Učební plán 2019/2020

Školní vzdělávací program Škola pro život

Předmět Ročník
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk 8 9 10 8 7 5 5 4 5
Anglický jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Německý jazyk             2 2 2
Matematika 4 5 5 5 5 5 5 4 5
Prvouka 2 2 2            
Přírodověda       2 2        
Vlastivěda       1 2        
Chemie               2 2
Fyzika           2 2 2 2
Přírodopis           2 2 2 2
Zeměpis           2 2 2 1
Dějepis           2 2 2 2
Výchova k občanství           1 1 1 1
Výchova ke zdraví               1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1  
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 2
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1   1 1
Informatika         1 1 1 1  
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Týdenní dotace předmětů 20 22 25 25 26 29 30 31 32
Celkem 118 hodin 122 hodin

Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně:

V 1., 2. a 5. ročníku je třída na anglický jazyk dělená na skupiny, také informatika v 5. roč. je dělená.
5. ročník nebude mít odpolední vyučování, neboť podle vyhlášky 256/2012 Sb. mohou mít také žáci 1. stupně v dopoledním vyučování 6 hodin.  
Ve 3. A, B a 4. B bude probíhat v rámci vyučování předmětu tělesná výchova dvacetihodinový kurz základního (3. A, B) a rozšiřujícího (4. B) plaveckého výcviku v pěti drahách bazénu na Lochotíně, a to od 27. ledna do 6. dubna 2020 vždy v pondělí od 10.30 hod. do 12.00 hod.

Poznámky k učebnímu plánu 2. stupně:

Odpolední vyučování (6. – 8. hod., tj.  12. 35 – 15. 10) je v 7. – 9. roč. v úterý a ve čtvrtek.
V 6. roč. jsou žáci obou tříd rozděleni na chlapce a dívky v předmětu pracovní činnosti (střídání dvouhodinovky v sudý a lichý týden).

Žáci 8. roč. se dělí na skupiny v hodinách informatiky,  anglického a německého jazyka a na chlapce a dívky se dělí v hodinách hudební výchovy a výchovy k občanství.
Početná třída 8. A se dále dělí ve dvou hodinách českého jazyka a matematiky.

V 9. roč. jsou žáci obou tříd rozděleni na chlapce a dívky v předmětu pracovní činnosti.
Ve všech ročnících 2. stupně jsou vždy třídy v předmětu tělesná výchova rozděleni na chlapce a dívky.

Lyžařský výcvikový kurz bude pro 7. ročník v termínu 12. – 17. ledna 2020 (7. A, 7. B) v Krkonoších.

(19.09.2019)


Archiv Učební plán

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |


Nahoru