svátky.
Na závěr hodiny přišlo mazání džemem, slepování cukroví a polévání čokoládovou polevou. Výsledek byl opravdu dokonalý, takže nezbývá než dodat, že i letošní šesťačky si s vánočním pečením hravě poradily.

Vánoční pečení Vánoční pečení Vánoční pečení Vánoční pečení

Mgr. Romana Beránková

(27.12.2018)

Vánoční poznávací zájezd do Regensburgu

Dne 6. prosince na Mikuláše čekal přihlášené žáky 8. a 9. ročníku výlet do bavorského města Regensburg (Řezno). Celkem se tohoto zájezdu zúčastnilo 28 dětí.
Čtvrteční ráno jsme odjížděli z nezvěstického nádraží plni očekávání z adventní atmosféry tohoto mimořádně krásného města ležícího na Dunaji. V 9.15 jsme vyrazili rychlíkem z Plzně do Regensburgu. Cesta vlakem nám rychle ubíhala, dokonce i s jedním přestupem ve Schwandorfu. Po poledni jsme již zamířili do historického centra, které je od r. 2006 zapsáno na seznamu památek UNESCO. Historický střed města nám nabídl mnoho památek, které stály za zmínku si prohlédnout. Začali jsme na náměstí Domplatz gotickým chrámem Svatého Petra (St. Petersdom), jehož charakteristickým znakem jsou vysoké věžičky a uvnitř nádherné barevné vitráže. Měli jsme možnost nahlédnout i dovnitř samotného chrámu, který působil velmi honosně. Odtud naše kroky směřovaly k náměstí Neupfarrplatz, kde se konal tradiční adventní trh s typickou vánoční atmosférou. Zde jsme se žáky strávili delší čas a užívali si příjemné vánoční atmosféry. Přitom jsme ochutnali i místní kulinářské speciality – Bratwurst, Mandeln a spoustu dalšího. Poté jsme společnou prohlídkou pokračovali ke Kamennému mostu (Steinerne Brȕcke), po kterém se žáci mohli projít a obdivovat tak Dunaj z nejstaršího mostu Evropy vůbec. Na břehu Dunaje jsme měli možnost také navštívit jednu z nejstarších klobáskáren v Německu, tzv. Wurstkuchl.
Zbytek odpoledne jsme strávili procházkou středověkého města, zastavili se například u římské brány Porta Praetoria, která mapuje více než dva tisíce let starou historii města. Na tomto místě jsme si pořídili společnou fotografii a pokračovali dále. Závěr našeho výletu patřil dalšímu adventnímu trhu – Romantischer Weihnachtsmarkt, který se nacházel na nádvoří zámku Thurn und Taxis (Schloss Thurn und Taxis). Tady jsme si ještě užili kouzelnou adventní atmosféru a ochutnali např. tradiční punč, pečené brambory, klobásu se zelím či palačinky. Žáci zde také zakoupili suvenýry pro blízké jako milý dárek k blížícím se Vánocům. S nadšením jsme odcházeli k místnímu hlavnímu nádraží, odkud nám po 16. hodině odjížděl vlak do Plzně.
Příjemně znaveni, ale spokojeni jsme zvládli zpáteční cestu, při níž jsme zažili i spoustu legrace. Do Nezvěstic jsme se vraceli na půl osmou večer, kde náš společný zájezd končil. Chci pochválit všechny žáky, kteří se zúčastnili této nepovinné akce, za jejich chování, přístup a snahu při řešení jazykových situací. Jsem ráda, že se dětem výlet do Německa líbil a splnil jejich očekávání.

Mgr. Petra Řežábková, vyučující německého jazyka

Reflexe žáků a žákyň 8. a 9. roč.:

„Nejvíce se nám líbilo na trhu. Měli jsme možnost procházky po Kamenném mostě. Cesta vlakem byla zábavná a dobrodružná. Viděli jsme také nejstarší klobáskárnu. Mohli jsme třeba nahlédnout i do chrámu, který byl velmi krásný. Výlet se nám celkově moc líbil!...“
8. B

„I nám se nejvíce líbily tradiční vánoční trhy, na kterých jsme využili naší znalosti německého jazyka. Zvládli jsme si sami objednat čaj i něco dobrého k jídlu. Nejvíce nás zaujal asi půlmetrový párek v rohlíku. Dále jsme se procházeli po městě a obdivovali místní památky. Zaujal nás také Steinerne Brücke, který nám připomínal Karlův most v Praze. Z výletu jsme si odnesli spoustu příjemných zážitků, na které budeme rádi vzpomínat.“
9. B

Vánoční poznávací zájezd do Regensburgu Vánoční poznávací zájezd do Regensburgu Vánoční poznávací zájezd do Regensburgu Vánoční poznávací zájezd do Regensburgu Vánoční poznávací zájezd do Regensburgu Vánoční poznávací zájezd do Regensburgu Vánoční poznávací zájezd do Regensburgu Vánoční poznávací zájezd do Regensburgu Vánoční poznávací zájezd do Regensburgu Vánoční poznávací zájezd do Regensburgu

(27.12.2018)

Mikuláš a čerti ve škole

Dne 5. 12. 2018 nás ve škole čekalo vskutku nadpozemské překvapení. Dveřmi za námi vstoupil Mikuláš a nebyl sám, přišli s ním tři krásní andílci a pak také, jak jinak, dva oškliví, zlobiví čerti.
Čekala nás mikulášská nadílka a účtování toho, jak jsme celý rok pracovali, byli hodní a uklízeli a nikde, nikoho nezlobili…
A aby na nic z toho Mikuláš nezapomněl, měl to pěkně sepsáno v Knize hříchů, ze které andílci četli nahlas to, co kdo neplní a jak kdo pracoval.
V některých třídách se tak počaly množit sliby, jak všechno děti napraví a nu, přiznejme si to, i trošku slz. Ale to jen z lítosti, že se to ten Mikuláš dozvěděl a čerti hudrali… A uznejte, čerti, to je nějaká kapacita… Všude se děti vykoupily krásnými písničkami, básničkami a i obrázky, slíbily, že se polepší, a tak čerti odešli s nepořízenou.
Nadílka byla pro děti nachystaná i ve školní jídelně, kde je čekal úkol – zazpívat nebo zarecitovat a pak dostaly oběd. A zpívaly i paní učitelky a vychovatelky. I pan ředitel zaveršoval, protože sladká odměna v podobě perníčků byla prostě neodolatelná!!!
Letošní návštěva svatých i chlupatých vyšla prostě na jedničku s hvězdičkou.
Těšíme se na příští rok!

Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole Mikuláš a čerti ve škole

(27.12.2018)

V prosinci se vaří podle přání dětí

Vánoční přání v podobě nejoblíbenějších pochoutek ve školní jídelně splnila škola dětem letos v prosinci.
Po celý prosinec a ještě začátkem ledna se bude vařit podle přání dětí. Každá třída si odhlasovala své nejoblíbenější jídlo a to pak prostřednictvím školního parlamentu putovalo k vedení školy a k vedoucí školní jídelny, která rozpracovala jídelníček, do nějž zařadila na každý den jedno ježíškovské přání.
„Nebylo to vůbec nic snadného a myslím, že prosinec bude velmi náročný,“ přiznává vedoucí školní jídelny Drahomíra Žáková. „Děti si vybíraly jak jídla složitá na přípravu, tak i na finance. Chtějí kebab, tacos, kachnu, ale i lososa. Pro kuchařky to bude také náročné. Například teď řešíme, jak se budou některá tato jídla vůbec připravovat,“ usmívá se Drahomíra Žáková.
Ke každému jídlu na přání bude ještě další varianta, takže jednička budou běžná jídla, jaká se vaří po celý rok, a dvojka bude jídlo na přání. Každý den se tak splní přání některé ze tříd.
„Tou jedničkou jsem se snažila vybalancovat splnění norem a dodržení finančního rozpočtu. Pět jídel podle přání tříd bylo odloženo na leden. Splnit se ale musí, protože jsme to dětem slíbili,“ dodává ještě s úsměvem vedoucí školní jídelny.
A co si jednotlivé třídy přály? První třída si přeje svíčkovou na smetaně, druháci kachnu se zelím a šunkovou pizzu, třeťáci milánské špagety a také rajskou omáčku. Čtvrtá třída chce kuřecí plátky s kuskusem, 5. A kuřecí stripsy s bramborovou kaší a 5. B se rozhodla pro vepřové rizoto. Výše jmenovaný losos byl přáním třídy 6. A, tacos si přeje 6. B, sedmáci chtějí šunkovou pizzu a také kebab, 8. A chce palačinky s nutelou, 8. B přírodní kuřecí řízek s hranolky. 9. A si přála bavorské vdolečky a 9. B si od Ježíška objednala smažený sýr.
Teď už jen zbývá držet palce kuchařkám, aby se jim podařilo dětská vánoční přání splnit.

