Obec Nezvěstice

www.nezvestice.cz

Z historie po současnost obce Nezvěstice

Obec Nezvěstice patří k nejstarším obcím okresu Plzeň - jih. Vznikla v polovině 14. století pod výběžky lesnatých Brd v  malebném místě při soutoku řeky Úslavy s vodami potoka Bradavy a Střížovického potoka. Nad obcí se vypíná vrch Varta, z něhož je pěkný výhled do dalekého okolí. Jak vyplývá z významných archeologických nálezů, byla krajina kolem Nezvěstic osídlena již v době bronzové. V lese Svárči nedaleko Nezvěstic byla odkryta mohylová pohřebiště. Různé zbytky nádob, popelnic i  hliněných střepů byly nalezeny i při kopání základů rodinných domků v obci v roce 1922 a dále rolníky na okolních polích, a  to hlavně na Vartě.

Nejstarší písemné prameny o existenci obce jsou ze 14. století. V té době stála nedaleko Úslavy tvrz, jejíž násep je ještě dnes částečně zřetelný. Toto místo se dosud nazývá “Pod Zámečkem”. Prvním majitelem byl pravděpodobně Aleš z Nezvěstic. U tvrze vznikla ves Nezvěstice, která patřila ve  středověku různým pánům. Roku 1549 byla již tvrz opuštěna a s  částí Nezvěstic patřila ke hradu Lopatě. Odtud se spolu se  šťáhlavským panstvím dostala do majetku Kokořovců, Černínů a  posledním majitelem panského dvora v Nezvěsticích byli Valdštejnové. Ti zde hospodařili na rozloze téměř 100 ha až do  pozemkové reformy v roce 1924. Druhá část Nezvěstic s osadou Olešnou patřila k hradu Vlčtejnu.

Kostel Všech svatýchNejstarší kulturní památkou je v obci kostel Všech svatých z poloviny 14. století. Dodnes je po řadě předešlých oprav zřejmá původní gotická stavba s krásným lomeným obloukem nade dveřmi a gotickou klenbou nad okny.

V nejstarší době byla obec čistě zemědělská. Svědčí o tom záznamy o nejstarších usedlících. V roce 1655 se uvádí 5 sedláků - robotníků, 5 chalupníků a 5 usedlostí opuštěných. Tyto údaje jsou však ovlivněny velkým úbytkem obyvatelstva po  třicetileté válce, kdy počet obyvatel klesá a řada obcí v  okolí úplně vymizela.

V Olešné bylo tehdy 6 statků, z nich byly 2 pusté, za války zničené.

V roce 1689 měly Nezvěstice již 143 obyvatel. Více obec narostla až v 18. století, kdy v roce 1787 měla 32 stavení a  336 obyvatel.

Roku 1843 měla obec 43 domy s 366 obyvateli.

V polovině 19. století zde pracovala jediná odborná dílna v  celé farnosti - drátovna (do roku 1860). Druhým velkým podnikem byl nezvěstický mlýn mlynáře Tyla - původně panský mlýn Černínů. Nedaleko mlýnského náhonu stála obecní cihelna. V r. 1919 byla postavena u trati i cihelna panská. Obě postupně zanikly.

Byla zde i řada řemeslníků - kovář, švec, krejčí - a hospoda u  brodu přes řeku Úslavu.

K většímu významu obce přispěla i výstavba státní dráhy v r.  1868, České obchodní dráhy zvané “Mirošovka” a v roce 1883 i  nádraží.

V roce 1872 byl postaven most přes řeku Úslavu a tím se  zlepšila možnost dopravy přes naši obec. V roce 1945 se most přes Úslavu stal důležitým bodem styku osvobozeneckých armád - sovětské a americké, protože řeka tvořila demarkační čáru mezi nimi.

V souvislosti s rozvojem průmyslu začala řada obyvatel Nezvěstic dojíždět za prací do Plzně.

V roce 1921 při sčítání lidu bylo v Nezvěsticích 620 obyvatel a v Olešné 150. Na žádost obecní rady byla Olešná v tomto roce připojena k Nezvěsticím.

Důležitost obce vzrostla i výstavbou školy v roce 1903. O historii školy pojednává samostatné heslo.

Po 1. světové válce pracovala v obci řada organizací - Sokol, DTJ, Hasičský sbor, politické strany, ochotnické divadelní spolky a další. Byla postavena sokolovna a pavilon DTJ s  přilehlým hřištěm a ve 30. letech vybudován nový hřbitov za  obcí.

Po 2. světové válce byla vystavěna mateřská škola, požární zbrojnice, nová budova radnice, pošty, nákupního střediska, postaven vodojem a čistička vody a velká část obce připojena na obecní vodovod. V ulicích byla provedena kanalizace, v roce 2001 byla dokončena plynofikace.

Z nezvěstického mlýna byla vytvořena výrobna krmných směsí.

V letech 1964 - 1993 byla obec Nezvěstice sloučena s Žákavou a  Milínovem pod názvem Středisková obec Nezvěstice. Od 1.1.1993 se na vlastní žádost opět oddělily Žákava a Milínov. Obecní úřad spravuje pouze Nezvěstice, Vartu a Olešnou. Ze  zemědělského družstva zde zůstal pouze obchodní úsek - AX Alimex, které sídlí v bývalé správní budově ZD.