(30.11.2018)

Výuka plavání 3. A, B

Na základě dotazníku rodičům v loňském školním roce jsme zjistili, že by loni počet žáků 2. a 3. roč., kteří se zúčastní plaveckého výcviku, překročil maximální počet dětí na výuku, tj.  60.  
Z toho důvodu absolvovali loni plavecký výcvik 2. A a 3. tř. (počet dětí 40), v letošním  školním roce 2018/19 pak bude výcvik absolvovat 3. A a 3. B (42 dětí) a v roce 2019/20 třídy 4. B a 3. roč. (58 dětí). Tím bude mít každá třída splněno 20 hod. základního a vždy v následujícím školním roce také 20 hod. rozšiřujícího kurzu plavání. Od škol. roku 2019/20 by se tedy přesunula výuka základního a rozšiřujícího kurzu plavání do 3. a 4. ročníku. Výuku hradí škola, na dopravu jsme získali na základě úspěšné žádosti dotaci z projektu MŠMT Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2019.
V tomto škol. roce bude probíhat výuka v bazénu na Lochotíně v následujících termínech:

15. února – 5. dubna – pátek od 10.30 hod. do 12.00 hod. – 7 dvouhodinových lekcí, tj. 14 hodin

6. – 20. března – středa od 08.30 hod. do 10.00 hod. – 3 dvouhodinové lekce, tj. 6 hodin

(12.11.2018, aktualizováno 21.02.2019)

Sběr léčivých bylin v roce 2018

Naše škola patří mezi několik málo škol v okrese, které stále organizují sběr léčivých bylin. Naše nejbližší výkupna v Nepomuku v loňském roce ukončila svoji činnost, a tak je nově zasíláme poštou až do Slatiňan.

Každým rokem nosí žáci léčivé byliny i pomerančovou kůru, tradičně se zapojují především děti z 1. stupně. Některé z nich nasbíraly v tomto roce úctyhodné množství:

Šimon Šlejska (4. třída) – 13 kg bylin, Tereza Rajchlová (3. B) – 7, 5 kg, Aneta Houdková (5. B) – 5 kg a Barbora Houdková (4. třída) téměř 4 kg bylin.

Ve sběru pomerančové kůry vynikli:

Aneta Fialová (3. B) – 7, 5 kg, Lukáš Valeš (4. tř.) – 6, 5 kg, Pavel Potřeba (4. tř.) – 5, 6 kg a Nela Eretová (5. B) – 5 kg.

Nejlepší sběrači byli odměněni pěknými knihami financovanými SRPŠ a dalšími věcnými cenami. Jim i všem dalším žákům, kteří přispěli jakýmkoli množstvím ke konečnému výsledku, patří veliká pochvala. Poděkování za organizaci a propagaci sběru bylin na škole si zaslouží Mgr. Květoslava Brudnová.

(12.11.2018)

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz se letos stejně jako v minulých letech (viz níže Archiv novinek) bude konat v Krkonoších pro třídy 7. A a 7. B. Vedoucím kurzu bude učitel tělocviku Mgr.  Ladislav Kotlár, který podá rodičům základní informace na třídních aktivech 15. listopadu.

Termíny:

7. A: 6. ledna – 11.  ledna 2019
7. B: 13. ledna – 18.  ledna 2019

Bližší informace:

Místo: Krkonoše, penzion U Karla, Velká Úpa 271, Pec pod Sněžkou, 542 21, tel.: 602 721 928, 774 721 928 (Petr Kratochvíl), 499 896 105, web adresa: www.pensionukarla.eu
Sraz: 6. ledna (7. A), 13.  ledna (7. B), Nezvěstice, hasičská zbrojnice, sraz 7. 20 hod., odjezd 7.30 hod.  
Návrat: 11. ledna (7. A), 18.  ledna (7. B), Nezvěstice, hasičská zbrojnice, cca 16 – 17 hod.  
Doprava: autobusem tam i zpět. Pro informaci – loňská cena za ubytování, plnou penzi a dopravu byla cca 3 000 Kč po odečtení příspěvku SRPDŠ (cca 250 Kč).

Zálohu 1000 Kč je nutné uhradit do 7. prosince ekonomce školy nebo na účet 181521664/0300, kde jako variabilní symbol bude uvedeno číslo žáka v třídním výkazu (je např. na vysvědčení).

Doporučený seznam věcí: lyže a hole sjezdové, vosky a potřeby na mazání lyží, větrovku, dvoje rukavice, šálu (šátek), šponovky, lyžařské boty, čepice na uši, sjezdové brýle, batoh, obuv do sněhu. Oblečení na turistické vycházky a do chaty, oblečení na spaní (pyžamo), přezůvky do chaty, toaletní potřeby, krém na opalování, jelení lůj, mýdlo, léky pravidelně užívané – napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v autobuse, náhradní dioptrické brýle, sluneční brýle.  
Vzhledem k možným mrazům musí mít každé dítě s sebou ochranný krém na obličej a vhodná by byla i lyžařská kukla.  
Povinná výstroj: lyžařská ochranná přilba! 

Různé: šicí potřeby, psací potřeby, , elastické obinadlo, motouz, řemínek, kapesné na vleky, zdravotní kartu pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží, případně společen. hry, pálku na stol. tenis, hudební nástroj apod.  
Do čtvrtka 3.  ledna 2019 odevzdají žáci 7. A i 7. B prohlášení rodičů na tiskopisu, který žáci v listopadu dostanou – zdravotní stav, seřízení lyží, kontakty.

(12.11.2018)

Projektový měsíc – 100 let samostatného státu

V roce 1918 se touha Čechů a Slováků po společném, svrchovaném státě proměnila ve skutečnost. Od tohoto významného data uplynulo již 100 let a celá Česká republika na tento přelomový rok náležitě vzpomínala. Toto jubilejní výročí se také prolínalo životem naší školy a žáci se svými učiteli vytvářeli projekty týkající se důležitých událostí v oněch uplynulých 100 letech. Žáci se také zúčastnili nejrůznějších akcí, které odkazovaly na důležité mezníky naší české historie.

Žáci 7., 8. a 9. ročníků se zúčastnili interaktivní přednášky, která jim představila jeden z nejslavnějších vojenských útvarů naší historie 35. pěší pluk. Výklad provedený vojáky v dobových uniformách se zaměřil především na legendární plzeňský pluk v období první světové války. Žáci mohli sledovat pohyby pluku na bojišti, seznámit se s běžným denním režimem vojáka v zákopech. Lákavá byla i možnost ochutnat vojenskou stravu. Přednášku doprovázela filmová projekce s dobovými záběry.

Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu

Besedy s Mgr. Marií Lindauerovou, kronikářkou obce Nezvěstice, se zúčastnili žáci ze 4. a 5. ročníku. Dozvěděli se, jak období 1. republiky prožívali občané Nezvěstic. Žáci se zájmem naslouchali vyprávění paní kronikářky, které bylo doplněné dobovými fotografiemi známých míst v obci.

Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu

Žáci z 2. a 5. ročníku vyrazili na zámek Hradiště v Blovicích, jelikož zde probíhala výstava Zlatá éra první republiky. Cestou na zámek se žáci zastavili u pamětní desky blovického rodáka, tvůrce návrhu na podobu naší státní vlajky, Jaroslava Kursy.  Výstava začíná rokem 1914, kdy začala 1. světová válka. Žáci se seznámili s významnými osobnostmi 1. československého odboje, prohlédli si československé peníze a připomněli si symboly československého státu.

Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu

Zážitkovou a interaktivní výstavu 100py: Sto let očima pěti generací v DEPO2015 zhlédli žáci 2., 8. a 9. ročníku. Společně s několika generacemi fiktivní rodiny Němcových prošli historií naší republiky. Zkusili si zažít důležité okamžiky, které byly spojeny s velkým rozhodováním (odklon od víry, emigrace, vstup do KSČ). Z reakce žáků (především od těch starších) bylo patrné, že díky této výstavě si většina udělala představu o tom, v jak komplikované době žila jejich rodina.

Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu

Do Plzně se také rozjeli žáci z 3. ročníku. Jejich kroky vedly do tajemných podzemních chodeb. Někteří se na cestu vydali se strachem, někteří plni zvědavosti a nadšení. Historické bádání se neobešlo bez pověstí a legend, a proto se žáci vydali po stopách té nejznámější, a to k mříži u venkovního oltáře katedrály svatého Bartoloměje. Plzeňské toulky zakončili v Šafaříkových sadech u sousoší Hurvínka a Spejbla.

Na Misi Vyšehrad odjeli žáci ze 7. ročníků do našeho hlavního města. S průvodcem Tomášem se vydali v týmech poznávat a prozkoumávat tajuplná místa Vyšehradu. Během této interaktivní vycházky žáci plnili nejrůznější úkoly, za které postupně získávali atributy. Z těchto atributů nakonec společně poskládali jeden velký erb. Program se dětem velice líbil a přispěl k jejich poznání Vyšehradu jako jednoho z míst, která vytvářejí národní identitu.

Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu

Naše škola se také zapojila do akce s názvem Český den s českými vlajkami, v rámci které bylo na veřejných prostranstvích, na budovách, v oknech domů a na dalších místech po celé ČR vyvěšeno a nainstalováno 225 191 českých. My jsme přispěli svým malým dílem k rekordu vyvěšením 429 vlajek v budově školy a dalšími v parku. Každý přiložil ruku k dílu a žáci z družiny také vytvořili krásné řetězy k ozdobení tzv. „ vlajkostromů“ na keřích v okolí školy. Do celorepublikovému rekordu, jenž byl vytvořen v den státního svátku 28.  října 2018, se zapojilo 2 445 obcí, měst, škol, institucí i jednotlivců.

Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu

Češi a Slováci zažili od dob založení Československa mnoho silných příběhů, které nebyly vždy radostné. Díky uspořádaným akcím jsme si společně připomněli tyto významné mezníky naší historie. Žáci z 9. A dokonce natočili krátkou videoukázku v angličtině, ve které nám připomínají důležitost tohoto výročí. Zároveň dokumentují souvislosti mezi 1. republikou a Nezvěsticemi. Žáci prokázali vysoké odhodlání, schopnost práce ve skupině a výbornou znalost anglického jazyka.

Vedle výše uvedených besed, exkurzí a dalších akcí se děti z různých úhlů pohledu a v různých vyučovacích hodinách seznamovaly  se zajímavostmi, významnými osobnostmi i aspekty všedního života i historie naší samostatné stoleté republiky. Všechny výstupy z projektu v podobě nástěnek, koláží i trojrozměrných předmětů, které zdokumentovaly snažení dětí v různých vyučovacích hodinách, tvoří součást výzdoby školy.

Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu Projektový měsíc – 100 let samostatného státu

(09.11.2018)

Přerušení dodávky elektřiny 13. listopadu 2018 – obědy nebudou

V úterý 13. listopadu bude v obci Nezvěstice přerušena od 7.30 do 13.30 hod. dodávka elektrického proudu. V tento den tedy školní kuchyně nebude vařit. Ostatní provoz školy bude zajištěn (topení, osvětlení) přes elektrickou centrálu.

(31.10.2018)

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 01. 10. – 19. 10. 2018

Tak jako každým rokem, tak i letos se v podzimním čase žáci naší školy zúčastnili soutěže mezi jednotlivými třídami ve sběru kaštanů a žaludů. Letošní rok přál úrodě těchto plodů, a tak se žáci vrhli s velkým nadšením do sběru. Soutěž tradičně organizujeme ve spolupráci se sdružením myslivců z Lipnice, kteří tak budou mít zásobu krmení pro zvířata v lese v zimním období. Myslivci také připravili pro čtyři nejlepší třídy sladkou odměnu v podobě podzimně laděných marcipánových dortů. Další odměny pro 5. třídu v pořadí a pro nejlepší jednotlivce i pomocníky zajistila škola.
Ráno v čase 7. 35 – 7. 50 hodin mohly děti odevzdávat plody v šatně vychovatelkám I. Matuchové a I. Huňáčkové, kterým při vážení a evidenci pomáhali pan školník Petr Tomášek a žáci 9. třídy Matěj Hyneš, Jan Fiala, Patrik Jendele a Tobiáš Froněk. Rozhodujícím kritériem bylo množství nasbíraných plodů v přepočtu na jednoho žáka třídy.
Od prvních ročníků až po devátý ročník se žáci snažili nasbírat za třídu co nejvíc, aby se mohli stát nejlepší sběračskou třídou na škole a evidovali jsme i nejlepší jednotlivé sběrače.
Během celé soutěže byly průběžně po týdnu zveřejňovány výsledky, denně nosily děti plné pytle s kaštany a žaludy a doslova se předháněly, kdo nasbírá nejvíce. Nakonec letošní velká úroda kaštanů a nadšení dětí přinesly i rekord v počtu nasbíraných kilogramů. Celkem jsme myslivcům odevzdali 6 214 kg, což představuje průměr 18,17 kg na jednoho žáka školy.

Nejlepší třídy:
1. místo: 3. B 937 kg, průměr 46, 85 kg na žáka
2. místo: 5. B 816 kg, průměr 38, 86 kg
3. místo: 3. A 804 kg, průměr 36, 55 kg
4. místo: 2. B 706 kg, průměr 35.30 kg
5. místo 4. tř. 811 kg, průměr 31, 19 kg

Nejlepší sběrači v jednotlivcích nad 100 kg:
A. Hejlová – 280 kg
T. Matuchová – 263 kg
E. Štiková – 258 kg
A. Fialová, A. Slívová – 235 kg
A. Sýkorová – 212 kg
V. Hašková – 140 kg
V. Buchtelová – 137 kg
B. Slavíková – 127 kg
Š. Šlejska – 119 kg
P. Holý – 102 kg
Nejlepší sběrači a pět nejlepších tříd dostali sladké odměny a krásné dorty s motivem podzimu.
Všem, kteří se zúčastnili a obzvláště nejlepším sběračům moc děkujeme a těšíme se na další ročník ve sběru kaštanů a zvířátkům přejeme dobrou chuť! Poděkování si zaslouží rovněž vychovatelky I. Matuchová, I. Huňáčková, školník P. Tomášek, pomocníci z 9. třídy za organizaci soutěže a myslivci z Lipnice za nádherné dorty, které věnovali nejlepším třídám.

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 01. 10. – 19. 10. 2018 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 01. 10. – 19. 10. 2018 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 01. 10. – 19. 10. 2018 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 01. 10. – 19. 10. 2018 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 01. 10. – 19. 10. 2018 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 01. 10. – 19. 10. 2018 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 01. 10. – 19. 10. 2018 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 01. 10. – 19. 10. 2018

(30.10.2018)

Preventivní program o kyberšikaně

Téměř každý dnes používá mobilní telefon a internet. Využíváme je však správným způsobem? Tyto přístroje neslouží jen pro běžnou komunikaci mezi lidmi, ale často jsou také nástrojem šikany. Právě o tomto tématu byla pro žáky 6. ročníku uspořádána beseda, jež měla dvě části – probíhala ve dvou blocích týden po sobě. Žáci 6. A a 6. B besedovali ve svých třídách, kde byla použita interaktivní tabule, hráli se různé hry a probíralo se dané téma. Během preventivního programu žáci zhlédli prezentaci doprovázenou slovem i videoukázkami a diskutovali o situacích, které nastaly v důsledku kyberšikany. Žáci si připomněli, jak se před kyberšikanou chránit a co dělat v případě, že se cítíme v nebezpečí nebo potřebujeme pomoc. Dozvěděli se také, kam se obrátit v případě, že by se něco podobného dělo právě jim. Cílem besedy bylo děti poučit o nebezpečí komunikace na internetu, jak se správně pohybovat na sociálních sítích a jakým užitečným a bezpečným způsobem moderní média používat. Žáky v obou třídách sezení s pracovníky bavila, byli aktivní, prokazovali snahu a pohotovost. Závěrem děkuji lektorkám za přínosnou besedu pro žáky a zároveň také za spolupráci s nimi.

Mgr. Petra Řežábková, školní metodik prevence

Beseda očima žáků

Ve dnech 11. a 18. října jsme absolvovali besedu o kyberšikaně. Tématem této besedy byla bezpečnost na internetu. Společnými silami jsme si vysvětlili pojem kyberšikana a jakými způsoby může probíhat. Byli jsme překvapeni, že tento jev nemusí být jen prostřednictvím internetu a mobilu, ale i díky jiným multimédiím, jako je televize nebo rádio. Dále jsme si zdůraznili, jak je důležité přemýšlet nad tím, jaké informace o sobě zveřejníme na sociálních sítích a jaké následky z toho plynou. Abychom lépe pochopili kyberšikanu, hráli jsme různé hry s tématem „Internet“. Moc jsme si besedu užili a jsme rádi, že jsme se toho i hodně dozvěděli.

Žák 6. B

Ve čtvrtek 11. 10. k nám do školy zavítaly dvě lektorky – Míša a Petra, které pro nás měly připravený program o kyberšikaně. Beseda byla rozdělena na dvě části. Při prvním setkání jsme si pověděli pravidla komunikace, vysvětlili pojem, hráli různé hry a dívali se na video s tímto tématem. Bylo o holce Janě, kterou začala šikanovat a kyberšikanovat její bývalá nejlepší kamarádka Hanka, a poštvala proti ní celou třídu. Začala jí ubližovat a nadávat přes mobil. Hanka založila skupinu, kde společně s celou třídou začala Janu pomlouvat. Jana si to však nenechala pro sebe a řekla vše mámě, která situaci začala řešit. Druhé setkání proběhlo ve čtvrtek 18. 10. Bylo podobné jako první, pouze hry byly jiné. Tento program se mi moc líbil a myslím, že třídě také.

Žák 6. A

(30.10.2018)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2018/2019

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům
i rodičům výchovný poradce pro 1. a  2.  stupeň p. uč. Ivana Feifrlíková (konzultační hodiny v úterý 15.15 – 16.00 hod. po telefonické domluvě).

Připravované akce

Doporučujeme dětem i rodičům využít Dny otevřených dveří na středních školách a učilištích, nejlépe pak poznáte prostředí školy, pro vaše dotazy budou k dispozici vyučující. Všechny termíny pro okresy Plzeň – město, Plzeň – jih, Plzeň – sever a Rokycany budou zveřejňovány na nástěnce k volbě povolání

9. – 10. listopadu 2018 – Posviť si na budoucnost – Festival práce a vzdělávání (DEPO Plzeň)

22. a 29. listopad 2018 – exkurze 9. tříd do Informačně vzdělávacího střediska Plzeňského kraje – INFO KARIÉRA (Tylova ul. 33, Plzeň)

leden 2019 - exkurze do firmy DFH Haus CZ s. r. o. Nezvěstice

říjen – listopad – pro žáky 9. ročníků (vybraní zájemci) testy profesní orientace – ve spolupráci s PPP Plzeň - zajišťuje Mgr. H. Strejčková

Žákům v 9. třídě budou k dispozici publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ 2019 / 2020 – Přehled středních škol Plzeňského kraje (poskytne Úřad práce v Plzni).

Dále bude žákům k dispozici CD Kam na školu – střední školy v České republice 2019 / 2020, jehož prostřednictvím lze rozmanitě vyhledávat školy a obory, které střední školy nabízejí pro příští školní rok. U každého oboru jsou navíc k dispozici stručné informace o obsahu vzdělávání a možnostech uplatnění absolventů. Na konci tohoto oddílu je ke stažení informační brožura Čím budu? s  přehledem středních škol Plzeňského kraje a Dny otevřených dveří středních škol.

Na nástěnce v prvním patře budovy jsou vyvěšeny všechny informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Již několik let slouží informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA) dostupný na webových stránkách www.infoabsolvent.cz jako důležitý informační zdroj. Důležitou součástí informačního systému ISA je i kompletní a podrobná vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol, která je každoročně aktualizována. Je zde možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením.  

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.

S cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol a jejich rodičům, co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj, vznikl portál „Studuj v Plzeňském kraji“ – www.studujvpk.cz

Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život.

Dále možnost využít nově zřízený webový portál www.technikaaremeslo.cz

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí odkaz www.scio.cz – pro žáky ZŠ a rodiče.

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5.  třídy):

  Termín
Odevzdání přihlášek řediteli střední školy nejpozději do 1. 3. 2019
Uchazeči o studium na uměleckých školách s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 30. 11. 2018

Termíny konání prvního kola v přijímacím řízení:

  Termín
Denní forma studia bez talentové zkoušky
4-leté studium
6-leté a 8-leté studium
1. termín: 12. 4. 2019
2. termín: 15. 4. 2019
1. termín: 16. 4. 2019
2. termín: 17. 4. 2019
Náhradní termíny pro výše uvedená studia 1. termín: 13.5. 2019
2. termín: 14.5. 2019
Denní forma studia s talentovou zkouškou v prvním kole 2. 1. – 15. 1. 2019
Talentové zkoušky na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2019

V souvislosti s postupem při ochraně osobních dat upozorňujeme, že podle zákona č. 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím se nepožaduje na přihlášce uvedení údaje o národnosti – vyplnění tohoto údaje je dobrovolné.

Další podrobnější informace

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí–li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Zápisový lístek bude škola vydávat zákonným zástupcům proti podpisu od 18. 2. 2019 do  22. 2. 2019 v době od 7.30 hod. do 16 hod. u ekonomky školy (pokud by byla nepřítomna, vydá jej vychovatelka 2. odd. školní družiny Ilona Huňáčková).

Výsledky přijímacích zkoušek

Přijetí lze podle novely školského zákona uchazečům oznámit pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se  odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Způsob doručení rozhodnutí

Do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

Přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby).

Musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den).

Musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Není již nutné písemné vyhotovení rozhodnutí doručovat uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

U nepřijatých uchazečů se nic nemění, rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou, úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Ke stažení:

(18.10.2018)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách během školního roku 2018/2019

Provoz ŠD bude pouze o podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách, a to při minimálním počtu 10 přihlášených dětí.
V období vánočních a jarních prázdnin je ŠD mimo provoz.

(02.10.2018)

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

2. října 2018 – třídní schůzka 1. tř. , 16.00 hod. 

15. listopadu 2018 – třídní schůzky všech tříd, 16.00 hod., následně konzultace 2. stupeň – od cca 16.30 – 16.45 do 18 hod. 

8. ledna 2019 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.

9. dubna 2019 – zápis do 1. třídy, 14.00 – 18.00 hod.

16. dubna 2019 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.

4. června 2019 – pro rodiče žáků budoucí 1. třídy, 16.30 hod.

Během školního roku individuální konzultace po předchozí telefonické domluvě. 
Konzultační dny výchovného poradce Mgr. Ivany Feifrlíkové: úterý 15.15 – 16.00 hod. (po předchozí telefonické domluvě)

(02.10.2018)

Přerušení dodávky elektřiny 16. října 2018 – obědy nebudou

Ve úterý 16. října bude v obci Nezvěstice přerušena od 8.00 do 15.00 hod. dodávka elektrického proudu. V tento den tedy školní kuchyně nebude vařit.

(02.10.2018)

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

I v letošním školním roce proběhne ve dnech od 1. do 19. 10. 2018 soutěž tříd ve sběru kaštanů a žaludů, kterou pro žáky každoročně pořádá naše škola ve spolupráci se Sdružením myslivců z Lipnice. Ti tradičně připravují pro tři nejlepší třídy sladkou odměnu v podobě podzimně laděných marcipánových dortů.
Ráno v čase 7.35 – 7.50 hodin mohou děti odevzdávat plody v šatně vychovatelkám I. Matuchové a I. Huňáčkové, kterým budou při vážení a evidenci pomáhat žáci 9. třídy. Po týdnu vždy budeme zveřejňovat průběžné pořadí tříd. Rozhodujícím kritériem bude množství nasbíraných plodů v přepočtu na jednoho žáka třídy.
Věříme, že stejně jako loni se do sběru aktivně zapojí všechny třídy a že překonáme předloňský neuvěřitelný rekord 4501 kg.

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

(02.10.2018)

Akce školy

Září 2018

03. 09. – zahájení šk. roku, hosté – vedení obce, kronikářka
06. 09. – mimoškol. akce, výstava Kořeny v Zpč. muzeu, 4. tř., odjezd 12.30 hod., zájemci
07. 09. – atletické závody v Blovicích, otevření nového hřiště, 9.30 hod.
12. 09. – ukázka, taneční kroužek Salsation, 9.40 – 9.50 hod., sport. hala
13. 09. – seznamovací výlet 6. A, B
14. 09. – seznamovací exkurze – Dny vědy a techniky v Plzni, 6. A, B
14. 09. – fotografování žáků 1. třídy, 8 hod.
18. 09. – tandemová výuka Aj, 3. hod, 4. hod. – 7. B
19. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 4., 5. B
20. 09. – atletický čtyřboj, kat. IV., 8., 9. roč. – H, D
20. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 5. A
23. 09. – kulturní pásmo k vítání občánků na obecním úřadu, 10 hod.
24. 09. – tandemová výuka Aj – 3. B, 3. hod.
27. 09. – tandemová výuka Aj, 3. A, 2. hod.
27. 09. – sázení líp ke 100. výročí republiky, kulturní pásmo, 3. roč., 17 hod.