Po roce 1989 se v obci privatizuje, rozšiřuje se soukromé podnikání v zemědělství, vznikají soukromé provozovny,obchody i restaurace. Tři ordinace ve zdravotním středisku převzali soukromí lékaři. Vrací se majetek původním majitelům.

V květnu 1999 byl dokončen podchod pro pěší pod tratí Plzeň - České Budějovice, který významně snížil riziko dopravní nehody na exponovaném místě.

1. listopadu 2003 byl otevřen Dům pečovatelské služby.

Pro naši obec bylo významné také 60. výročí osvobození. Tuto slavnou událost si obec připomněla 14. května 2005. Oslavy probíhaly za účasti velkého množství občanů. Hlavní program se uskutečnil na koupališti.

Nezvěstice jsou v širokém okolí známy nejen svými kulturními akcemi, ale především sportovními úspěchy. V roce 2004 – ve dnech 3. a 5. září se zde uskutečnilo Mistrovství ČR ve stolním tenisu tělesně postižených.

Vynikající výsledky již od svého počátku sklízí i házená v Nezvěsticích. Dorostenci se v červnu roku 2005 stali mistry ČR v národní házené. Finálový turnaj se uskutečnil ve Vítkovicích. Další velký úspěch patří i nezvěstickým mladším žákům, kteří v roce 2012 získali vynikající 1. místo v Českém poháru národní házené.

Tyto významné úspěchy se zapsaly do sportovních dějin obce.

Další znamenitý výsledek patří Miroslavu Přibáňovi, občanu a zároveň bývalému žákovi nezvěstické školy, který získal v Chorvatsku na Mistrovství světa v kickboxu zlatou medaili.

Po mnoha letech byla v obci v roce 2007 obnovena tradice konání masopustního průvodu. Tato lidová veselice je stále oblíbená i v dnešní době. Podílí se na ní celá obec a od uvedeného roku se koná vždy jednou za 5 let, jelikož její přípravy jsou velice náročné.

Následující rok poté – tedy v r. 2008 se slavily tzv. „Staročeské máje“. Jde o velmi oblíbenou akci, jež se konala znovu po 10 letech a dodnes patří k největším kulturním svátkům v obci.

Rok 2007 byl významným především pro slavnostní otevření stadionu v obci. Koncem měsíce října vyvrcholila modernizace nezvěstického sportovního stadionu. Převážnou část tvořila rekonstrukce házenkářského hřiště. V areálu se nachází i hřiště na basketbal, volejbal, florbal, malou kopanou i tenis. V roce 2014 bylo i za vydatné pomoci žáků školy zkrášleno okolí stadionu výsadbou zeleně.

Pro Nezvěstice nastala počátkem roku 2007 velká změna úředního rázu. Od 1. ledna byla obec z okresu Plzeň – jih zařazena k okresu Plzeň – město.

V roce 2009 proběhlo 90. výročí založení TJ Sokol Nezvěstice. V rámci programu oslav byla přítomným připomenuta historie a významné úspěchy nezvěstického Sokola, který udržuje kulturní a sportovní život v obci a stal se její nedílnou součástí.

V roce 2010 představitelé obce převzali v Praze v budově Poslanecké sněmovny dekret o udělení znaku a vlajky. Znak obce byl vybrán z 8 původních návrhů – v modrém štítu stojí kvádrovaný stříbrný most se dvěma oblouky a nad ním tři spojené lipové lístky. Znak funguje jako symbol obce dodnes – viz níže.

Rok 2010 patřil také velkolepé akci Srazu nezvěstických rodáků. Očekávaná a nadmíru vydařená slavnost, na které se sešli rodáci ze všech koutů republiky, proběhla 4. září na nádvoří nezvěstické školy a zaznamenala veliký ohlas z řad veřejnosti. Celá akce pokračovala programem ve sportovní hale, kde rodáky potěšili skvělým muzikálovým vystoupením žáci místní základní školy.

Od prosince 2011 funguje v Nezvěsticích místní veřejná knihovna v nových prostorách a zůstává i nadále kulturním centrem v obci.

V roce 2013 slavila své 110. výročí zdejší základní škola. Nezvěstická školní budova byla již v době svého vzniku na vesnické poměry velice výstavní a pokrokovou školou a dodnes je vyhlášenou školou v širokém okolí. O průběhu oslav je bližší informace v archivu Novinek ze školy – školní rok 2013/14.

Od podzimu 2013 do jara minulého roku probíhala oprava a rekonstrukce umělé vodní nádrže v obci. V dubnu se začalo koupaliště napouštět a stalo se v letních měsících zastávkou mnohých návštěvníků. Koupaliště čeká v dalších letech i modernizace okolního prostředí.

V roce 2015 bude největší investiční akcí budování kanalizace v obci a netrpělivě také čekáme na rozhodnutí z MŠMT, zda se podaří získat finanční prostředky na půdní vestavbu základní školy.

O původu jména Nezvěstice a o znaku obce


Nahoru