Říjen 2018 – projektový měsíc ke 100. výročí republiky

02. 10. – třídní schůzka 1. roč., 16 hod.
02. 10. – tandemová výuka Aj, 3. hod, 4. hod. – 7. B
02. 10. – exkurze do plzeňského podzemí, 3. A, B, odjezd vlakem 8.30hod.
02. 10. – výstava 100PYv DEPU Plzeň, 100 let republiky, 2. A, B, odjezd 10 hod. autobus
08. 10. – poznávací exkurze do Prahy, Mise Vyšehrad, 7. A, B
10. 10. – testy profiorientace, 9. roč., přihlášení žáci
11. 10. – beseda s pracovníkem Záchr. stanice Sp. Poříčí, 13 hod. – ŠD I., 14 h. – ŠD II.
11. 10. – beseda o kyberšikaně – 1. část, 6. A, B, 1., 2. hod.
15. – 19. 10. – Vláčkový týden – Olomoucký kraj, školní družina (celoroční projekt)
16. 10. – beseda o 35. pěším pluku za světové války, 1., 2. h. – 8. A, 3., 4. h. – 7. A, 6., 7. h. – 7. B (knihovna)
16. 10. – výstava 100PY v Depu – 100 let republiky, 8. B, odjezd vlakem 11.30 hod.
17. 10. – ekologický program Tonda obal na cestách, 2. h. – 2. A, 3. A, 3. h. – 2. B, 1. r., 4. h. – 5. B, 3. B, 5. h. – 5. A, 4. r.
17. 10. – beseda s kronikářkou obce – 100 let republiky, 4. roč.
17. 10. – školní turnaj ve florbalu, 13.45 hod.
18. 10. – beseda o kyberšikaně – 2. část, 6. A, B, 1., 2. hod.
18. 10. – výstava 100PY v Depu – 100 let republiky, 9. A, odjezd vlakem 11.30 hod.
19. 10. – divadlo Dialog – Sen noci svatojánské, 9.15 – 7. A, B, 10.45 hod. – 8. A, B
22. 10. – tandemová výuka Aj – 3. B, 3. hod.
22. 10. – okresní kolo ve florbalu, kat. III., IV. dívky (6., 7. + 8., 9. roč.)
23. 10. – beseda s pracovníkem Záchr. stanice Sp. Poříčí, 13 h. – ŠD IV. 14 h. – ŠD III.
23. 10. – výstava 100PY v Depu – 100 let republiky, 8. A, odjezd vlakem 11.30 hod.
23. 10. – seminář Bezpečné zacházení s mobilem, kyberšikana, 2., 3. hod., 4. roč.
23. 10. – výstava na zámku Hradiště, 100 let republiky, 5. A, B
24. 10. – beseda o 35. pěším pluku za světové války, 1., 2. h. – 9. B, 3., 4. h. – 9. A, 5., 6. h. – 8. B (knihovna)
25. 10. – okresní kolo ve florbalu, kat. IV., chlapci (8., 9. roč.)
26. 10. – okresní kolo ve florbalu, kat. III, chlapci (6., 7. roč.)
25. 10. – výstava 100PY v Depu – 100 let republiky, 9. B, odjezd vlakem 11.30 hod.
25. 10. – výstava na zámku Hradiště, 100 let republiky, 2. A, B
25. 10. – tandemová výuka Aj, 3. A, 2. hod.
26. 10. – exkurze do planetária, 5. A, B, 8 hod.
V rámci vyučování menší předmětové projekty ke 100. výročí republiky.

Listopad 2018

05. 11. – okresní kolo ve florbalu, dívky, IV. kat., 8., 9. roč.
06. 11. – exkurze do Terezína, židovští spisovatelé, 9. A, B
06. 11. – tandemová výuka Aj, 3. hod, 4. hod. – 7. B
06. 11. – beseda – správné zacházení s mobily, bezpečnost, kyberšikana, 2., 3. hod., 4. roč.
07. 11. – okresní kolo ve florbalu, dívky III. kat., 6., 7. roč.
12. – 16. 11. – Vláčkový týden – Kraj Vysočina, školní družina
12. 11. – školní závod na překážkové dráze, 13. 35 hod.
13. 11. – exkurze do Sp. Poříčí – ekocentrum, Těnovice, 9. A, B
13. 11. – exkurze do místní knihovny, 1. hod. – 6. A, 2. hod. – 6. B
15. 11. – třídní schůzky 1., 2. stupně – 16 hod., následují pro 2. st. konzultace do 18 hod.
19. 11. – divadlo Alfa – Kosprd a Telecí, 1. – 3. roč., 9 hod.
19. – 23. 11. – Barvy podzimu – drakiáda ve školní družině
do 22. 11. – 1. trojice úloh matematické olympiády, 5., 9. roč.
22. 11. – program Infokariéra, 9. A, odjezd 8.30 hod., výuka pokračuje 7., 8. hod.
26. 11. – ukázka dravců, sovy, 9. 50 – cca 10. 50, 1. – 5. roč., sport. hala.30 Kč / žák
26. 11. – program Infokariéra, 9. B, odjezd 8.30 hod.
27. 11. – ZOO Plzeň + plzeň. podzemí, 7. roč.
28. 11. – program v Národopisném muzeu, prohlídka Plzně, 5. B, odjezd 8.30 hod.
29. 11. – program v Národopisném muzeu, prohlídka Plzně, 5. A, odjezd 8.30 hod.

Prosinec 2018

02. 12. – vánoční jarmark (14 hod.), prohlídka knihovny (16 – 16.45), zpívání u vánočního stromu (17)
03. 12. – tandemová výuka Aj, 3. B, 3. hod.
04. 12. – tandemová výuka Aj, 3. hod, 4. hod. – 7. B
04. 12. – exkurze do ZOO Plzeň, program Savci Afriky, 8. A, B
05. 12. – okresní kolo v házené, chlapci IV. kat., 8., 9. roč.
06. 12. – poznávací zájezd do Regensburgu, přihlášení žáci 8., 9. roč.
07. 12. – exkurze do svíčkárny v Liticích, 2. A, B
10. – 14. 12. – Vláčkový týden – Jihočeský kraj, školní družina
12. 12. – školní kolo olympiády v českém jazyce, 1., 2. hod., vybraní žáci 9. roč
14. 12. – vánoční koncert v ŠD III., IV.
17. 12. – školní soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka, 13.45 hod.
18. 12. – beseda s lékařkou – Škodlivost kouření, 1., 2. hod. 7. B, 3., 4. hod. 7. A
18. 12. – kino, nová česká pohádka Čertí brko, 1. – 5. roč., doprava hrazena SRPŠ, 9 hod., vstup 80 Kč
19. 12. – kino, 6. – 9. roč., film Jumanji: Vítejte v džungli, doprava hrazena SRPŠ, 9 hod., vstup 80 Kč
20. 12. – Vánoční tvoření s rodiči, 4. roč., 17 hod.
21. 12. – vyhodnocení soutěže: Nejlépe vánočně vyzdobená třída (nápaditost, pořádek)
21. 12. – 1. – 5. roč. – 1. – 4. hod. třídní besídka, 6., 8., 9. roč. – 5. hod. třídnická hodina, 7. roč. – 4. hod. třídnická hodina, ukončení – 1. st. 11.30 – 12 hod., 2. st. 12.30 – 13 hod.

Leden 2019

06. – 11. 01. – lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších, 7. A
do 07. 01. – 2. trojice úloh matematické olympiády, 5, 9. roč.
07., 14. 01. – tandemová výuka Aj, 3. B, 3. hod.
09. 01. – školní kolo BiO, kat. C, D, 6., 7. r., 8., 9. r., 2., 3. hod.
09. 01. – tandemová výuka Aj, 3. hod, 4. hod. – 7. B
10. 01. – tandemová výuka Aj, 3. A, 2. hod.
13. – 18. 01. – lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších, 7. B
14. – 18. 01. – týden předčítání v knihovně, školní družina
15. 01. – školní kolo zeměpisné olympiády, kat. C, 8., 9. roč., 1. hod., kat. B, 6. roč., 4. hod.
16. 01. – okresní kolo dějepisné olympiády, SOUE Vejprnická ul. 56
17. 01. – exkurze do místní firmy DFH Haus CZ s. r. o., chlapci 9. A, B, 4. hod.
do 18. 01. – 1. trojice úloh matematické olympiády, 6. – 8. roč.
21. 01. – školní kolo konverzace v němčině, 7. roč., 3. hod.
21. 01. – 25. 1. – Vláčkový týden – Plzeňský kraj, školní družina
22. 01. – divadélko Hradec – Bajky pana Ezopa, 1. h. – 2. A, 3. A, 3. B, 5. A, 2. h. – 1., 2. B, 4., 5. B
23. 01. – školní kolo konverzace v němčině, 8., 9. roč. 2. hod.
23. 01. – školní kolo konverzace v angličtině, 6., 7. r., 3. hod.
24. 01. – školní kolo konverzace v angličtině, 8., 9. r., 1. hod.
28. 01. – okresní kolo olympiády v českém jazyce, SOUE, Vejprnická ul. 56
28. 01. – školní kolo zeměpisné olympiády, kat. A, 7. roč., 3. hod.
30. 01. – okresní kolo matematické olympiády, 5., 9. roč.

Únor 2019

07. 02. – exkurze do JE Temelín, krokodýlí farma – Protivín, 9. A, B
11. 02. – školní kolo chemické olympiády, 1. hod.
11. – 15. 02 – Vláčkový týden – Ústecký kraj, školní družina
11. 02. – divadlo O dvanácti měsíčkách, 13 hod. – ŠD I., II, 14 hod. – ŠD III., IV.
11. 02. – turnaj ve stolním tenisu, 13.40 hod.
12. 02. – Matematická „15“ – soutěž v rychlostním počítání, 2. st., 4. hod.
13. 02. – výstava o pravěku v Zpč. muzeu, 4. Roč.
13. 02. – okresní kolo konverzace v němčině
14. 02. – divadelní představení v angličtině, KD Šeříkova, Plzeň, 9. A, B, 10.15 – 11.15 hod.
15., 22. 02. – plavecký výcvik 3. A, B, odjezd 9.45 hod.
15. 02. – beseda s historikem – Poslední Přemyslovci, 3. hod. 5. A, B, 4. hod. 7. A, B
15. 02. – divadlo Alfa, Otesánek, 1., 2. roč., 9 hod.
15. 02. – turnaj ve florbalu, ŠD I., II., 13.45 hod.
19. 02. – okresní kolo konverzace v angličtině
19. 02. – školní kolo recitační soutěže 2. – 9. roč., knihovna, 2. hod.
20. 02. – okresní kolo zeměpisné olympiády, 8 hod.
20. 02. – okresní kolo v basketbalu dívek, IV. kat. (8., 9. roč.)
21. 02. – okresní kolo Florbal Junior, II. kat., 1. st., hala Slavie VŠ, 8 hod.
22. 02. – turnaj ve florbalu, ŠD III., IV., 13.45 hod.
do 28. 02. – výtvarná soutěž Krkonoše očima dětí

Březen 2019

04. – 08. 03. – Vláčkový týden – Karlovarský kraj, školní družina
06., 08., 13., 15., 20., 22., 29. 03. – plavecký výcvik, 3. A, B
08. 03. – Masopust ve školní družině I. II., sportovní hala
11., 18. 03. – tandemová výuka Aj, 3. B, 3. hod.
14., 21. 03. – tandemová výuka Aj, 3. A, 2. hod.
15. 03. – Masopust ve školní družině III., IV., sportovní hala
do 15. 3. – 2. trojice úloh matematické olympiády, 6. – 8. roč.
16. 03. – okresní kolo recitační soutěže, SOUE Vejprnická ul. 56, 10 hod.
18. – 22. 03. – Vláčkový týden -liberecký kraj, školní družina
18. 03. – exkurze do místního truhlářství, 5., 6. hod., 6. A – chlapci
18. 03. – školní turnaj v košíkové, 13.30 hod.
20. 03. – krajské kolo zeměpisné olympiády, KCVJŠ, 8.30 hod.
20. 03. – exkurze do plzeňského podzemí, 4. roč.
21. 03. – krajské kolo dějepisné olympiády, KCVJŠ, 8.30 hod.
21. 03. – exkurze do Techmanie, programy – dívky – Práce s laborator. technikou, chlapci – Práce s technic. materiály, odjezd 11.10 hod., 8. A, B
21. 03. – program v ZOO Plzeň, 2. A, B
25. 03. – Den otevřených dveří pro budoucí žáky 1. roč..15 hod.
25. 03. – exkurze do Techmanie, program Vesmír, 3. A, B
25. 03. – exkurze do místního truhlářství, 5., 6. hod., 6. B – chlapci
25. 03. – návštěva místní knihovny, 1. roč., 2. hod.
25. – 29. 03. – deskové hry, Pexesový král v ŠD
27. 03. – Jarní fotografování, Fotodienst, zájemci 1. – 5. roč., 8 hod.
27. 03. – program Dental prevention (zubní prevence), 1. hod. – 1., 4. roč., 2. hod. – 3. A, B, 3. hod. – 5. A, B, 4. hod. – 2. A, B – zubní kartáčky s sebou!
29. 03. – obvodní kolo ve vybíjené dívek a smíš. družstev, sport. hala Nezvěstice, 8.30 hod.
do 30. 3. – výtvarná soutěž Konto Bariéry – Les očima reportéra

Duben 2019

01. 04. – beseda s námořníkem J. Frankem, 1., 2. hod. 6. B – Dobrodružství v Karibiku, 3., 4. hod. – 7. A, B – Galapágy a rovníkový křest
04. 04. – škol. kolo Pythagoriády, 8 – 9 hod., vybraní žáci 6. – 8. roč.
05. 04. – závěrečný plavecký výcvik 3. A, B
05. 04. – okresní kolo v basketbalu, III. kat., dívky (6., 7. roč.)
08. 04. – výcvik na dopravním hřišti v Blovicích, 5. A, B
08. 04. – tandemová výuka Aj, 3. B, 3. hod.
08. – 12. 04. – předčítání v knihovně, ŠD I. – IV.
09. 04. – výcvik na dopravním hřišti v Blovicích, 4. roč.
09. 04. – zápis do 1. ročníku, 14 – 18 hod.
09. 04. – okresní kolo matematické olympiády 6. – 8. roč., SOU Vejprnická ul.
10. 04. okresní kolo biolog. olympiády, kat. D (6., 7. roč.)
10. 04. – trénink na DDH v Blovicích na soutěž mladých cyklistů, 13.30 hod.
11. 04. – tandemová výuka Aj, 3. A, 2. hod.
15. 04. – beseda se zdravotnicí v ŠD I., II., 13 – 14 hod., 14 – 15 hod.
15. 04. – online kolo soutěže Souboj čtenářů, žáci 6. roč., počítač. učebna
16. 04. – okresní kolo biolog. olympiády, kat. C (8., 9. roč.)
16. 04. – beseda se zdravotnicí v ŠD III., IV., 13 – 14 hod., 14 – 15 hod.
23. – 26. 04. – Vláčkový týden – Královéhradecký kraj, školní družina
23. 04. – exkurze do Zoo Plzeň, program Česká řeka, 3. A, B
23. 04. – návštěva statku v Nezvěsticích, 2. A, B
25. 04. – exkurze do Zoo Plzeň, program Sokolnictví, 5. A, B
26. 04. – exkurze do ZOO Plzeň, 1., 4. roč.
29. 04. – naučná stezka kolem rotundy ve St. Plzenci, 7. B
29. 04. – školní soutěž ve šplhu, 13.35 hod.
30. 04. – naučná stezka kolem rotundy ve St. Plzenci, 7. A
30. 04. – regionální poznávací exkurze, hrad Buben, region Plzeň – sever, 6. A, B
30. 04. – exkurze do dolu ve Stříbře, čistírna odpadních vod, 9. A, B

Květen 2019

02. 05. – exkurze na Mariinu skálu, 8. A, B
03. 05. – výcvik na dopravním hřišti před školou, ŠD I. (13 – 14 h.), ŠD II. (14 – 15 h.)
06. 05. – tandemová výuka Aj, 3. B, 3. hod.
06. 05. – okresní kolo soutěže Mladých cyklistů, 9 hod., Blovice
10. 05. – výcvik na dopravním hřišti před školou, ŠD III. (13 – 14 h.), ŠD IV. (14 – 15 h.)
10. 05. – beseda s lékařkou – Poruchy příjmu potravy, 1., 2. hod., 8. A, B
10. 05. – mimoškolní akce, cyklovýlet po okolí, 13.30 – 17 hod., 8. B
14. 05. – prodej sešitů na škol. rok 2019 – 20, 8 hod.
15. 05. – exkurze – Jak se žilo na hradě Švihov, 4. roč.
15. 05. – atletická soutěž Pohár rozhlasu, IV. kat. 8., 9. roč., CH, D
16. 05. – atletická soutěž Pohár rozhlasu, III. kat. 6., 7. roč., CH, D
17. 05. – koncert ZUŠ pro ŠD I., II.
20. – 24. 05. – Vláčkový týden – Pardubický kraj, školní družina
21. 05. – návštěva v MŠ – předškoláci, 9.30 hod.
24. 05. – program Po stopách bobra, 8. A, B, 8.30, odjezd 8.30 hod.
24. 05. – soutěž ve vybíjené, ŠD I., II.
28. 05. – exkurze do Bohemia Sekt St. Plzenec, 9. A, B, 3., 4. hod., odjezd 9.30 hod.
28. 05. – návštěva dětí z MŠ v 1. tř., 3. hod.
28. 05. – okresní kolo Pythagoriády, 5. – 8. roč.
30. 05. – školní výlet, Život na zámku Kozel, výstava korunovačních klenotů, 4. roč.
30. 05. – školní výlet, Plasy, 5. A, B
31. 05. – Dětský den
31. 05. – soutěž ve vybíjené, ŠD III., IV.

Červen 2019

03. 06. – třídní výlet 3. A, B, Karlštejn
03. 06. – třídní výlet 6. A, outdoorové centrum Offpark Sušice
03. – 07. 06. – atletické soutěže, školní družina
04. 06. – třídní výlet 6. B, Nové Mitrovice
04. 06. – třídní výlet 1. tř., zámek Kozel
05. 06. – fotografování tříd, 8 hod.
06. 06. – třídní výlet 2. A, B, Koněpruské jeskyně
06. 06. – exkurze do Bohemia Sektu, 9. roč.
06. – 09. 06. – třídní vodácký výlet, Berounka, 8. B
07. 06. – třídní výlet 7. A, B, Šumava, Kašperk, sklárna Annín
07. 06. – atletická olympiáda, Šťáhlavy, 1. st.
10. 06. – divadlo Alfa, Cirkus zlodějů, 4., 5. roč., 9 hod. (126 Kč vstup + autobus)
10. – 14. 06. – Vláčkový týden – Středočeský kraj, školní družina
13. – 14. 06. – třídní výlet 8. A, 9. A, Klášterec n. Ohří, Kadaň
13. – 14. 06. – soutěž Máme rádi Česko, školní družina
13. – 15. 06. – třídní výlet 9. B, Šumava, Sušice
14. 06. – koncert ZUŠ, ŠD III., IV.
17. – 24. 06. – Vláčkový týden – Praha, školní družina
17. 06. – prohlídka školy, informace tř. uč. pro žáky bud. 6. roč. z Chválenic a Šťáhlav, 15 hod.
19. 06. – kontrola učebnic, 1. st.
20. 06. – výměna učebnic 1. st., kontrola 2. st.
20. 06. – návštěva golfu ve Šťáhlavech, po 3. vyuč. h., 7. A
20., 24. . 25. 6. – ukončení vyučování 1. st. 11.30 hod., 2. st., 12.25 hod.
21. 06. – ředitelské volno
24. 06. – výměna učebnic 2. st.
24. 06. – Ochrana člověka za mimoř. událostí, 1. – 4. hod., 1. st.
25. 06. – Ochrana člověka za mimoř. událostí, 1. – 4. hod., 2. st.
25. 06. – divadlo Kolem, Pohádky z klobouku, 1. – 5. roč., úhrada SRPŠ
26. 06. – vysvědčení, zhodnocení prospěchu a chování, ukončení cca 8.45 hod.
27., 28. 06. – ředitelské volno

(02.10.2018, aktualizováno 10.06.2019)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2018/19

od 1. 10. 2018

  5
11. 40 – 12. 25
6
12. 35 – 13. 20
7
13.30 – 14.15
8
14.15 – 15.00
Po Deskové hry I.
Matuchová / Huňáčková
ŠD 1. roč. – 2 skup.
    Keramický 
Medová (exter.)
1., 2. st.
14 – 15.30 hod.
    (Ne)tradiční sporty
Kotlár
2. st.
(Ne)tradiční sporty
Kotlár
2. st.
    Výtvarná dílna 
Pánková
6. – 9. roč. 
sudý týden (13.30 – 15.00)
Výtvarná dílna 
Pánková
6. – 9. roč.
sudý týden (13.30 – 15.00)
    Malý modelář – stavebnice Merkur
4. – 7. roč.
lichý týden
Pánková (13.30 – 15.00)
Malý modelář – stavebnice Merkur
4. – 7. roč.
lichý týden
Pánková (13.30 – 15.00)
Út Logik 
Hradecká
ŠD 1. roč.
Pohybové hry
Kotlár
3., 5. roč.
   
St   Výtvarný II.
Brabcová
1. / 3., 4., 5. tř.
2 skup. / 1x za 14 dní
Výtvarný II. 
Brabcová
1. / 3., 4., 5. tř.
2 skup. / 1x za 14 dní
 
    Dopravní
Brudnová
4. – 9. roč.
 
    Florbalový
Kotlár
2. st.
Florbalový
Kotlár
2. st.
    Technické dílny
Vávra – ext.
6. – 9. roč.
Technické dílny
Vávra – ext.
6. – 9. roč.
Čt Pohybové hry 
Matuchová
ŠD 2. A/ 2. B
střídání po týdnu
  Šití a ruční práce
Hachová K.
3. A, 3. B
Šití a ruční práce
Hachová K.
3. A, 3. B
Tvořílci (prac. činnosti)
Hradecká
ŠD 2. A/ 2. B
střídání po týdnu
Výtvarný I. 
Hrubá
1. – 5. roč.
Výtvarný I. 
Hrubá
1. – 5. roč.
 
  Čtenářský
Brabcová
5. A, B
(12.45 – 13.30)
Pohybové hry 
Brudnová
4. roč. (13.15 – 14.00)
Od 15.00 hod.!
Salsation
15.00 - 15.45 hod.
(Sportovní hala - gym. sál)
So
nebo Ne
      Turistický
Brudnová
3. – 9. roč. (2x měs. turistické výpravy)

Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici na nástěnce u jídelny. Podepsané přihlášky odevzdají děti vedoucím kroužků (u keramického kroužku, kroužku Salsation a Technických dílen předají třídním učitelům). Cena pro jednotlivé kroužky je na pololetí, tj. od října 2018 do ledna 2019. Pokud se žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. na jiný kroužek přihlásit.

Níže je uveden poplatek za kroužek na období říjen 2018 – leden 2019. Žáci ho uhradí vedoucím všech kroužků do 27. září nebo nejpozději na první schůzce (v případě keramického kroužku). Pokud budou žáci ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, pak provedou úhradu do 31. ledna 2019. Ceny jsou zatím předběžné, mohou se změnit podle počtu přihlášených (každý týden/střídání skupin po 14 dnech apod.).

Poplatek za 1. pololetí činí:

Název kroužku/ hodin týdně Cílová skupina Vedoucí Poplatek
Pohybové hry (1 hod.) školní družina
2. A/2. B
Ivana Matuchová V rámci školní družiny zdarma
Tvořílci (1 hod.) Školní družina
2. A/2. B
Bc. Soňa Hradecká V rámci školní družiny zdarma
Deskové hry (1 hod.) – 2 skupiny Školní družina 1. roč. Ivana Matuchová
Ilona Huňáčková
V rámci školní družiny zdarma
Logik (1 hod.) Školní družina 1. roč. Bc. Soňa Hradecká V rámci školní družiny zdarma
Technické dílny (2 hod.) 6. – 9. roč. Vávra – ext. zdarma
Salsation (1 hod.) 5. – 9. roč. E. Fremrová – ext. 300
Pohybové hry (1 hod.) 4. roč. Mgr. Květa Brudnová 300
Pohybové hry (1 hod.) 3., 5. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 300
Florbalový (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 600
(Ne)tradiční sporty (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 600
Výtvarný I. (2 hod.)
2 skup. /1x za 14 dní
1. – 5. roč. Mgr. Jaroslava Hrubá 400
Výtvarný II. (2 hod.)
2 skup. /1x za 14 dní
1. /3., 4. a 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 400
Šití a ruční práce (2 hod.) 3. roč. Mgr. Klára Hachová 700
Výtvarná dílna (2 hod.)
1x za 14 dní
6. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 400
Malý modelář (stavebnice Merkur) (2 hod.) 1x za 14 dní 4. – 7. roč. Mgr. Petra Pánková 300
Dopravní (1 hod.) 4. – 9. roč. Mgr. Květa Brudnová 300
Čtenářský (1 hod.) 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 300
Turistický (sobotní nebo nedělní vycházky 1x za 14 dní) 3. – 9. roč. Mgr. Květa Brudnová 600
Keramický (2 hod.) 1. – 9. roč. Lucie Medová – ext. 1 000

Pro starší žáky, kteří mají zájem o témata související s technikou, jsme od škol. roku 2016/17 otevřeli ve spolupráci s místní firmou DFH Haus s. r. o. kroužek Technické dílny. Žáci pracovali ve školních dílnách, přes praktickou zkušenost a zároveň zábavné prvky měli možnost objevit své sklony a nadání pro techniku a řemeslo. Materiální i personální náklady zajišťuje firma a pro děti je tedy zdarma. Vedoucím kroužku bude pracovník firmy.

Zcela nově bude probíhat kroužek Salsation, což je zábavný taneční program spojující prvky funkčního tréninku s tanečními pohyby. Slovo Salsation bylo vytvořené ze dvou slov – Salsa (není z tanečního rytmu, ale ze španělského slova SALSA – omáčka, protože SALSATION je směs různých rytmů, kultur a tanečních stylů) a Sensation (tento program klade velký důraz na muzikalitu, vyjádření textu písní, pocitů a také zahrnuje funkční trénink). Na kroužku Salsationu rozhýbají a posílí děti celé tělo formou tanečních choreografií. Mohou se těšit na rytmy nabité energií a pozitivní atmosféru. Kroužek bude probíhat vždy v pátek od 15.00 do 15.45 v gymnastickém sále sportovní haly, je určen pro děti ze 4. – 9. ročníku a vedoucí kroužku je Edita Fremrová, e.fremrova@seznam.cz, tel. 605 352 378.

Kroužky organizované jinými subjekty

Pro rozšíření nabídky nabídla škola prostory pro práci dalších kroužků, které organizují jiné subjekty. Jejich vedoucí si nábor organizují sami, stejně tak si vyřizují platby a mají plnou odpovědnost za svěřené děti. 
Dětská škola tance (výuka tance pro děti 5 – 12 let), středa 15. 20 – 16. 20 hod., Sportovní tanec (8 – 15 let), 16. 20 – 17. 50 hod., přihlášky u vedoucího Filipa Gregoriadese – oba kroužky probíhají již od 12. září ve sportovní hale v Nezvěsticích, kontakt tel. 720 121 061 nebo p. A. Šimánková tel. 604 204 763. 

Pro všechny zájemce, kteří by chtěli rozvíjet svůj pohybový talent, již od 7. září probíhá vždy od 15.15 do 16.45 hod. ve sportovní hale kroužek gymnastiky pro žáky všech věkových kategorií pod vedením zkušené cvičitelky Věry Kojanové, tel. 606 063 005.

(10.09.2018, aktualizace 18.09.2018)

Informace pro strávníky školní jídelny

Školní kuchyně byla v rámci vestavby školy rekonstruována, od 1. března 2018 nabízí všem strávníkům možnost výběru ze dvou jídel.

Výběr jídla se bude provádět na portálu www.strava.cz – zadávejte číslo zařízení 3343, nejlépe je provést výběr vždy na nadcházející celý týden. Každý strávník, který má přihlášený oběd, má automaticky nastaveno jídlo č. 1, pokud chce jídlo č. 2, musí si ho objednat přes výše uvedený portál.

Jestliže by někdo zapomněl zadat výběr jídel, bude automaticky vydáno jídlo č. 1. Pokud si jídlo č. 2 zvolí méně než 20 strávníků, bude všem automaticky nastaveno jídlo č. 1.

Výběr se provádí 3 dny předem (např. na čtvrtek je možné vybrat jídlo nejpozději v pondělí).

Pokud nemá někdo možnost připojení k internetu, může si výběr jídla objednat u vedoucí školní jídelny (377 891 201), ale opět pouze 3 dny předem. Po tomto termínu nebude možné již číslo jídla změnit.

Důležité upozornění:

Každý nový strávník musí provést registraci na portálu www.strava.cz, je tedy nutné vyzvednout si u vedoucí jídelny přihlašovací údaje (jméno a heslo). Většina současných strávníků si již dříve údaje u vedoucí jídelny vyzvedla a odhlašovala přes něj obědy. Pokud však někdo portál nevyužíval a heslo zapomněl, zavolá vedoucí jídelny.

V případě nemoci nebo z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů se odhlašování a přihlašování obědů provádí na portálu nejpozději den předem do 14 hod., pouze ve výjimečných případech na daný den osobně nebo telefonicky do 8 hodin ráno.

Všichni strávníci musí nosit s sebou na oběd kartu nebo čip, aby kuchařka při výdeji viděla na čtecím zařízení číslo objednaného jídla. Pokud někdo výjimečně zapomene, pak si ráno do 8 hod. musí u vedoucí jídelny vyzvednout tzv. náhradní stravenku. Bez ní nemůže být oběd vydán.

Žádáme rodiče o včasnou úhradu za obědy, a to vždy nejpozději do 20. dne v měsíci (úhrada se provádí zpětně, tedy poprvé v říjnu za obědy odebrané v měsíci září).

Drahomíra Žáková, vedoucí školní jídelny

(27.08.2018)

Informace k zahájení školního roku 2018/19

Zahájení škol. roku proběhne v pondělí 3. září 2018 ve třídách (od 7,55 zhruba jednu vyuč. hodinu).

Žáci 1. třídy – počkají venku, p. uč. třídní Mgr. L. Königsmarková a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy (1. patro nad školní družinou, č. dv. 9).

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy a ZŠ Chválenice dostanou 3. září učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu a dosud učebnice nemají – přineste si tašku, seznam žáků 6. A, B bude vyvěšen od 30. srpna u vchodu.

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.15 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.30 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy) od hasičské zbrojnice.

Přihlášky na obědy nových žáků přijímá vedoucí jídelny od 27. do 31. srpna vždy od 8 hod. do 14 hod. (možno i telefonicky na čísle 377 891 201), ostatní žáci jsou od úterý 4. září automaticky přihlášeni.

První školní den se z důvodu malého zájmu nevaří.

Umístění tříd, třídnictví – 2018/2019

Třída 2018/19 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Počet žáků
1. 2.A Mgr. Lad. Königsmarková 24
2.A 1.A Mgr. Jaroslava Hrubá 18
2.B 1.B Mgr. Zdeňka Hiclová 20
3.A 5. Mgr. Zděnka Kloboučníková 22
3.B 2.B Mgr. Klára Hachová 20
4. 3. Mgr. Květoslava Brudnová 26
5.A 4.A Mgr. Sylva Hajžmanová 21
5.B 7.B Mgr. Anna Brabcová 21
      172
       
6.A 8.B (jazyk učebna I.) Mgr. Jan Skalák 18
6.B 9.B (učebna fyziky, 3. NP) Mgr. Šárka Matuchová 21
7.A 6.A Mgr. Ivana Feifrlíková 28
7.B 6.B (učebna Vv, 3. NP) Mgr. Petra Pánková 24
8.A 7.A (učeb. chemie, 3. NP) Mgr. Jana Honzová 22
8.B 9.A Mgr. Ladislav Kotlár 22
9.A 8.A Mgr. Ivana Kružíková 18
9.B č.dv.78 Mgr. Petra Řežábková 17
      170
Celkem     342

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo)
přízemí: ŠD I., ŠD II., kancelář vedoucí jídelny, kabinet školní družiny
1. patro: 1., 3. A, 3. B, 4., 6. A (jazyková učebna I.), učebny ZUŠ

Budova 69 (hlavní budova)
přízemí: 2. A (současně i ŠD III.), 2. B (současně i ŠD IV.), 5. A, 5. B, přístavek – třída MŠ
1. patro: 7. A, 8. B, 9. A, 9. B, počítačová učebna

Půdní vestavba 6. B (učebna fyziky), 7. B (učebna Vv), 8. A (učebna chemie), jazyk. učebna II.

Přejeme všem úspěšný školní rok 2018/2019

(27.08.2018, aktualizováno 04.09.2018)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019


Nahoru